ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burry

B ER1 IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burry-, *burry*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burryadj. มีหนามมาก,ยู่ยี่,ขรุขระ,มีเสียงห้าวในลำคอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- First of all, I'm not gonna let the county burry him.อันดับแรก ฉันจะไม่ให้ทางเขตฝังเขา Waiting to Exhale (2007)
Right away, Dr. Burry.ทันทีดร. บัรรี The Big Short (2015)
Our friend Michael Burry found out that these mortgage bonds that were supposedly 65% AAA were actually just mostly full of shit.พันธบัตรจำนองเหล่านี้ที่มีการ คาดคะเน 65% เอเอเอ เป็นจริงเพียงส่วน ใหญ่ เต็มไปด้วยความอึ The Big Short (2015)
If you'll excuse me, Dr. Burry, it seems like a foolish investment.บัรรี, ดูเหมือนว่าการลงทุนที่โง่เขลา The Big Short (2015)
This is Wall Street, Dr. Burry.นี่คือ โวลสทรีท, ดร. บัรรี The Big Short (2015)
Dr. Burry, we could work out a pay-as-we-go structure that would pay out if the bonds fail.บัรรี, เราสามารถทำงานออกเป็น โครงสร้างที่จ่ายตามที่เราไป ที่จะจ่ายออกพันธบัตรถ้า ล้มเหลว The Big Short (2015)
Is that acceptable, Dr. Burry?บัรรี? The Big Short (2015)
Dr. Burry, these should be fine.บัรรี เหล่านี้ควรจะปรับ ใช่. The Big Short (2015)
I ordered my fish on Friday, which is the mortgage bond that Michael Burry shorted.ฉันสั่งปลาของฉันในวันศุกร์ซึ่ง เป็น พันธบัตรจำนองว่าไมเคิล บัรรี ขายสั้น The Big Short (2015)
Dr. Burry's office.สำนักงานดร. บัรรี ของ The Big Short (2015)
So Mike Burry of San Jose, a guy who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan and Hank Paulson.ดังนั้นไมค์ บัรรี ซานโฮเซ่, คน ที่ ฉันของเขาได้รับการตัดที่ ซู เพอคัทส และไม่สวมใส่รองเท้ารู้มากกว่า The Big Short (2015)
Dr. Mike Burry, yes, he does.ไมค์ บัรรี ใช่เขาทำ The Big Short (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
BURRY    B ER1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Burry Port    (n) bˈʌrɪ-pɔːt (b uh1 r i - p oo t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burry \Burr"y\, a.
   Abounding in burs, or containing burs; resembling burs; as,
   burry wool.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burry
   adj 1: having or covered with protective barbs or quills or
       spines or thorns or setae etc.; "a horse with a short
       bristly mane"; "bristly shrubs"; "burred fruits";
       "setaceous whiskers" [syn: {barbed}, {barbellate},
       {briary}, {briery}, {bristled}, {bristly}, {burred},
       {burry}, {prickly}, {setose}, {setaceous}, {spiny},
       {thorny}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top