ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

african marigold

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -african marigold-, *african marigold*, african marigol
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวเรือง[n.] (dāoreūang) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold   FR: souci [m] ; oeillet d'inde [m]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marigold \Mar"i*gold\, n. [Mary + gold.] (Bot.)
   A name for several plants with golden yellow blossoms,
   especially the {Calendula officinalis} (see {Calendula}), and
   the cultivated species of {Tagetes}.
   [1913 Webster]
 
   Note: There are several yellow-flowered plants of different
      genera bearing this name; as, the {African marigold} or
      {French marigold} of the genus {Tagetes}, of which
      several species and many varieties are found in
      gardens. They are mostly strong-smelling herbs from
      South America and Mexico: {bur marigold}, of the genus
      {Bidens}; {corn marigold}, of the genus {Chrysanthemum}
      ({Chrysanthemum segetum}, a pest in the cornfields of
      Italy); {fig marigold}, of the genus
      {Mesembryanthemum}; {marsh marigold}, of the genus
      {Caltha} ({Caltha palustris}), commonly known in
      America as the {cowslip}. See {Marsh Marigold}.
      [1913 Webster]
 
   {Marigold window}. (Arch.) See {Rose window}, under {Rose}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African \Af"ri*can\, a. [L. Africus, Africanus, fr. Afer
   African.]
   Of or pertaining to Africa.
   [1913 Webster]
 
   {African hemp}, a fiber prepared from the leaves of the
    {Sanseviera Guineensis}, a plant found in Africa and
    India.
 
   {African marigold}, a tropical American plant ({Tagetes
    erecta}).
 
   {African oak} or {African teak}, a timber furnished by
    {Oldfieldia Africana}, used in ship building.
    [1913 Webster]
 
   {African violet} .
 
   {African-American}, see {African-American}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 African marigold
   n 1: a stout branching annual with large yellow to orange flower
      heads; Mexico and Central America [syn: {African marigold},
      {big marigold}, {Aztec marigold}, {Tagetes erecta}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top