ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aliped

   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aliped-, *aliped*, alip, alipe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aliped มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aliped*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caliph[N] ผู้นำทางศาสนาของประเทศมุสลิม
caliper[N] เครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับวัดขนาดวัตถุ, Syn. calliper
galipot[N] ยางสน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliped(แอล' ละเพดป adj. ซึ่งมีนิ้วเท้าติดกันด้วยแผ่นเยื่อแบบค้างคาว. -n. สัตว์ที่มีเป็นปีก
aliphatic(แอลลิแฟท' ทิค) adj., chem. เกี่ยวกับอินทรีสารประกอบที่มีอะตอมของคาร์บินติดกันเป็นแนว (paraffins, olefins)
caliper(แคล'ละเพอร์) {calipered,calipering,calipers} n. ปากกาสองขาโค้งสำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง,อุปกรณ์วัดความหนา,ความหนา vt.วัดด้วยปากกาขาโค้ง, See also: caliperer n. ดูcaliper, Syn. calipers,calliper (s)
caliph(แคล'ลิฟ) n. กาหลีบ,ผู้นำฝ่ายปกครองและศาสนาในประเทศอิสลาม, See also: caliphal adj. ดูcaliph, Syn. calif,kalif,khalif
galipotn. ยางสนชนิดหนึ่ง
paralipsisn. วิธีการย่อส่วนสำคัญและเสริมน้ำหนักของความหมายของข้อความ.

English-Thai: Nontri Dictionary
calipers(n) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
Caliph(n) พระเจ้ากาหลิบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swinging caliperก้ามปูเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
single-piston caliperก้ามปูเบรกจานแบบสูบเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sliding caliperก้ามปูเลื่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abetalipoproteinaemia; abetalipoproteinemiaโรคเลือดไร้บีตาลิโพโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abetalipoproteinemia; abetalipoproteinaemiaโรคเลือดไร้บีตาลิโพโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clubfoot; talipesเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clubfooted; talipedic-เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ taliped ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caliper logผลบันทึกขนาดหลุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
clubhand; talipomanusมือบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floating caliperก้ามปูลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
floating-caliper disc brakeเบรกจานชนิดก้ามปูลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed-caliper disc brakeเบรกจานชนิดก้ามปูคงที่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
talipes valgusเท้าส้นเบ้ออก [มีความหมายเหมือนกับ splayfoot ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes varusเท้าแป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipomanus; clubhandมือบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
taliped๑. -เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ clubfooted; talipedic]๒. คนเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipedic; clubfooted-เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ taliped ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes; clubfootเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes calcaneovalgusเท้าปุกลงส้นบิดเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes calcaneusเท้าปุกลงส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes cavusเท้าปุกโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes equinovalgusเท้าปุกเขย่งบิดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes equinovarusเท้าปุกเขย่งบิดเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes equinusเท้าปุกเขย่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes planovalgusเท้าปุกแบนบิดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aliphatic อะลิฟาทิก
