ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bobolink

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bobolink-, *bobolink*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bobolink (n) bˈɒbəlɪŋk (b o1 b @ l i ng k)
bobolinks (n) bˈɒbəlɪŋks (b o1 b @ l i ng k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bobolink {m} [ornith.]Bobolink [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
米食鳥[こめくいどり;コメクイドリ, komekuidori ; komekuidori] (n) (uk) (obsc) bobolink (species of songbird, Dolichonyx oryzivorous) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bobolink \Bob"o*link`\, n. (Zool.)
   An American singing bird ({Dolichonyx oryzivorus}). The male
   is black and white; the female is brown; -- called also,
   {ricebird}, {reedbird}, and {Boblincoln}.
   [1913 Webster]
 
      The happiest bird of our spring is the bobolink. --W.
                          Irving.
   [1913 Webster] Bobsled

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bobolink
   n 1: migratory American songbird [syn: {bobolink}, {ricebird},
      {reedbird}, {Dolichonyx oryzivorus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top