ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggressor

AH0 G R EH1 S ER0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggressor-, *aggressor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggressor[N] ฝ่ายรุกราน, See also: ผู้รุกราน, Syn. assailant, invader, offender, attacker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)

English-Thai: Nontri Dictionary
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems as though the German aggressors cannot be stopped as the Allied nations valiantly fight to survive.ดูเหมือนว่าจะไม่มีทาง ยับยั้งเยอรมันผู้รุกรานได้ ในขณะที่สัมพันธมิตรหาญกล้า ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด Flyboys (2006)
We can't have aggressors just miles away.เราไม่อาจให้ใครแอบบุกเข้ามาได้อีก I Ain't a Judas (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aggressorIt's on the aggressor's side of town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายรุกราน[N] aggressor, Syn. ฝ่ายบุก, ฝ่ายรุก, Ant. ฝ่ายรับ, Example: ฝ่ายรุกรานไม่ทันตั้งตัวจึงตกเป็นฝ่ายรับอย่างตั้งตัวไม่ติด, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: ฝ่ายที่เข้าไประรานผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนก้าวร้าว[n. exp.] (khon kāorāo) EN: aggressive person ; aggressor   FR: personne agressive [f]
ผู้รุกราน[n.] (phūrukrān) EN: invader ; attacker ; raider ; aggressor   FR: envahisseur [m] ; agresseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRESSOR AH0 G R EH1 S ER0
AGGRESSORS AH0 G R EH1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggressor (n) ˈəgrˈɛsər (@1 g r e1 s @ r)
aggressors (n) ˈəgrˈɛsəz (@1 g r e1 s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵略者[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4 zhe3, ] aggressors; invaders, #11,615 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angreifer {m} | Angreifer {pl}aggressor | aggressors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加害者[かがいしゃ, kagaisha] (n) assailant; perpetrator; wrong-doer; aggressor; (P) [Add to Longdo]
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader [Add to Longdo]
侵略国[しんりゃくこく, shinryakukoku] (n) aggressor nation [Add to Longdo]
侵略者[しんりゃくしゃ, shinryakusha] (n) aggressor; invader [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggressor \Ag*gres"sor\, n. [L.: cf. F. agresseur.]
   The person who first attacks or makes an aggression; he who
   begins hostility or a quarrel; an assailant.
   [1913 Webster]
 
      The insolence of the aggressor is usually proportioned
      to the tameness of the sufferer.     --Ames.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggressor
   n 1: someone who attacks [syn: {attacker}, {aggressor},
      {assailant}, {assaulter}]
   2: a confident assertive person who acts as instigator

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top