สารประกอบอินทรีย์ซึ่งอะตอมของคาร์บอนมีโครง สร้างแบบลูกโซ่เปิด ประกอบด้วยพาราฟิน โอเลฟิน และ อะเซทิลีนไฮโดรคาร์บอนและอนุมูล [สิ่งแวดล้อม]
Abetalipoproteinemiaอะบีตาลิโปโปรตีนีเมีย, ไม่มีเบตา-ไลโปโปรตีนในเลือด [การแพทย์]
Aliphaticอะลิฟาติค, อาลิฟาติค, อนุพันธ์อะลิฟาติค [การแพทย์]
Aliphatic Acidกรดเอลิเฟติค [การแพทย์]
Aliphatic Amineอะลิฟฟาติคอะมีน [การแพทย์]
Aliphatic Chainลูกโซ่ยาวตรง [การแพทย์]
Aliphatic Compoundsสารประกอบเอลิฟาติก [การแพทย์]
Aliphatic Groupหมู่อลิฟาติก [การแพทย์]
Amino Acids, Aliphaticกรดอะลิฟาติคอะมิโน [การแพทย์]
Betalipoproteinsเบตาไลโปโปรตีน [การแพทย์]
Betalipoproteinsเบตาลิโปโปรตีน [การแพทย์]
Betalipotropinเบต้าไลโปโทรปิน [การแพทย์]
Caliper Boxอุปกรณ์ยึดติดกับคาลิเปอร์ใช้ในรองเท้าคนพิการ [การแพทย์]
Calipersเครื่องวัดความกว้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They want the universal caliphate established across the face of the Earth and they want every infidel converted or dead.พวกเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าของพวกเขาแล้ว เพื่อเปลี่ยนพวกนอกศาสนาให้มาเข้ารีต ไม่ก็กำจัดทิ้ง Body of Lies (2008)
I have a profound depth of knowledge of the evolution of government from early Mesopotamian city states to the Ching Dynasty to Moorish caliphates, the laws of Ur-Nammu and Hammurabi...ความเข้าใจอย่างลึกซี้งเรื่อง วิวัฒนาการของรัฐ ตั้งแต่ก่อนนครรัฐเมโซโปเตเมีย ไปจนถึงราชวงซ์ชิง ถึงแขกมัวร์คาลิเฟส หลักกฏหมายแห่งเออนัมมูและฮัมมูราบี The Tiger in the Tale (2012)
Okay, we are not naming the band the Apocalipsticks, okay?ก็ได้ พวกเราไม่ตั้งชื่อวงว่า วงลิปสติกโลกแตกหรอกนะ ตกลงไม๊? A Katy or a Gaga (2013)
Its heroes come from many times and places-- an Ancient Chinese philosopher, a wizard who amazed the caliphs of 11th-century Iraq, a poor German orphan enslaved to a harsh master.และไม่มีที่สิ้นสุด วีรบุรุษของมันมาจากหลาย ต่อหลายครั้งและสถานที่ ปราชญ์จีนโบราณ Hiding in the Light (2014)
Instead of burning books, the caliphs sent emissaries around the world in search of books.แทนการเผาไหม้หนังสือ, ลิปส์ส่งทูต ทั่วโลกในการค้นหาของหนังสือ Hiding in the Light (2014)
The caliphs lavishly funded projects to translate, study, and preserve them for future generations.ลิปส์ได้รับการสนับสนุนโครงการ อย่างฟุ่มเฟือยในการแปล, การศึกษา, และรักษาพวกเขาสำหรับคนรุ่นอนาคต Hiding in the Light (2014)
Al-Hazen made his own camera obscura and dazzled the caliphs.อัล แฮเสน ทำกล้องของเขาเอง และตื่นตาลิปส์ Hiding in the Light (2014)
Intralipid.อินตร้าลิพิด Jehoshaphat (2015)
- Falipou. 1572?- Falipou. 1572? Small Change (1976)
Emergency issue.Kalipatronen. Das Boot (1981)
The groom was Li Datou. He owned the distillery of the village Shibalipo.Ihr Bräutigam hieß Li Datou und war Besitzer der Schnapsbrennerei im Dorf Shibalipo. Red Sorghum (1987)
On the way from my grandmother's village to Shibalipo one had to pass by Quingshakou.Wollte man vom Dorf meiner Großmutter zum Dorf Shibalipo, musste man an Quingshakou vorbei. Red Sorghum (1987)
The surroundings of Shibalipo were barely inhabited and Li Datou was a leper.In der Umgebung von Shibalipo wohnte kaum jemand und Li Datou war leprakrank. Red Sorghum (1987)
For that reason few people besides some liquor-buyers came through.Deshalb kam außer ein paar Schnapskäufern nur selten jemand nach Shibalipo. Red Sorghum (1987)
