ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bookshelf

B UH1 K SH EH2 L F   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bookshelf-, *bookshelf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bookshelf[N] ชั้นหนังสือ, Syn. bookcase

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From my own bookshelf?จากชั้นหนังสือของผมหรือ? Eggtown (2008)
But go look for it on the bookshelf.แต่ลองไปหาดูที่ชั้นหนังสือนะ The Debarted (2009)
She comes home with a make-your-own bookshelf - or something, then she'll...เดนิส ทำประจำ กลับบ้านมา พร้อมชั้นวางของทำเอง Mercury Retrograde (2010)
Right when I saw that bookshelf,จริงๆ แล้วตอนที่แนเห็นชั้นวางหนังสือนั้น, Episode #1.10 (2010)
Open the door behind the bookshelf. We will barge in.เปิดประตูตรงชั้นหนังสือไว้ พวกเราจะแอบเข้าไป Episode #1.9 (2010)
On the bookshelf behind the shrink.บนชั้นหนังสือ ข้างหลังจิตแพทย์ It's Alive (2011)
Let's see... The seventh bookshelf eight steps away from where we are.ไหนดูซิ ชั้นหนังสือตุ้ที่เจ็ดแล้วนับไปอีกแปด Tekken: Blood Vengeance (2011)
Yeah, bookshelf is clean.ชั้นหนังสือไม่มีอะไร Painless (2011)
A bookshelf, really at least I was trying to be clever about it.ชั้นหนังสือ จริงหรอ อย่างน้อยฉันก็พยายามที่จะรู้เกี่ยวกับมัน The Murder of One (2012)
Every book on my bookshelf has to be in alphabetical order or I can't sleep.หนังสือทุกเล่มในชั้นหนังสือฉัน เรียงตามตัวอักษรนะ. หรือฉันนอนไม่หลับ. Breaking the Code (2012)
I saw Mom hide this in a bookshelf.ฉันเห็นแม่ซ่อนมันไว้ตรงชั้นหนังสือ Tsugunai (2012)
How about the secret passage behind the bookshelf?แล้วเรื่องห้องลับหลังชั้นวางหนังสือล่ะครับ Identity Crisis (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bookshelfCan you reach to the top of the bookshelf?
bookshelfCarry there books back to the bookshelf.
bookshelfHe fixed the bookshelf to the wall.
bookshelfHe has a large number of books on his bookshelf.
bookshelfHe made her a bookshelf.
bookshelfI have a large number of books on my bookshelf.
bookshelfIs there a English-Japanese dictionary on the bookshelf?
bookshelfThe bookshelf is built in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นวางหนังสือ[N] bookshelf

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOKSHELF    B UH1 K SH EH2 L F

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书架[shū jià, ㄕㄨ ㄐㄧㄚˋ, / ] bookshelf, #17,327 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bücherregal {n}; Bücherbrett {n}; Bücherbord {n} | Bücherregale {pl}; Bücherbretter {pl}; Bücherborde {pl}; Büchergestelle {pl}bookshelf | bookshelves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
書架[しょか, shoka] (n) bookshelf; bookcase; (P) [Add to Longdo]
書棚[しょだな, shodana] (n) bookshelf [Add to Longdo]
本棚[ほんだな, hondana] (n) bookshelves; bookshelf; bookcase; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Bookshelf \Book"shelf`\, n.; pl. {Bookshelves}.
     A shelf to hold books.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bookshelf
      n 1: a shelf on which to keep books

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top