Search result for

bridgé

(102 entries)
(0.0441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bridgé-, *bridgé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bridge[N] สะพาน
bridge[N] ตัวเชื่อม, See also: สะพาน
bridge[N] ที่ยึดฟันปลอม
bridge[VI] ทอดสะพาน, See also: ทำสะพานเชื่อม, ข้าม, Syn. span
bridge[N] เครื่องวัดความฝืดของกระแสไฟฟ้า
bridge[N] หอบังคับการเรือ, See also: สะพานเรือ
bridge[N] ดั้งจมูก, See also: ดั้ง
bridge[N] ไพ่บริดจ์
bridgeable[ADJ] ที่เชื่อมโยงได้
bridgehead[N] ที่มั่นของกองทัพที่อยู่ในดินแดนข้าศึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน,สิ่งเชื่อมประสาน,ดั้ง,ดั้งจมูก,ดั้งแว่นตา,หอบังคับการเรือ,ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม,ข้าม,ทอดข้าม,ผ่านพ้น (อุปสรรค) ,เชื่อมต่อ,ข้ามให้พ้น, Syn. span
bridge towern. หอสะพาน
bridgeboardn. กระดานบันได
bridgeheadn. หัวหาด,ที่มั่นริมแม่น้ำทางฝั่งข้าศึก,หัวสะพาน
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
drawbridge(ดรอ'บริดจฺ) n. สะพานชัก,สะพานยก
raft bridgen. สะพานแพ
toll bridgen. สะพานที่มีการจัดภาษ'หรือค่าธรรมเนียม
truss bridgen. สะพานข้ามเหวที่มีเสาค้ำ
unabridged(อัน'อะบริดจฺทฺ) adj. ไม่ย่นย่อ,ไม่ได้ย่อ,ไม่ได้ตัดตอน,สมบูรณ์เหมือนเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
bridge(n) สะพาน,สะพานเรือ,หอบังคับการเรือ,ดั้งจมูก,การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
bridge(vt) ทำสะพานข้าม,ทอดสะพานข้าม,เชื่อมต่อ,ประสาน
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น
drawbridge(n) สะพานชัก
FLYING flying bridge(n) สะพานลอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bridgeสะพานรองมือ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bridge๑. บริดจ์๒. เชื่อมโยง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bridgeสะพานฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bridge, tollสะพานที่เก็บค่าผ่านทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bridgewareบริดจ์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bridge circuitวงจรบริดจ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bridge whistบริดจ์ [TU Subject Heading]
Bridgesสะพาน [TU Subject Heading]
Bridgesสะพานโค้ง [การแพทย์]
Bridges, Archedสะพานโค้ง [TU Subject Heading]
Bridges, Box girderสะพานแบบบ๊อกซ์เกอร์เดอร์ [TU Subject Heading]
Bridges, Cable-stayedสะพานขึง [TU Subject Heading]
Bridges, Concreteสะพานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Bridges, Crossการเชื่อมต่อกัน [การแพทย์]
Bridges, Iron and Steelสะพานเหล็ก [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะพาน[N] bridge
สะพาน[N] bridge, See also: connection, Syn. ตะพาน, Example: กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมโยงให้รู้ว่า จะสามารถตามตัวแก๊งซามูไรแก๊งนี้ได้ที่ไหน, Thai definition: สื่อเชื่อมโยง
สันจมูก[N] bridge of the nose, Syn. ดั้ง, ดั้งจมูก, Example: สันจมูกของเขาแตกเพราะฝีมือของอ้ายวายร้าย, Thai definition: ส่วนของจมูกที่มีลักษณะเป็นสัน
สะพาน[N] bridge, See also: flyover, overpass, viaduct, Syn. ตะพาน, Example: เชลยศึกไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Count unit: สะพาน, แห่ง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามแม่น้ำลำคลองเป็นต้น บางทีทำยื่นลงไปในน้ำสำหรับขึ้นลง
คอสะพาน[N] bridge-neck, See also: part of a road linked with a bridge, Example: รถคันใหญ่แล่นผ่านไปได้อย่างปลอดภัยแต่มันทำให้คอสะพานโยกคลอน เสียวว่าจะหล่นลงไปเฉยๆ, Thai definition: ส่วนของถนนที่ต่อกับเชิงสะพาน
โครงจมูก[N] bridge, See also: top of a nose, ridge of a nose, bone of a nose, Syn. กระดูกจมูก, Example: ชาวตะวันตกจะมีโครงจมูกที่ใหญ่กว่าชาวเอเซียมาก, Count unit: โครง
ตะพาน[N] bridge, See also: pier, Syn. สะพาน, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามแม่น้ำลำคลองเป็นต้น บางทีทำยื่นลงไปในน้ำสำหรับขึ้นลง
ดั้ง[N] bridge, Syn. ดั้งจมูก, สันจมูก, สัน, Example: นักมวยมุมแดงถูกคู่ต่อสู้ชกจนดั้งหัก, Count unit: ดั้ง
ดั้งจมูก[N] bridge, Syn. ดั้ง, สัน, สันจมูก, Example: เธอขยับแว่นที่ดั้งจมูก
หัวสะพาน[N] bridgehead, See also: base or foot of the bridge, Ant. ตีนสะพาน, Example: เราจะลงรถที่ตรงหัวสะพานพอดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phitsadān) EN: unabridged édition ; enlarged edition   FR: édition complète [f]
ฉบับย่อ[n. exp.] (chabap yø) EN: abridged edition   FR: édition abrégée [f]
ดั้ง[n.] (dang) EN: bridge ; bridge of the nose   
ดั้งจมูก[n. exp.] (dang jamūk) EN: bridge of the nose   
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly   
หัวสะพาน[n.] (hūa saphān) EN: bridgehead ; base/foot of a bridge   FR: tête de pont [f]
การย่อ[n.] (kān yø) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract   FR: sommaire [m] ; abrégé [m] ; abstract [m]
คอสะพาน[n.] (khøsaphān) EN: bridge-neck   
คร่อม[v.] (khrǿm) EN: bestride ; straddle ; bridge   FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher
ผ่านพ้น[v.] (phānphon) EN: pass by ; surmount ; go over ; bridge over ; pass ; cross   FR: dépasser ; franchir

