Search result for

admises

(688 entries)
(6.4867 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admises-, *admises*, admise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา admises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *admises*)
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
administration การบริหาร

English-Thai: Longdo Dictionary
admission(n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit.
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admit[VT] จุได้ (จำนวนคน), See also: มีที่ว่างสำหรับ
admit[VI] ยอมรับ, See also: รับ, ยอมรับความจริง, Syn. receive
admit[VT] ยอมรับ, See also: รับ, ยอมรับความจริง
admit[VI] ยอมให้เข้า, See also: รับเข้าไว้
admit[VT] สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit[VI] สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit[VT] อนุญาตให้เข้า, See also: ปล่อยให้เข้าไป, ยอมให้เข้าไป, Syn. let in, allow entrance to
admix[VI] คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม
admix[VT] คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม, Syn. mingle, mix
admire[VT] นับถือ, See also: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส, Syn. regard, praise, respect
admiral[N] นาวิกโยธิน
admiral[N] ผีเสื้อขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีสีสวย
admiral[N] พลเรือเอก
admiral[N] เรือธงที่มีผู้บังคับการกองเรืออยู่, Syn. flagship
cadmium[N] แคดเมียม, See also: ธาตุทางเคมีชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ Cd
readmit[VT] ยอมให้เข้าร่วมอีก
admiring[ADJ] น่าชมเชย, See also: น่าชื่นชม
admit of[PHRV] ยอมให้, See also: อนุญาต, Syn. allow of
admit to[PHRV] อนุญาตให้เข้า (เข้ามา, เข้าไป, เข้าร่วม), See also: ยอมให้เข้า
admit to[PHRV] สารภาพผิดกับ, See also: ยอมรับว่า (ทำผิด, คิดผิด, มีความผิด), สารภาพผิด, Syn. confess to
admitted[ADJ] ที่ยอมรับ
admirable[ADJ] น่าชมเชย, See also: น่าชื่นชม, น่ายกย่อง, Syn. excellent, splendid
admirably[ADV] อย่างน่าชื่นชม, See also: อย่างน่าชมเชย, อย่างดียิ่ง, Syn. perfectly, wonderfully, excellently
admiralty[N] หน่วยงานด้านกองทัพเรือของรัฐบาลอังกฤษ
admission[N] การประกาศยอมรับ, See also: การยอมรับ
admission[N] ค่าธรรมเนียมในการเข้า, Syn. entrance fee
admission[N] คำสารภาพ, See also: คำยอมรับ
admission[N] สิทธิ์ในการเข้าไป
admixture[N] ส่วนผสม, Syn. ingredient
badminton[N] แบดมินตัน (กีฬา), See also: การเล่นแบดมินตัน
treadmill[N] เครื่องโม่
treadmill[N] เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่ง / ลู่วิ่ง
treadmill[N] งานประจำหรือวิถีชีวิตซ้ำๆที่น่าเบื่อหรือเหน็ดเหนื่อย
administer[VI] จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน, Syn. govern, administrate, conduct, control
administer[VT] จัดการ, See also: ดำเนินการ, บริหารงาน
administer[VI] ดูแล, See also: ให้บริการ
administer[VT] ให้ (ยา), See also: จ่ายยา
admiration[N] การชื่นชม, See also: การยกย่องชมเชย, ความชื่นชม, การสรรเสริญ, ดุษฎี, Syn. respect, regard, praise
admiration[N] บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม
admissible[ADJ] ซึ่งยอมรับได้, Syn. acceptable, allowable
admissible[ADJ] ซึ่งยอมให้เข้า
admittance[N] การอนุญาตให้เข้าได้, Syn. permission
admittedly[ADV] เป็นที่ยอมรับกัน
administrate[VT] บริหารงาน, See also: ควบคุม, ดูแลงาน, จัดการ, Syn. administrate, manage
headmistress[N] ครูใหญ่ผู้หญิง (โรงเรียนเอกชน), See also: อาจารย์ใหญ่ผู้หญิง
inadmissible[ADJ] ซึ่งไม่ยอมรับ, See also: ซึ่งไม่สามารถจะยอมรับได้, Syn. unacceptable, Ant. acceptable, admissible, allowable
rear admiral[N] นายทหารเรือยศพลเรือตรี
vice admiral[N] พลเรือโท (ยศต่ำกว่า admiral และสูงกว่า rear admiral)
administer to[PHRV] ให้ (บางสิ่ง) กับ
administrator[N] ผู้บริหาร, See also: ผู้บริหารกิจการ, ผู้ดำเนินการ, ผู้จัดการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adminicle(แอดมิน' นิเคิล) n. สิ่งช่วย, สิ่งเสริม. สิ่งค้ำจุน -adminicular adj. (auxiliary)
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
admiralty(แอด' มิแรลที) n. กระทรวงกองทัพเรืออังกฤษ, ศาลทางทะเล, Syn. marine court)
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
admissible(แอดมิส' ซิเบิล) adj. พอจะรับไว้ได้, ยอมได้, Syn. proper, worthy, suitable)
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
admissive(แอดมิส' ซิฟว) adj. ยินยอมรับ
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
admittedly(แอดมิท' ทิดลี) adv. เป็นที่ยอมรับกัน, Syn. by acknowledgment,
admix(แอดมิคซฺ') vt.,vi. คลุกเคล้ากับ, ผสมกับ, เติม, Syn. mix, mingle with)
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน,ลูกขนไก่
cadmiumn. ชื่อธาตุชนิดหนึ่ง
headmistress(-'มิสทริส) n. ครูใหญ่ผู้หญิง, See also: headmistressship n.
inadmissible(อินแอคมิส' ซะเบิล) adj. ไม่สามารถจะรับได้, ไม่สามารถจะยอมรับได้., See also: inadmissibility n. inadmissibly adv.
nickel cadmiumแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งเรียกย่อ ๆ ว่า NiCad (อ่านว่า ไนแคด) หมายถึง แบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก แบตเตอรี่ชนิดนี้ใช้อัดไฟได้ แต่ต้องกำจัดไฟที่เหลือภายในให้หมดก่อน มิฉะนั้นจะอัดไฟได้น้อยลงทุกที
rear admiraln. นายพลเรือตรี
vice admiraln. พลเรือโท., See also: vice admiralty n.

