หรือคุณหมายถึง algä?
Search result for

algae

(55 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -algae-, *algae*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
algae[N] สาหร่าย (รูปพหูพจน์ของ alga)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
algaeสาหร่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
algaeสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
algae; algaสาหร่าย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Algaeสาหร่าย [TU Subject Heading]
Algaeสาหร่าย [การแพทย์]
algaeสาหร่าย, โพรทิสต์พวกหนึ่งอาจมีเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ มีคลอโรฟิลล์ ไม่มีราก ลำต้น และใบที่แท้จริง ส่วนใหญ่อยู่ในน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Algae as foodสาหร่ายที่เป็นอาหาร [TU Subject Heading]
Algae cultureการเพาะเลี้ยงสาหร่าย [TU Subject Heading]
Algae, Bluegreenสาหร่ายสีน้ำเงิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, most environmentalists feel that this event is like the red tide in the ocean, but instead of algae killing fish, this happened on land.ตอนนี้ นักสิ่งแวดล้อมส่วนมากรู้สึกว่า เหตุการณ์นี้เหมือนกับ ประกฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี แต่แทนที่จะเป็นสาหร่ายฆ่าปลา นี่เกิดขึ้นบนพื้นดิน The Happening (2008)
All except the cyanobacteria, or blue-green algae.ยกเว้นไซยาโนแบคทีเรีย หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Home (2009)
70% of this gas, without which our lungs cannot function, comes from the algae that tint the surface of the oceans.70% ของของออกซิเจนทั้งหมด ไม่รวมแก๊สที่เราหายใจไม่ได้ มาจากสาหร่ายที่แต่งแต้มอยู่บนพื้นผิวมหาสมุทร Home (2009)
Thus, corals are born from the marriage of algae and shells.เช่นปะการัง เกิดจากการรวมตัวกันของสาหร่ายและเปลือกแข็ง Home (2009)
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
- It's about the fact I'm supposed to be in London at a symposium, securing funding for my new algae study.ผมควรจะอยู่ในลอนดอนตอนนี้ แล้วก็ทำการค้นคว้าเรื่องการของอัลเกสายพันธ์ใหม่ที่ผมได้รับทุนมา Audrey Parker's Day Off (2011)
Diatoms are algae in water that help us pinpoint time and location of drowning.ไดอะตอมคือสาหร่ายในน้ำ มันช่วยเราระบุเวลา และสถานที่ที่ถูกกดน้ำได้ Epilogue (2011)
Uh, my dad was studying algae in a river delta.พ่อของฉันเคยเรียนอยู่ที่ ริเวอร์ เดลต้า Let the Water Hold Me Down (2012)
The swabs from the glancing blow to the ulna contain concrete aggregate, traces of dried algae and peregrine falcon feces.ผ้าก็อซซับแผลจากที่ระเบิด ตรงกระดูกปลายแขน ประกอบด้วย ส่วนผสมของคอนกรีต ร่องรอยของสาหร่ายแห้ง และอุจจาระของเหยี่ยวเพเรกริน The Blood from the Stones (2013)
The algae is Enteromorpha, which is found in shallow water.สาหร่ายเป็นประเภท เอ็นเทอโรมอร์ฟา ซึ่งจะพบได้ในน้ำตื้น The Blood from the Stones (2013)
Do you remember in science class with the petri dishes and the mold and the algae and the slime and the gunk?คุณจำตอนเรียนวิทยาศาสตร์ ที่มีจานเพาะเชื้อ เชื้อรา สาหร่าย เมือก แล้วก็โคลนได้ไหม In the Blood (2013)
The reef flourished and grew for millions of years, and was home to multitudes of sponges, green algae, and animals too small to see.แนวปะการังเจริญรุ่งเรือง และเติบโตเป็นล้านปี และเป็นบ้านที่มวลชน ของฟองน้ำสาหร่ายสีเขียว และสัตว์ที่มีขนาด เล็กเกินไปที่จะเห็น The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาหร่าย[N] algae, Count unit: ต้น
สาหร่ายทะเล[N] aquatic weed, See also: algae, seaweed, Example: การเก็บสาหร่ายทะเลจัดเป็นการจับสัตว์น้ำ เพราะสาหร่ายทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง
สาหร่ายทะเล[N] aquatic weed, See also: algae, seaweed, Example: การเก็บสาหร่ายทะเลจัดเป็นการจับสัตว์น้ำ เพราะสาหร่ายทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก [n.] (kai) EN: Cladopha algae ; Green algae   
ไข่แหน [n.] (khaihaēn) EN: Fresh water Alga ; Swamp Algae   
ผำ [n.] (pham) EN: Wolffia globosa ; Fresh water Alga ; Swamp Algae   
สาหร่าย[n.] (sārāi) EN: seaweed ; algae   FR: algue [f]
สาหร่ายขนาดเล็กมาก[n. exp.] (sārāi khanāt lek māk) EN: microscopic algae   FR: algue microscopique [f]
สาหร่ายเซลล์เดียว[n. exp.] (sārāi sel dīo) EN: microalgae   FR: algue unicellulaire [f] ; microalgue [f]
สาหร่ายสีแดง[n. exp.] (sārāi sī daēng) EN: red algae   FR: algues rouges [fpl] ; coralline [f]
สาหร่ายสีเขียว[n. exp.] (sārāi sī khīo) EN: green hair algae   FR: algues vertes [fpl]
สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว[n. exp.] (sārāi sī nāmngoen kaēm khīo) EN: blue-green algae   
สาหร่ายสีน้ำตาล[n. exp.] (sārāi sī nāmtān) EN: brown algae   FR: algues brunes [fpl] ; fucus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALGAE    AE1 L JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
algae    (n) (a1 l jh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gestreifter Schleimfisch {m}; Juwelen-Felshüpfer {m} (Salarias fasciata) [zool.] {adj}algae blenny; lawnmower blenny [Add to Longdo]
Algenpest {f}algae outbreak [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオコ毒;青粉毒[アオコどく(アオコ毒);あおこどく(青粉毒), aoko doku ( aoko doku ); aokodoku ( ao kona doku )] (n) poisonous algae bloom (often green in color) (colour) [Add to Longdo]
スピルリナ[, supirurina] (n) Spirulina (algae); (P) [Add to Longdo]
プレコ[, pureko] (n) (abbr) (abbr. of プレコストムス) plecostomus (algae-sucker fish); pleco; plec [Add to Longdo]
角叉[つのまた, tsunomata] (n) red algae [Add to Longdo]
褐藻[かっそう, kassou] (n) brown algae; phaeophyceae [Add to Longdo]
褐藻類[かっそうるい, kassourui] (n) brown algae [Add to Longdo]
紅雪[こうせつ, kousetsu] (n) (See 赤雪) red snow (due to microscopic algae, yellow sand, etc.) [Add to Longdo]
紅藻[こうそう, kousou] (n) red algae; rhodophyceae [Add to Longdo]
黒藻[くろも;クロモ, kuromo ; kuromo] (n) (1) (uk) hydrilla (species of aquatic plant, Hydrilla verticillata); (2) Papenfussiella kuromo (species of brown algae) [Add to Longdo]
鞘味泥[さやみどろ;サヤミドロ, sayamidoro ; sayamidoro] (n) (uk) oedogonium (any of a genus of filamentous green algae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胞藻[bāo zǎo, ㄅㄠ ㄗㄠˇ, ] algae [Add to Longdo]
藻类[zǎo lèi, ㄗㄠˇ ㄌㄟˋ, / ] algae [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 algae \algae\ n.
   plural of {alga}.
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alga \Al"ga\, n.; pl. {Alg[ae]} or {algae}. [L., seaweed.]
   (Bot.)
   A kind of seaweed; pl. the class of cellular cryptogamic
   plants which includes the black, red, and green seaweeds, as
   kelp, dulse, sea lettuce, also marine and fresh water
   conferv[ae], etc. The algae are primitive
   chlorophyll-containing mainly aquatic eukaryotic organisms
   lacking true stems and roots and leaves.
   [1913 Webster + WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cryptogamia \Cryp`to*ga"mi*a\ (kr?p`t?-g?"m?-?), n.; pl.
   {Cryptogami[ae]} (-?). [NL., fr. Gr. krypto`s hidden, secret
   + ga`mos marriage.] (Bot.)
   The series or division of flowerless plants, or those never
   having true stamens and pistils, but propagated by spores of
   various kinds.
   [1913 Webster]
 
