Search result for

causes

(55 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -causes-, *causes*, cause
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Causesสาเหตุ [TU Subject Heading]
Causes, Cardiovascularสาเหตุจากหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Causes, Contributoryสาเหตุเสริม [การแพทย์]
Causes, Directผลโดยตรง [การแพทย์]
Causes, Directสาเหตุโดยตรง [การแพทย์]
Causes, Excitingสาเหตุโดยตรง [การแพทย์]
Causes, Indirectสาเหตุทางอ้อม [การแพทย์]
Causes, Necessaryสาเหตุจำเป็นที่ขาดไม่ได้ [การแพทย์]
Causes, Nonrelatedสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องเลย [การแพทย์]
Causes, Precipitatingเหตุซ้ำเติม,สาเหตุที่กระตุ้นให้ผู้ที่จะเป็นโรคอยู่แล้ว,ชนวนและสาเหตุอื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But nothing causes simultaneous brain and heart problems.ไม่มีอะไรที่เป็นสาเหตุ ที่ทำให้สมองและหัวใจมีปัญหาพร้อมๆกัน Not Cancer (2008)
The experimental drug is causing arrhythmia, which causes low blood pressure.ยาที่เคยใช้อาจทำให้ความดันเลือดลดลง Adverse Events (2008)
That causes all of his symptoms.นั่นอธิบายอาการทั้งหมดของเขา Adverse Events (2008)
Waardenburg syndrome causes arrhythmiasWaardenburg syndrome ก็ทำให้หัวใจเต้นจังหวะได้ Adverse Events (2008)
But SARS explains the cough, causes hypoperfusion, which explain ischemic balance, it's perfect.แต่ว่าโรคซาร์ น่าจะมีไอ แต่การมีเลือดไหลเลี้ยงอวัยวะไม่เพียงพอ น่าจะเกิดจากโรคลำไส้ขาดเลือด สมบูรณ์แบบ Birthmarks (2008)
Her kidneys don't filter acid out of the blood, excess acid drives down potassium, causes kidney calcifications.ไตเธอไม่กรองกรดออกจากเลือด กรดทำให้โปแตสเซี่ยมต่ำ เพราะไตบกพร่อง Lucky Thirteen (2008)
A chemical irritant which causes people to have a very predictable reaction.เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งคนทั่วไป รู้ล่วงหน้าถึงปฏิกริยาตอบสนอง Lucky Thirteen (2008)
It also, by the way, causes lung cysts and RTA.ดังนั้นในทำนองเดียวกัน เพราะซีสในปอดและRTA Lucky Thirteen (2008)
Causes anhedonia, seizures, kidney failure, even lactose intolerance.มีอาการซึมเศร้า ชัก และไตวาย กระทั่งแพ้ แลคโตส Joy (2008)
So you're thinking patient won't leave because leaving causes pain, so we gotta make staying more painful.ดังนั้นคุณคิดว่าคนไข้ไม่ต้องการไป เพราะว่าการออกไปทำให้เจ็บปวด ดังนั้นเราจะทำให้การอยู่บ้านเจ็บปวดมากกว่า The Itch (2008)
Is there something that causes abdominal pain that doesn't respond to morphine?มีอะไรบางอย่าง\ นั่นเพราะว่าปวดท้อง นั่นไม่ตอบสนอง ต่อมอร์ฟีน The Itch (2008)
Sparks a fluid overload, hits the lungs, causes the pulmonary edema.มีของเหลวมากขึ้น และออกมาท่วมปอด เพราะว่าปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
causesA child's mischief often causes a fire.
causesA water shortage causes a lot of inconvenience.
causesA water shortage causes inconvenience.
causesBill's abrupt manner causes him to be misunderstood.
causesCareless driving causes accidents.
causesCarelessness often causes accidents.
causesCar exhaust causes serious pollution in towns.
causesCommon causes of stress are work and human relationships.
causesDue to a number of unfortunate causes, one-parent families are on the increase.
causesExposing skin excessively to the sun causes sunburn, sometimes blisters.
causesFirst, they should have right ideas of things, ideas that are based on careful observation, and understand causes of effects and their significance correctly.
causesFriction causes a match to light.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngkhø) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way   
คิดค้นหามูลเหตุ[v. exp.] (khit khonhā mūnhēt) EN: inquire into the causes   
คิดค้นหาสาเหตุ [v. exp.] (khit khonhā sāhēt) EN: inquire into the causes   
ค้นหามูลเหตุ[v. exp.] (khonhā mūnhēt) EN: inquire into the causes   
ค้นหาสาเหตุ [v. exp.] (khonhā sāhēt) EN: inquire into the causes   
พิสูจน์หาสาเหตุการตาย[v. exp.] (phisūt hā sāhēt kān tāi) EN: determine the cause of death   FR: déterminer les causes de la mort
พลิกศพ[v. exp.] (phlik sop) EN: determine the cause of death ; make a postmortem examination   FR: déterminer les causes d'un décès
สาเหตุของเพลิงไหม้[n. exp.] (sāhēt khøng phloēngmāi) EN: causes of the fire   FR: causes d'un incendie [fpl]
สาเหตุของอุบัติเหตุ[n. exp.] (sāhēt khøng ubattihēt = sāhēt khøng ubatthēt) EN: causes of an acccident   FR: causes d'un accident [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAUSES    K AA1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
causes    (v) (k oo1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes) [Add to Longdo]
ジフテリア菌[ジフテリアきん, jifuteria kin] (n) Corynebacterium diphtheriae (bacterium that causes diphtheria) [Add to Longdo]
ボツリヌス菌[ボツリヌスきん, botsurinusu kin] (n) Clostridium botulinum (bacteria that causes botulism) [Add to Longdo]
レジオネラ菌[レジオネラきん, rejionera kin] (n) Legionella pneumophila (bacteria that causes Legionnaires' disease) [Add to Longdo]
因縁[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) {Buddh} hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P) [Add to Longdo]
因業[いんごう, ingou] (adj-na,n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life [Add to Longdo]
引赤薬[いんせきやく, insekiyaku] (n) (obsc) rubefacient (substance that causes redness of skin) [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]
競合脱線[きょうごうだっせん, kyougoudassen] (n) train derailment due to a concurrence of causes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top