Search result for

assistenten

(56 entries)
(0.0754 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assistenten-, *assistenten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา assistenten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *assistenten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Doc, if it's about that little gal you know how hard it is to find a good assistant nowadays.Doc, wenn es um die Kleine geht, weißt doch, wie schwer es ist, einen guten Assistenten zu finden. Bronco Billy (1980)
Before we start, I'd like to introduce you to my assistant for the evening Mr. Two Gun Lefty LeBow!Bevor wir anfangen, möchte ich meinen Assistenten vorstellen, Herr Two Gun Lefty LeBow! Bronco Billy (1980)
"...since a mere list of Commission Statistics compiled by assistants who don't know a ruff from a decorated neckband, it's bound to be unacceptable, and on this Standard is bound to agree.""...nur eine Liste der Kommission ist, zusammengetragen von Assistenten, die nicht einmal einen Federring von einem Halsband unterscheiden können, kann sie nur inakzeptabel sein, hier muss Standard mir beipflichten." The Falls (1980)
I am the doctor's assistant, you must obey me.Dem Assistenten des Doktors muss man gehorchen. The Night of the Hunted (1980)
Production assistants:ProduktionsassistentenThe Medal (1980)
Assistant camera:Kamera-AssistentenThe Medal (1980)
I want you to meet my assistants, Mr. Carr and Mr. Corwell.Ich möchte Ihnen meine Assistenten Mr. Carr und Mr. Corwell vorstellen. The Hot Rod (1981)
This whole thing with Henry, the governor's assistant.Das mit Henry, dem Assistenten des Gouverneurs. Blow Out (1981)
- Dobbs. I hope you don't object to my using you for light-hearted banter.Hoffe, sie sind nicht böse, dass ich Sie benutzt habe für eine spaßige Alberei mit meinem AssistentenDead & Buried (1981)
(speaks in foreign language) Yeah, we don't have a plug nickel left to our name.Mir und meinem Assistenten wurde auf der Fahrt das Gepäck geraubt. Buddy Goes West (1981)
Luckily, she confessed to my assistant, Kennedy.Sie gestand zum Glück vor meinem Assistenten Kennedy. The Postman Always Rings Twice (1981)
We're still missing a suitable assistant, to keep contact with them, to interpret, and to collect the materials.Wir brauchen jetzt einen idealen Assistenten für die Expedition, der die Verbindung mit uns aufrechterhält und dolmetscht. Zeme roku 2484 (1983)
You never let us technicians have a crack at any of the good ones, do you?Sie würden uns Assistenten nie an die Guten ranlassen, oder? A Good Night's Steele (1983)
Are you by any chance aware that the limousine that you wrecked today belongs to the assistant to the chairman of Joint Chiefs of Staff?Wussten Sie übrigens, dass die Limousine, die Sie heute geschrottet haben, dem Assistenten des Vorsitzenden der Stabchefs gehört? The First Time (1983)
I got a job as his assistant.Ich bekam die Stelle seines AssistentenTo Catch a Mongoose (1984)
He told me in great detail how he had terminated other helpers that he'd had.Er erzählte mir detailgenau, wie er andere Assistenten vorher umgebracht hatte. To Catch a Mongoose (1984)
Or you're gonna be looking for a new assistant.Oder du musst dir einen neuen Assistenten suchen. Liberation Day (1984)
How did you manage to rope him? With a nightmare.Dem PsychoassistentenThe Initiation (1984)
And, Scarecrow, you take Leonard Fletcher, Mallory's assistant.Scarecrow, sie bekommen Leonard Fletcher, Mallorys AssistentenVigilante Mothers (1985)
Well, they will join your team as assistants.Sie schließen sich Ihrem Team als Assistenten an. The Secret Underground (1985)
I'm giving you my top assistant. You'll be in good hands.Obendrein bekommt ihr noch Unterstützung von meinem besten AssistentenMy Lucky Stars (1985)
Home of unscrupulous, unemployed, former junior assistant,- 'Die Wohnung des skrupellosen... ' - Ah! '... arbeitslosen, ehemaligen Juniorassistenten Graham Sweetley. Morons from Outer Space (1985)
One of your assistants, Mr Grove.Einer Ihrer Assistenten, Mr. Grove. Remo Williams: The Adventure Begins (1985)
