ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basketry

B AE1 S K AH0 T R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basketry-, *basketry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basketry(n) งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ, See also: งานจักสาน, Syn. basketwork

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basketry(บาส'คิททรี) n. กลุ่มตะกร้า, กลุ่มสิ่งจักสาน, ศิลปะหรือกระบวนการทำสิ่งจักสาน

English-Thai: Nontri Dictionary
basketry(n) การสานตะกร้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจักสาน(n) basketwork, See also: basketry, Example: มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบแต่ละชนิดจากธรรมชาติ มาทำเป็นเครื่องจักสานให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้สอย
การจักสาน(n) basket making, See also: basketry, basketwork
งานจักสาน(n) basket making, See also: basketry, basketwork, Syn. การจักสาน
สิ่งจักสาน(n) basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. เครื่องจักสาน, เครื่องสาน, Example: เถาวัลย์และปอเป็นผลิตผลจากป่าที่นำมาใช้เป็นเครื่องผูกมัดหรือทำสิ่งจักสาน, Thai Definition: เครื่องใช้ที่ทำมาจากการสาน
เครื่องสาน(n) basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องจักสาน, Example: ในทุกภาคของประเทศไทยจะพบเห็นเครื่องสานชนิดต่างๆ เพราะเป็นเครื่องใช้ประจำบ้าน, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน
เครื่องจักสาน(n) basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องสาน, Example: เครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพื่อสนองประโยชน์ต่าง ๆ, Thai Definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักสาน[jaksān] (v) EN: do basketry ; weave ; interlace  FR: confectionner des objets de vannerie
การจักสาน[kān jaksān] (n) EN: basketry ; basketwork ; wickerwork  FR: vannerie [ f ]
เครื่องจักสาน[khreūang jaksān] (n, exp) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork  FR: vannerie [ f ]
เครื่องสาน[khreūang sān] (n) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork ; wicker  FR: article en osier [ m ] ; vannerie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BASKETRY B AE1 S K AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basketry (n) bˈaːskɪtriː (b aa1 s k i t r ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Basketry \Bas"ket*ry\, n.
     The art of making baskets; also, baskets, taken collectively.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  basketry
      n 1: the craft of basket making

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top