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIDGE    B R IH1 JH
BRIDGER    B R IH1 JH ER0
BRIDGES    B R IH1 JH AH0 Z
BRIDGET    B R IH1 JH AH0 T
BRIDGED    B R IH1 JH D
BRIDGE'S    B R IH1 JH AH0 Z
BRIDGERS    B R IH1 JH ER0 Z
BRIDGETT    B R IH1 JH AH0 T
BRIDGEMAN    B R IH1 JH M AH0 N
BRIDGETON    B R IH1 JH T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bridge    (v) (b r i1 jh)
Bridget    (n) (b r i1 jh i t)
bridged    (v) (b r i1 jh d)
bridges    (v) (b r i1 jh i z)
Bridgend    (n) (b r i1 jh e1 n d)
bridgehead    (n) (b r i1 jh h e d)
bridgeheads    (n) (b r i1 jh h e d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーチ橋[アーチきょう, a-chi kyou] (n) arch bridge [Add to Longdo]
アイスブリッジ[, aisuburijji] (n) ice bridge [Add to Longdo]
オークションブリッジ[, o-kushonburijji] (n) auction bridge [Add to Longdo]
オクスブリッジ[, okusuburijji] (n) Oxbridge (i.e. Oxford and Cambridge) [Add to Longdo]
ガード[, ga-do] (n,vs) (1) guard; (n) (2) girder bridge; (P) [Add to Longdo]
ケンブリッジ[, kenburijji] (n) Cambridge [Add to Longdo]
ケンブリッジ学派[ケンブリッジがくは, kenburijji gakuha] (n) Cambridge school (of economics) [Add to Longdo]
コントラクトブリッジ[, kontorakutoburijji] (n) contract bridge [Add to Longdo]
サウスブリッジ[, sausuburijji] (n) {comp} South Bridge [Add to Longdo]
スノーブリッジ[, suno-burijji] (n) snowbridge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] bridge, bank [Add to Longdo]
布里奇顿[bù lǐ qí dùn, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Bridgetown (capital of Barbados) [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] bridge [Add to Longdo]
普利司通[pǔ lì sī tōng, ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄙ ㄊㄨㄥ, ] Bridgestone tire company [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, / ] bridge [Add to Longdo]
桥接器[qiáo jiē qì, ㄑㄧㄠˊ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, / ] bridge (networking) [Add to Longdo]
桥梁[qiáo liáng, ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] bridge [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, ] bridge [Add to Longdo]
鼻梁[bí liáng, ㄅㄧˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] bridge of the nose [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニューブリッジ[にゅーぶりっじ, nyu-burijji] Newbridge [Add to Longdo]
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device [Add to Longdo]
ブリッジ[ぶりっじ, burijji] bridge [Add to Longdo]
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control) [Add to Longdo]
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] abridged version [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top