ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adulation

AE2 JH AH0 L EY1 SH AH0 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adulation-, *adulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adulation[N] การยกยอ, See also: การประจบประแจง, การป้อยอ

English-Thai: Nontri Dictionary
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Adulation.สรรเสริญเยินยอ The Performer (2009)
Adulation is their norm.การได้รับการยกย่อง เป็นเรื่องธรรมดาของพวกเขา The Performer (2009)
Number two, I'm sure you're used to Hillbilly parents yelping adulation at you as they attempt to impregnate the tailpipes of various off-road vehicles.ข้อสอง ฉันแน่ใจว่าคุณถูกเลี้ยงจากครอบครัวบ้านนอก ร้องหงิงๆ สอพลอคุณอย่างที่พวกเขาพยายาม มีความสัมพันธ์กับท่อประปาและหลายๆ สิ่งบนยานออฟโรด Audition (2010)
I mean, who else is better qualified to bask in the adulation of his numerous companions?วิคเตอร์, นี่แข็งเป็นไม้เลย ส่วนคุณทิมส์? ทำได้ดี Rango (2011)
And so the stranger basks in the adulation of his new friends, sinking deeper into the guacamole of his own deception.เขายิงด้วยกระสุนนัดเดียว ทีนี้ล่ะเรามีวีรบุรุษผู้กล้าประจำเมือง คนที่ฆ่าเหยี่ยวได้ ต้องไปพบผู้ว่า. Rango (2011)
Kati,start your adulation right now.คาติ เริ่มการยกยอได้เลย High Infidelity (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยอ[N] praise, See also: adulation, laudation, flattery, eulogy, admiration, Syn. การยกยอ, การสรรเสริญเยินยอ, Example: การอภิปรายครั้งนี้ผมขอกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพว่าไม่ใช่การยอพระเกียรติแต่เป็นการนำข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้นซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้เก็บรวบรวมไว้มากล่าวกัน, Thai definition: การกล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ เช่น ยอพระเกียรติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพูดประจบ[n. exp.] (kān phūt prajop) FR: adulation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADULATION    AE2 JH AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adulation    (n) ˌædjulˈɛɪʃən (a2 d y u l ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿諛追従[あゆついしょう, ayutsuishou] (n,vs) excessive flattery; adulation [Add to Longdo]
阿諛便佞;阿諛弁佞[あゆべんねい, ayubennei] (n,adj-no) flattery; adulation; sycophancy [Add to Longdo]
嬉しがらせ[うれしがらせ, ureshigarase] (n) flattery; adulation; commendation [Add to Longdo]
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n,vs) flattery; sycophancy; adulation [Add to Longdo]
便佞;便侫[べんねい, bennei] (adj-na,n) flattery; adulation [Add to Longdo]
佞弁[ねいべん, neiben] (n) flattery; cajolery; adulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adulation \Ad`u*la"tion\, n. [F. adulation, fr. L. adulatio, fr.
   adulari, adulatum, to flatter.]
   Servile flattery; praise in excess, or beyond what is
   merited.
   [1913 Webster]
 
      Think'st thou the fiery fever will go out
      With titles blown from adulation?    --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Sycophancy; cringing; fawning; obsequiousness;
     blandishment.
 
   Usage: {Adulation}, {Flattery}, {Compliment}. Men deal in
      compliments from a desire to please; they use flattery
      either from undue admiration, or a wish to gratify
      vanity; they practice adulation from sordid motives,
      and with a mingled spirit of falsehood and hypocrisy.
      Compliment may be a sincere expression of due respect
      and esteem, or it may be unmeaning; flattery is apt to
      become gross; adulation is always servile, and usually
      fulsome.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adulation
   n 1: servile flattery; exaggerated and hypocritical praise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top