ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chappy

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chappy-, *chappy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chappy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chappy*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chappy, I have to see my mom and call Katie.Chappy, ich muss noch zu meiner Mutter und ich muss Katie anrufen. Iron Eagle (1986)
- Are we going for it?- Wollen wir es wagen, ChappyIron Eagle (1986)
I know that, Chappy.Das ist mir durchaus bewusst, ChappyIron Eagle (1986)
Chappy, where are you?Chappy, wo sind Sie? Iron Eagle (1986)
This one's for you, Chappy.Schnappen wir sie uns, ChappyIron Eagle (1986)
Chappy, they're moving him!Chappy, jetzt haben die sich's überlegt! Iron Eagle (1986)
I only came in with Chappy Sinclair.In der zweiten Maschine saß Chappy Sinclair. Iron Eagle (1986)
Chappy told me to play this for you when we were safe.Chappy wollte, dass ich dir das vorspiele, sobald wir in Sicherheit sind. Iron Eagle (1986)
This is Colonel Chappy Sinclair.Hier spricht Colonel Chappy Sinclair. Iron Eagle (1986)
And Japan's jiro horikoshi in the zero vs. Our own colonel "chappy" sinclair in the p-51 lightning!Colonel Sueo Horikoshi aus Japan in der Zero gegen Colonel Chappy Sinclair in der P-38 Lightning! Aces: Iron Eagle III (1992)
Man on p.A.: Another spectacular victory for colonel "chappy" sinclair.Und wieder ein spektakulärer Sieg für Colonel Chappy Sinclair. Aces: Iron Eagle III (1992)
He's dead, chappy.Er ist tot, ChappyAces: Iron Eagle III (1992)
Chappy, I think you better take a look at his auxiliary fuel tank.Chappy, Sie sollten einen Blick auf den Reservetank werfen. Aces: Iron Eagle III (1992)
Anna, I'm chappy sinclair, Ramon's friend.Ich bin Chappy Sinclair, Ramons Freund. Aces: Iron Eagle III (1992)
It's chappy sinclair.Ich bin's, Chappy Sinclair. Aces: Iron Eagle III (1992)
Chappy's here.Chappy ist da. Aces: Iron Eagle III (1992)
Tower, this is chappy.Tower, hier ChappyAces: Iron Eagle III (1992)
Man on p.A.: Chappy sinclair is unhurt.- Chappy Sinclair ist unverletzt. Aces: Iron Eagle III (1992)
Come here, chappy.Kommen Sie, ChappyAces: Iron Eagle III (1992)
Be my guest.- Chappy... Aces: Iron Eagle III (1992)
If you mean "we" as in you and me, then you got the wrong definition of the word.Wenn dein "Wir" dich mit einschließt, bist du auf dem falschen Dampfer. - Komm schon, ChappyAces: Iron Eagle III (1992)
How long to prepare, chappy?- Wie viel Zeit haben wir, ChappyAces: Iron Eagle III (1992)
God damn it, chappy!Verdammt, ChappyAces: Iron Eagle III (1992)
Thanks, chappy.- Danke, ChappyAces: Iron Eagle III (1992)
It's dangerous to break radio silence repeatedly at this point, isn't it, chappy?Es ist gefährlich, ständig die Funkstille zu brechen, ChappyAces: Iron Eagle III (1992)
Mayday, chappy!Mayday, ChappyAces: Iron Eagle III (1992)
Mayday, chappy!- Mayday, Chappy! - Halt durch, Nige. Aces: Iron Eagle III (1992)
We copy, chappy!Verstanden, ChappyAces: Iron Eagle III (1992)
Chappy, kleiss is airborne.Chappy, Kleiss ist in der Luft. Aces: Iron Eagle III (1992)
Sinclair: Su, come in, this is chappy.Bitte kommen, hier ChappyAces: Iron Eagle III (1992)
( Music playing ) I think this calls for a celebration, chappy!Ich glaube, das sollten wir feiern, ChappyAces: Iron Eagle III (1992)
Stockman: What about a guest shot from you next season, chappy?Wie wäre es mit einem Gastauftritt in der nächsten Saison, ChappyAces: Iron Eagle III (1992)
Oh, if it isn't "Unhappy Chappy".Wenn das nicht "Unhappy Chappy" ist. Garfield (2004)
Chappy!ChappyThe One with Phoebe's Wedding (2004)
You know, Chappy's too small to handle all this snow.Also für Chappy ist der Schnee viel zu hoch. The One with Phoebe's Wedding (2004)
I'll just take little Chappy and...Ich nehme den kleinen Chappy... The One with Phoebe's Wedding (2004)
Chappy's heart rate has slowed way down.Chappys Herzschlag ist verdächtig runtergegangen. Du verstehst? The One with Phoebe's Wedding (2004)
Come on, Chappy! Do your business!Ich bitte dich, Chappy, mach nun dein Geschäft! The One with Phoebe's Wedding (2004)
I'M MCHAPPY. - [laughs]Ich bin McHappyAnd the Window of Opportunity (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Chappy \Chap"py\,
     Full of chaps; cleft; gaping; open.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top