ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archaeology

AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archaeology-, *archaeology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archaeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archeology

English-Thai: Nontri Dictionary
archaeology(n) โบราณคดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archaeologyโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeologyโบราณคดี [การแพทย์]
Archaeology and historyโบราณคดีกับประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an awful lot of people wandering around an archaeology building for a Sunday afternoon.มันน่ากลัวมาก หลายคนพเนจรไป รอบตึกโบราณคดีในวันหยุดวันอาทิตย์ Two of a Kind (2013)
I'm in the archaeology building at St. Matthew's University.ฉันอยู่ที่อาคารคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยเซนต์แมทธิว Two of a Kind (2013)
- The archaeology department. - St. Matthew.แผนกโบราณคดี เซนต์แมทธิว Two of a Kind (2013)
Hi. St. Matthew's University, please, archaeology department.ไฮ, มหาวิทยาลัยเซนต์แมธทิว, แผนกโบราณคดีด้วยค่ะ Two of a Kind (2013)
We're down to two members. The Archaeology Club is doomed.พวกเรามีกันสองคน ที่อยู่ชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
Welcome to the Lit Club. Or was it the Archaeology Club?ยินดีต้อนรับสู่ชมรมหนังสือพิมพ์ หรือ ชมรมโบราณคดี? From Up on Poppy Hill (2011)
We're just heading for the Archaeology Lit Club, actually.จริง ๆ แล้ว เรากำลังมุ่งหน้าไปชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
Hi, we're looking for the Archaeology Club.สวัสดี เรากำลังตามหา ชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
Third floor, same room as the Archaeology Club.ชั้นสาม ห้องเดียวกับชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
I was just asking Angela if she could do some 3-D modeling of a, um, shattered femur that I was given by the archaeology department.ผมแค่กำลังถามแองเจล่าว่า เธอจะสามารถทำ เอ่อ.. โมเดล3มิติของ.เอ่อ... The X in the File (2010)
Hi, you've reached Eric Powell at Archaeology magazine. Leave a message.สวัสดีครับ ผมเอริคจากนิตยสารArchaeology ฝากข้อความไว้ครับ Julie & Julia (2009)
I teach archaeology and medieval history at Forman College.สอนวิชาประวัติศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยฟอแมน Return to House on Haunted Hill (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบราณคดี[N] archaeology, Syn. โบราณคดีวิทยา, Example: การขุดค้นพบที่บ้านเชียงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาวิจัยวิชาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์, Thai definition: วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHAEOLOGY    AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archaeology    (n) ˌaːkɪˈɒləʤiː (aa2 k i o1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーキオロジー;アーケオロジー[, a-kioroji-; a-keoroji-] (n) archaeology [Add to Longdo]
考古学[こうこがく, koukogaku] (n,adj-no) archaeology; archeology; (P) [Add to Longdo]
聖書考古学[せいしょこうこがく, seishokoukogaku] (n) Biblical archaeology [Add to Longdo]
石蓋[いしぶた, ishibuta] (n) capstone in a cist (archaeology); dolmen burial chamber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archaeology \Ar`ch[ae]*ol"o*gy\ ([aum]r`k[-e]*[o^]l"[-o]*j[y^]),
   n. [Gr. 'archaiologi`a; 'archai^os ancient (fr. 'archh`
   beginning) + lo`gos discourse, le`gein to speak.]
   The science or study of antiquities, esp. prehistoric
   antiquities, such as the remains of buildings or monuments of
   an early epoch, inscriptions, implements, and other relics,
   written manuscripts, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archaeology
   n 1: the branch of anthropology that studies prehistoric people
      and their cultures [syn: {archeology}, {archaeology}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top