ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advertising agency

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advertising agency-, *advertising agency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advertising agency[N] ธุรกิจโฆษณา, See also: หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advertising agencyHe works for an advertising agency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวแทนโฆษณา[N] advertising agency, Example: ครอบครัวของตัวแทนโฆษณาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชคครั้งนี้, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่สร้างโฆษณาขึ้นมาตามความต้องการของนายจ้างผู้เป็นเจ้าของสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khōtsanā = børisat khōsanā) EN: advertising agency   FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigenbüro {n}; Werbungsmittler {m} | Anzeigenbüros {pl}advertising agency | advertising agencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
広告社[こうこくしゃ, koukokusha] (n) advertising agency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advertising agency
   n 1: an agency that designs advertisement to call public
      attention to its clients [syn: {advertising agency}, {ad
      agency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top