I'm a trained cardiovascular respiratory emergency assist technician.Ich bin ein geschulter kardiovaskularer Notfallassistententechniker. Spies Like Us (1985)
Davis is bound to recognize my vision and courage and realize he needs me in the war effort.Behandle mich nicht wie ein Kind. Meine Ansichten sind meine Stärke. Als Angestellter des 1. Assistenten im Finanzministerium? June 1861 - July 21, 1861 (1986)
She's put together a team of assistants.Sie hat ein Team von AssistentenThree Little Spies (1986)
If you plan to make anything disappear, let me know. I have an assistant editor who's outlived his usefulness.Und wenn Sie etwas verschwinden lassen wollen... ich habe einen Assistenten, der hier nicht mehr gebraucht wird. The Fly (1986)
It says here that Fahteem had an assistant,Fahteem hatte wohl einen Assistenten, Robert Simpson. The Great Montarro (1987)
Except to magicians and their assistants.Das gilt nicht für Zauberkünstler und ihre AssistentenThe Great Montarro (1987)
A general like Garrett doesn't like to do paperwork he'd leave that up to his aide de camp.Ein General wie Garrett mag Papierkram nicht. Das überlässt er seinem AssistentenAll That Glitters (1987)
We have rendezvoused with the USS Fearless. A Starfleet propulsion expert and his assistant are beaming over to conduct tests on the Enterprise's engines.Wir haben ein Treffen mit der USS Fearless, von der ein Experte für Warpantriebe mit Assistenten zu uns rüberbeamen wird, um unsere Triebwerke zu warten. Where No One Has Gone Before (1987)
But, sir, I was watching his assistant...Ich beobachtete dabei seinen Assistenten... Where No One Has Gone Before (1987)
- Oh, the little Mary has an assistant, huh?- Oh, die Tunte hat einen AssistentenMannequin (1987)
Wait for my assistant, Daniele Soave.Ich schicke sofort meinen Assistenten her. Er heißt Daniele Soave. Opera (1987)
You did that for me ? Yeah ...Ja, und Kate und Willie waren meine AssistentenVarsity Drag (1988)
and the 10-Speed.Meine nicht gerade sehr fröhlichen AssistentenVarsity Drag (1988)
- He wishes to know about his assistants.- Er fragt nach seinen AssistentenThe House on Carroll Street (1988)
The assistants will be here.Die Assistenten werden hier sein. The House on Carroll Street (1988)
l`ve already spoken to his aide.Ich sprach schon mit seinem AssistentenThe Seventh Sign (1988)
- I'm talking to the engeneer, not the oil brake.Ich spreche mit dem Ingenieur, nicht mit seinem AssistentenThe Adventure of the Clapham Cook (1989)
But if you like, I suppose I could have my assistant entertain for the crowd.Aber wenn Sie wollen, bitte ich meinen Assistenten, die Gäste zu unterhalten. It's My Party (1989)
He's been good to me, made me his personal assistant.Er ist gut zu mir. Machte mich zu seinem persönlichen AssistentenThe Cell Within (1989)
- And here they come now, the United States national team, Coach Couzo and the assistant coaches Catherine Wade and Don Peterson.Und da sehen wir sie, das Nationalteam der USA. Coach Frank Couzo und seine Assistenten Catherine Wade und Don Peterson. Best of the Best (1989)
It's Ms. Kennedy, and why can't you be my executive secretary?Und warum spielen Sie nicht meinen AssistentenLicence to Kill (1989)
I need, like, an assistant or an intern or something.Ich bräuchte einen Assistenten oder einen Praktikanten. Seinfeld (1989)
Assistants, maybe.Assistenten vielleicht. Miller's Crossing (1990)
I hereby deputize you as special assistant...Hiermit ernenne ich dich zum SonderassistentenNarrow Margin (1990)
Then you could hire me as your assistant.Dann könntest du mich als deinen Assistenten anstellen. Stayin' Alive (1990)
And with Jesse as my sidekick, how can I miss?Und mit Jesse als Assistenten, was kann da schief gehen? Mr. Egghead (1990)
Sidekick?AssistentenMr. Egghead (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assistent {m}; Assistentin {f}; Mitarbeiter {m} | Assistenten {pl}; Mitarbeiter {pl}assistant | assistants [Add to Longdo]
Assistentenprogramm {n} für ... [comp.]... wizard [Add to Longdo]
Assistentenstelle {f}assistantship [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Assistenten [asistɛntən] (n) , pl.
     assistants
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top