ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brome

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brome-, *brome*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bromelainsบรอเมเลน [การแพทย์]
Bromeliaบรอมีเลีย [TU Subject Heading]
Bromeliaceaeบรอมีลิออยดิอี้ [TU Subject Heading]
Bromelinsเอนไซม์โบรเมลิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm supposed to present commodities to Bromer. Could you move my car?ผมจะไปเสนอสินค้าให้บรอมเมอร์ ช่วยขยับรถให้ที The Pursuit of Happyness (2006)
I want to make sure you guys remember all the broments that we had together, and the great things we accomplished, forever.ฉันแค่อยากทำให้มั่นใจ ว่าพวกนายจะจดจำช่วงเวลา ที่เราอยู่ด้วยกันได้ และสิ่งที่เยี่ยมยอด ที่เราทำจนสำเร็จ ได้ตลอดไป Dance with Somebody (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบรมีน[n.] (brōmīn) EN: bromine   FR: brome [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bromelienstärling {m} [ornith.]Jamaican Blackbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パイナップル科[パイナップルか, painappuru ka] (n) Bromeliaceae (the bromeliad family of plants) [Add to Longdo]
ブロメライン[, buromerain] (n) bromelain [Add to Longdo]
振動計[しんどうけい, shindoukei] (n) vibrometer; vibroscope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brome \Brome\, n. [F.] (Chem.)
   See {Bromine}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brome
   n 1: any of various woodland and meadow grasses of the genus
      Bromus; native to temperate regions [syn: {brome},
      {bromegrass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top