ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

book keeping

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -book keeping-, *book keeping*, book keep
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา book keeping มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *book keeping*)
English-Thai: Longdo Dictionary
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, I want those pictures you took of my book keeping records and I want them now!นี่ฉันอยากได้รูปที่แกถ่ายไว้ รูปประวัติธุรกิจของฉัน และฉันต้องการตอนนี้! Bearnapped (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
登载[dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ, / ] to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries), #28,205 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchhalter {m}book keeper [Add to Longdo]
Buchhaltung {f}book keeping; bookkeeping [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top