ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capacitate

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capacitate-, *capacitate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capacitate[VT] ทำให้มีคุณสมบัติพอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incapacitate(อินคะแพส' ซิเทท) vt. ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไม่เหมาะ., See also: incapacitation n. (make incapable, disqualify)

English-Thai: Nontri Dictionary
incapacitate(vt) ทำให้ไม่สามารถ,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้เสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāmsāmāt) EN: be incompetent ; be incapacitated   FR: manquer de compétences
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capacitate \Ca*pac"i*tate\ (k[.a]*p[a^]s"[i^]*t[=a]t), v. t.
   [imp. & p. p. {Capacitated}; p. pr. & vb. n. {Capacitating}.]
   To render capable; to enable; to qualify.
   [1913 Webster]
 
      By this instruction we may be capaciated to observe
      those errors.              --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capacitate
   v 1: make legally capable or qualify in law
   2: cause (spermatozoa) to undergo the physical changes necessary
     to fertilize an egg
   3: make capable; "This instruction capacitates us to understand
     the problem"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top