ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baldric

B AE1 L D R IH0 K   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baldric-, *baldric*
English-Thai: Nontri Dictionary
baldric(n) สายสะพายบ่า

CMU English Pronouncing Dictionary
BALDRIC    B AE1 L D R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baldric    (n) bˈɔːldrɪk (b oo1 l d r i k)
baldrics    (n) bˈɔːldrɪks (b oo1 l d r i k s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baldric \Bal"dric\, n. [OE. baudric, bawdrik, through OF. (cf.
   F. baudrier and LL. baldringus, baldrellus), from OHG.
   balderich, cf. balz, palz, akin to E. belt. See {Belt}, n.]
   A broad belt, sometimes richly ornamented, worn over one
   shoulder, across the breast, and under the opposite arm; it
   is used to support a sword or bugle by the left hip; less
   properly, any belt. [Also spelt {bawdrick} and {baldrick}.]
   [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
      A radiant baldric o'er his shoulder tied
      Sustained the sword that glittered at his side. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baldric
   n 1: a wide (ornamented) belt worn over the right shoulder to
      support a sword or bugle by the left hip [syn: {baldric},
      {baldrick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top