While my grandmother and her father were quarelling something happened in Shibalipo.Während meine Großmutter und ihr Vater sich stritten, hatte sich in Shibalipo etwas ereignet. Red Sorghum (1987)
After that we're going to disperse our liquor in old Shibalipo.Dann werden wir im alten Shibalipo unseren Schnaps versprengen. Red Sorghum (1987)
Our village is called Shibalipo.Unser Ort heißt Shibalipo. Red Sorghum (1987)
The things that happen when you forget to pack your cyanide pill.So was passiert nur... wenn man vergessen hat, seine Zyankalipille einzupacken. Sleepless in Chicago (1994)
That Galipotan freighter that was scheduled to be here at 0700 still hasn't arrived.Der galipotanische Frachter, der heute früh um 7 Uhr hätte eintreffen sollen, ist immer noch nicht da. The Wire (1994)
And Satan knew I had a good six, seven years of appeals before they'd drop them cyanide tablets.Und der Teufel wusste von den 6, 7 Jahren der Revisionen, bis sie mir die Zyankalipille einwerfen. Copycat (1995)
And the only hope that she's got is this drug, it's called oxaliplatin.Und die einzige Hoffnung ist, dass sie dieses Medikament namens Oxaliplatin bekommt (Chemo-Therapie). 4giveness (2003)
All I need you to do is just meet him, take the oxaliplatin to Bonnie.Alles was ich von dir will, ist ihn zu treffen, und das Oxaliplatin zu Bonnie zu bringen. 4giveness (2003)
It's a boat... on the edge of... Del Piero lagoon.Das ist ein Boot an der Ecke Malipiero. Shark in Venice (2008)
My great-grandfather, Aziz Vefa, a member of the secret services and another public servant, Lemi Galip, from the treasury.Der Vater von meinem Großvater, Aziz Vefa von der osmanischen Geheimorganisation. Und auch ein Beamter Lemi Galip von der Schatzkammer wurden von dem Sultan beauftragt. Yahsi Bati (2009)
I'm Lemi Galip.Ich bin Lemi GalipYahsi Bati (2009)
Lemi Galip, sir.-Lemi GalipYahsi Bati (2009)
"let me get a creamsicle, let me get a little cone maybe. "Krieg ich wenigstens ein Calippo?" Revenge for Jolly! (2012)
Then feed and be fat, my fair Calipolis.So iss und sei fett, meine schöne Calipolis. Henry IV, Part 2 (2012)
Like "snowbesity."So wie "Schalipositas"? Kimmy's in a Love Triangle! (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาลปัตร[N] talipot fan, Syn. พัดเปรียญ, พัดยศ, ตาลิปัตร, Example: ในการแห่นาค บิดาเป็นคนอุ้มบาตรและถือตาลปัตร ส่วนมารดาอุ้มไตรจีวร, Count unit: เล่ม, Thai definition: พัดใบตาล มีด้ามยาว สำหรับพระใช้ในพิธีกรรม เช่น ในเวลาให้ศีล ต่อมาอนุโลมเรียกพัดที่ทำด้วยผ้าหรือไหมซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า ตาลปัตรด้วย
ตาลปัตรบังเพลิง[N] a talipot fan used in the cremation of the royal family, Syn. ตาลิปัตรบังเพลิง, Example: ตาลปัตรบังเพลิง เป็นตาลปัตรที่ใช้ประดับงานศพเจ้านายชั้นสูง, Count unit: เล่ม, Thai definition: ตาลปัตรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพัดยศของพระสงฆ์ ใช้ประดับสถานที่ในงานพระเมรุชั้นพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง นิยมทำเป็นรูปตุ๊กตาเทวดานั่งคุกเข่าถือตาลปัตรรายรอบบริเวณพระเมรุ
ลาน[N] Corypha lecontei, See also: fan palm, talipot, Syn. ต้นลาน, Example: ในปีหนึ่งๆ ลานจะแตกใบใหม่ประมาณ 5-7 ใบ, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Corypha วงศ์ Palmae คล้ายต้นตาล ใบใช้จารหนังสือ ทำหมวก เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาน[n.] (lān) EN: Fan palm ; Talipot palm   FR: talipot [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALIPH    K AE1 L AH0 F
CALIPER    K AE1 L AH0 P ER0
MCCALIP    M AH0 K AE1 L IH2 P
CALIPERS    K AE1 L AH0 P ER0 Z
