Search result for

bate

(71 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bate-, *bate*. Possible hiragana form: ばて
English-Thai: Longdo Dictionary
masturbate(vt ) ช่วยตัวเอง (ทางเพศ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bate    [VT] ลด, See also: ทำให้ลดลง, Syn. subtract
bate    [VT] อดกลั้น (ความหมายเก่า), Syn. moderate
bated    [ADJ] ซึ่งน้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bate(เบท) {bated,bating,bates} vt.,vi.,adj. ผ่อนลง,น้อยลง,เบาลง,กลั้น,ข่ม,ลดหย่อน,เบาลง
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
adsorbate(แอดซอร์' เบท) สารที่ถูกดูดเข้า
approbate(แอพ' ระเบท) vt. เห็นด้วย (อย่างทางการ) . - approbator n.
celibaten. คนโสด adj. โสด,เกี่ยวกับการให้คำสาบานว่าจะไม่แต่งงาน
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้โกรธเคือง,ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify
globate(โกล'เบท) adj. เป็นรูปโลก
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
bate(vt) น้อยลง,ผ่อนลง,เบาลง
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
celibate(adj) โสด,ไม่มีคู่
celibate(n) คนโสด
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debate(vt) ถกเถียง,โต้แย้ง,ต่อต้าน,ชิงชัย,โต้วาที,อภิปราย
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
incubate(vt) ฟักไข่,กกไข่,อบ,บ่ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลั้นหายใจ    [V] hold one's breath, See also: bate one's breath, catch one's breath, Syn. กลั้นลมหายใจ, กลั้นใจ, Ant. ถอนหายใจ, Example: เส้นเสียงจะปิดสนิทในขณะที่เรากลั้นหายใจ, Thai definition: อั้นลมหายใจ, ไม่หายใจเข้าหรือออก
คอซอง    [N] boat neck, See also: bateau neck, bateau neckline, boat neckline, Thai definition: ผ้าผูกคอแบบหนึ่งมีสีดำ ผูกใต้คอปกเสื้อกะลาสีเป็นต้น
กลั้นใจ    [V] hold one's breath, See also: bate one's breath, catch one's breath, Syn. กลั้นหายใจ, อั้นลมหายใจ, Example: ผู้ที่ฝึกดำน้ำต้องเริ่มจากฝึกกลั้นใจในน้ำก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
อภิปรายทั่วไป[n. exp.] (aphiprāi thūapai) EN: general debate   FR: débat général [m]
ใบเรือ[n. exp.] (bai reūa) EN: sail (of a sailboat)   FR: voile (de bateau) [f]
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
บรรทุกสินค้าลงเรือ[v. exp.] (banthuk sinkhā long reūa) EN: load goods into a ship   FR: charger un bateau
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate   FR: ralentir ; baisser ; diminuer
บนเรือ[n. exp.] (bon reūa) EN: aboard ship   FR: à bord (d'un bateau)
โบต[n.] (bōt) EN: boat   FR: bateau [m]
ชักว่าว[v. exp.] (chak wāo) EN: masturbate   FR: se masturber ; masturber
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: deck ; roof-deck ; flat roof ; upper deck ; sun-deck   FR: pont (de bateau) [m] ; terrasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BATE    B EY1 T
BATED    B EY1 T AH0 D
BATES    B EY1 T S
BATEY    B EY1 T IY0
BATES'    B EY1 T S
BATEMAN    B EY1 T M AH0 N
BATESON    B AE1 T S AH0 N
BATESON    B EY1 T S AH0 N
BATESVILLE    B EY1 T S V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bate    (v) (b ei1 t)
bated    (v) (b ei1 t i d)
bates    (v) (b ei1 t s)

French-Thai: Longdo Dictionary
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばてる[, bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P) [Add to Longdo]
めく[, meku] (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P) [Add to Longdo]
アクロバティック;アクロバチック[, akurobateikku ; akurobachikku] (adj-na) acrobatic [Add to Longdo]
インキュベート[, inkyube-to] (n) incubate [Add to Longdo]
オナる[, ona ru] (v5r) (col) (See オナニー) to masturbate [Add to Longdo]
キャッシュバック[, kyasshubakku] (n) cash-back; rebate [Add to Longdo]
クレジットデリバティブ[, kurejittoderibateibu] (n) credit derivative [Add to Longdo]
コンサーバティブ[, konsa-bateibu] (n) conservative [Add to Longdo]
コンサバティブ[, konsabateibu] (n) conservative [Add to Longdo]
サバティカル[, sabateikaru] (n) sabbatical leave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grainer \Grain"er\ (gr[=a]n"[~e]r), n.
   1. An infusion of pigeon's dung used by tanners to neutralize
    the effects of lime and give flexibility to skins; --
    called also {grains} and {bate.}
    [1913 Webster]
 
   2. A knife for taking the hair off skins.
    [1913 Webster]
 
   3. One who paints in imitation of the grain of wood, marble,
    etc.; also, the brush or tool used in graining.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bate \Bate\, v. i. [F. battre des ailes to flutter. Cf. {Bait}
   to flutter.]
   To flutter as a hawk; to bait. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bate \Bate\, n. (Jewish Antiq.)
   See 2d {Bath}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bate \Bate\, n. [Cf. Sw. beta maceration, soaking, G. beize, and
   E. bite.]
   An alkaline solution consisting of the dung of certain
   animals; -- employed in the preparation of hides; grainer.
   --Knight.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bate \Bate\, v. t.
   To steep in bate, as hides, in the manufacture of leather.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bate \Bate\, v. t. [imp. & p. p. {Bated}; p. pr. & vb. n.
   {Bating}.] [From abate.]
   1. To lessen by retrenching, deducting, or reducing; to
    abate; to beat down; to lower.
    [1913 Webster]
 
       He must either bate the laborer's wages, or not
       employ or not pay him.        --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To allow by way of abatement or deduction.
    [1913 Webster]
 
       To whom he bates nothing of what he stood upon with
       the parliament.            --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To leave out; to except. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Bate me the king, and, be he flesh and blood,
       He lies that says it.         --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   4. To remove. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       About autumn bate the earth from about the roots of
       olives, and lay them bare.      --Holland.
    [1913 Webster]
 
   5. To deprive of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When baseness is exalted, do not bate
       The place its honor for the person's sake.
                          --Herbert.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bate \Bate\, v. i.
   1. To remit or retrench a part; -- with of.
    [1913 Webster]
 
       Abate thy speed, and I will bate of mine. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To waste away. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bate \Bate\, v. t.
   To attack; to bait. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bate \Bate\, n. [Prob. abbrev. from debate.]
   Strife; contention. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bate \Bate\,
   imp. of {Bite}. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bate
   v 1: moderate or restrain; lessen the force of; "He bated his
      breath when talking about this affair"; "capable of bating
      his enthusiasm"
   2: flap the wings wildly or frantically; used of falcons
   3: soak in a special solution to soften and remove chemicals
     used in previous treatments; "bate hides and skins"

Are you satisfied with the result?

Go to Top