   Note: The subdivisions have been variously arranged. The
      following arrangement recognizes four classes: -- I.
      {{Pteridophyta}, or {Vascular Acrogens}.} These include
      Ferns, {Equiseta} or Scouring rushes, {Lycopodiace[ae]}
      or Club mosses, {Selaginelle[ae]}, and several other
      smaller orders. Here belonged also the extinct coal
      plants called {Lepidodendron}, {Sigillaria}, and
      {Calamites}. II. {{Bryophita}, or {Cellular Acrogens}}.
      These include {Musci}, or Mosses, {Hepatic[ae]}, or
      Scale mosses and Liverworts, and possibly
      {Charace[ae]}, the Stoneworts. III. {{Alg[ae]}}, which
      are divided into {Floride[ae]}, the Red Seaweeds, and
      the orders {Dictyote[ae]}, {Oospore[ae]},
      {Zoospore[ae]}, {Conjugat[ae]}, {Diatomace[ae]}, and
      {Cryptophyce[ae]}. IV. {{Fungi}}. The molds, mildews,
      mushrooms, puffballs, etc., which are variously grouped
      into several subclasses and many orders. The {Lichenes}
      or Lichens are now considered to be of a mixed nature,
      each plant partly a Fungus and partly an Alga.
      [1913 Webster] Cryptogamic
      Cryptogamian

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 algae
   n 1: primitive chlorophyll-containing mainly aquatic eukaryotic
      organisms lacking true stems and roots and leaves [syn:
      {alga}, {algae}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top