ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

as in

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -as in-, *as in*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In those days, just as in fairy-tales, at someone's doorstep, out of a cradle or a laundry basket, a baby used to cry.ในสมัยนั้นเช่นเ- ดียวกับในเทพนิยาย, ที่บันไดหน้าอกของใครบางคนจากอู่ หรือตะกร้าซักผ้าเด็กเคยร้องไห้ Idemo dalje (1982)
As in "Inferno".ในขณะที่ "นรก" The Russia House (1990)
- You mean winter as in ice?- นายหมายถึงฤดูหนาวที่มีน้ำแข็ง? Cool Runnings (1993)
You mean winter as in igloos and Eskimos and penguins and ice?นายหมายถึงฤดูหนาวที่มีบ้านน้ำแข็ง เอสกีโม นกเพนกวิน แล้วก็น้ำแข็ง? Cool Runnings (1993)
Greta as in Garbo. By the way, don't ever do that to me again.อย่าทำงั้นอีกนะ Schindler's List (1993)
Fox, as in were a bunch of foxy chicks.ฟ็อกซ์ในขณะที่เป็นพวงของลูกไก่สุนัขจิ้งจอก Pulp Fiction (1994)
Force, as in we're a force to be reckoned with.กองทัพในขณะที่เรากำลังจะต้องคำนึงถึง Pulp Fiction (1994)
And five, as in there's one-two-three-four-five of us.และห้าในขณะที่มีหนึ่งสองสาม 4-5 ของเรา Pulp Fiction (1994)
As in "Mouse"?มินนี่เม้าส์เหรอ The One with the Sonogram at the End (1994)
As in my grandmother.เป็นชื่อคุณยายของฉันค่ะ The One with the Sonogram at the End (1994)
Just dormant... as in sleeping.ในขณะที่การนอนหลับ Dante's Peak (1997)
Same as in Russia, soldiers go home when the treat is signed, niet?แม้ในรัสเซีย ทหารกลับบ้านเมื่อสิ้นศึกใช่มั้ย The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
as inA man is never so on trial as in the moment of excessive good fortune.
as inA man's worth lies not so much in what he as in what he is.
as inA man's worth lies not so much in what he has as in what he is.
as inAs in the Bible, man may not be always perfect.
as inAt no time does the plain look so perfect as in early autumn.
as inCorrect it, as in example 1.2.
as inEnding up with being called a "measles exporting country" by the rest of the world, something that you could take as insult or truth.
as inExtensive reading is as important as intensive reading.
as inFrench is spoken in parts of Italy as well as in France.
as inHe is as intelligent as any student in the class.
as inI acted as interpreter at the meeting.
as inI am as interested in writing poems as you are.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่[N] ordinal number, See also: as in, Example: เขาได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดวาดภาพ, Thai definition: คำนำหน้าสังขยาบอกลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanlang) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment   
เสียความตั้งใจ[v. exp.] (sīa khwām tangjai) EN: not do as intended   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰炭不相容[bīng tàn bù xiāng róng, ㄅㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄖㄨㄥˊ, ] as incompatible or irreconcilable as ice and hot coals, #719,776 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pflichtgemäßas in duty bound [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
しいんと;シーンと[, shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
しらばくれる;しらばっくれる[, shirabakureru ; shirabakkureru] (v1,vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent [Add to Longdo]
じゅうじゅう;ジュージュー[, juujuu ; ju-ju-] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish) [Add to Longdo]
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
だく足;諾足;跑足(oK)[だくあし, dakuashi] (n) (obsc) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
ちゅう[, chuu] (n,vs) (1) (col) kiss; (n,adv-to) (2) squeak (as in the sound made by mice); (3) sound of liquid being sucked up [Add to Longdo]
ちりちり[, chirichiri] (adv,n,adj-na,vs) (on-mim) bits and pieces; frizzily (as in perm) [Add to Longdo]
どんな[, donna] (adj-pn) (1) (See あんな,こんな,そんな) what; what kind of; (2) (as in どんな人でも) (with -temo, demo, etc.) any(body, thing, means, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タグ付き[タグつき, tagu tsuki] tagged (as in a tagged cell) [Add to Longdo]
パーツ[ぱーつ, pa-tsu] parts (as in computer parts) [Add to Longdo]
演算機[えんざんき, enzanki] processor (as in computer chip) [Add to Longdo]
交換型[こうかんがた, koukangata] switched (adj) (as in "switched VP") [Add to Longdo]
匿名[とくめい, tokumei] anonymous (as in "anonymous ftp"), anonymity [Add to Longdo]
ろ波器[ろはき, rohaki] filter (as in water filter) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top