GALIPEAU    G AE1 L IH0 P OW2
GALIPAULT    G AE1 L IH0 P AO2 L T
GALIPAULT    G AE1 L IH0 P OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caliph    (n) kˈɛɪlɪf (k ei1 l i f)
caliphs    (n) kˈɛɪlɪfs (k ei1 l i f s)
calipers    (n) kˈælɪpəz (k a1 l i p @ z)
caliphate    (n) kˈælɪfɛɪt (k a1 l i f ei t)
caliphates    (n) kˈælɪfɛɪts (k a1 l i f ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, ] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam, #10,996 [Add to Longdo]
曼苏尔[Màn sū ěr, ㄇㄢˋ ㄙㄨ ㄦˇ, / ] Al-Mansur; Abu Jafar al Mansur (712-775), second Abassid caliph, #119,749 [Add to Longdo]
哈里发[Hā lǐ fā, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ, / ] Khalīfah or Caliph (Arabic: successor), head of state in Caliphate, #138,344 [Add to Longdo]
麻栗坡[Má lì pō, ㄇㄚˊ ㄌㄧˋ ㄆㄛ, ] (N) Malipo (place in Yunnan), #171,893 [Add to Longdo]
测径器[cè jìng qì, ㄘㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] calipers, #591,216 [Add to Longdo]
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632) [Add to Longdo]
梵册贝叶[fàn cè bèi yè, ㄈㄢˋ ㄘㄜˋ ㄅㄟˋ ㄧㄝˋ, / ] Sanskrit on Talipot palm leaves (成语 saw); Buddhist scripture [Add to Longdo]
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, / ] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media [Add to Longdo]
鳖裙[biē qún, ㄅㄧㄝ ㄑㄩㄣˊ, / ] calipash [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außentaster {m}outside caliper; outside calliper [Br.] [Add to Longdo]
Bremssattel {m} [auto]caliper [Add to Longdo]
Grenzrachenlehre {f}caliper gauge; calliper gauge [Br.] [Add to Longdo]
Innenfeinmessgerät {n}; Innentaster {m}inside caliper; inside caliper [Br.] [Add to Longdo]
Kalif {m}caliph [Add to Longdo]
Kugeltaster {m} [techn.]ball caliper; ball calliper [Br.] [Add to Longdo]
Messschieber {m}; Meßschieber {m} [alt]vernier caliper; vernier calliper [Br.] [Add to Longdo]
Papierdicke {f}paper caliper; paper thickness [Add to Longdo]
Rachenlehre {f} [techn.] | kleine Rachenlehre {f}gap gauge; snap gauge | minor caliper gauge [Add to Longdo]
Schieblehre {f}caliper (rule) [Am.]; calliper (rule) [Br.] [Add to Longdo]
Skalenmessschieber {m}dial caliper; dial calliper [Br.] [Add to Longdo]
aliphatisch; kettenförmig {adj} [chem.]aliphatic [Add to Longdo]
Somaliprinie {f} [ornith.]Pale Prinia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリパス[, karipasu] (n) (pair of) calipers [Add to Longdo]
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924) [Add to Longdo]
キャリパー[, kyaripa-] (n) caliper [Add to Longdo]
キャリパス[, kyaripasu] (n) callipers; calipers [Add to Longdo]
ダイアメーター[, daiame-ta-] (n) calipers (wasei [Add to Longdo]
ノギス[, nogisu] (n) (pair of) vernier calipers (ger [Add to Longdo]
バーニヤキャリパス[, ba-niyakyaripasu] (n) vernier callipers (calipers) [Add to Longdo]
脂肪族化合物[しぼうぞくかごうぶつ, shibouzokukagoubutsu] (n) (See 鎖式化合物) aliphatic compound [Add to Longdo]
松藻[まつも;マツモ, matsumo ; matsumo] (n) (1) (uk) common hornwort (Ceratophyllum demersum); (2) Analipus japonicus (species of brown alga) [Add to Longdo]
正統カリフ時代[せいとうカリフじだい, seitou karifu jidai] (n) Rashidun period (the period of the Rightly Guided Caliphs, 632-661 CE) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Aliped \Al"i*ped\, a. [L. alipes; ala wing + pes, pedis, foot:
     cf. F. alip[`e]de.] (Zool.)
     Wing-footed, as the bat. -- n. An animal whose toes are
     connected by a membrane, serving for a wing, as the bat.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top