English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiral(n) พลเรือเอก
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม
admissible(adj) อนุญาตได้,ยอมได้,พอจะรับไว้ได้
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
admit(vi,vt) อนุญาตให้เข้า,ยอมรับ,รับ
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า
admittedly(adv) เป็นที่ยอมรับ
admix(vt) ผสม,คลุกเคล้า,เติม
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
inadmissible(adj) ต้องห้าม,ไม่สามารถจะรับได้
REAR rear admiral(n) พลเรือตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provincial administrationราชการบริหารส่วนภูมิภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharmacy administrationการบริหารเภสัชกิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personnel administrationการบริหารงานบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plene administravit (L.)คำให้การแก้ฟ้องโดยผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal administrationการราชทัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public administration๑. การบริหารรัฐกิจ๒. รัฐประศาสนศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public administration๑. รัฐประศาสนศาสตร์๒. การบริหารรัฐกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
local administrationราชการบริหารส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, administrativeกฎหมายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resources, administrativeทรัพยากรทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reorganization, administrativeการปรับปรุงราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
superior administrative or police officialพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secrecy, administrativeความลับทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seaworthiness admittedสภาพพร้อมออกทะเลที่ยอมรับแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
science, administrativeบริหารศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization, administrativeการจัดระเบียบทางการปกครอง, การจัดระเบียบราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offences relating to public administrationความผิดเกี่ยวกับการปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
order, administrativeคำสั่งของฝ่ายปกครอง, ระเบียบของฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative lawกฎหมายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative lawกฎหมายปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative leaveการให้ไปปฏิบัติงานอื่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative or police officialพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative orderคำสั่งของฝ่ายปกครอง, ระเบียบของฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative organizationการจัดระเบียบทางการปกครอง, การจัดระเบียบราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative organizationการจัดระเบียบราชการบริหาร, การจัดระเบียบทางการปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative practiceระเบียบแบบแผนการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative reorganizationการปรับปรุงราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative resourcesทรัพยากรทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration, financialการบริหารการคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration, localราชการบริหารส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration, penalการราชทัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration, personnelการบริหารงานบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration, provincialราชการบริหารส่วนภูมิภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration, public๑. การบริหารรัฐกิจ๒. รัฐประศาสนศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Administration, Theฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative actการกระทำทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative adjudicationการวินิจฉัยสั่งการในทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative agencyหน่วยงานของรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative areaพื้นที่ปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative areaพื้นที่การปกครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
administrative assistantผู้ช่วยผู้บริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative authorityเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative behaviourพฤติกรรมการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative departmentทบวงการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative discretionดุลยพินิจทางการปกครอง, ดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง [ดู executive discretion ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative discretionดุลยพินิจทางการปกครอง, ดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative districtเขตการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative districtเขตการปกครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
administrative scienceบริหารศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library administrationการบริหารงานห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administratorผู้บริหารห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
web-based administrationการบริหารจัดการผ่านเว็บ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Administered priceราคาที่กำหนดขึ้น [เศรษฐศาสตร์]
Administrative economic councilสภาบริหารเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Administrative feeค่าธรรมเนียมการบริหาร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural administrationการบริหารการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Customs administrationการบริหารศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Development administrationการบริหารการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Economic administrationการบริหารเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
The Most Admired Knowledge Enterprisesองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่ดีเลิศทั่วโลก [การจัดการความรู้]
Network administrator ผู้บริหารเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Cadmiumแคดเมียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Administrationการบริหาร [TU Subject Heading]
Administration & dosageการใช้และขนาด [TU Subject Heading]
Administration, Cutaneousการใช้ยาที่ผิวหนัง [TU Subject Heading]
Administrative actsการกระทำในทางปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative agenciesส่วนราชการ [TU Subject Heading]
Administrative and political divisionsหน่วยบริหารและปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative assistantsผู้ช่วยทางการบริหาร [TU Subject Heading]
Administrative courtsศาลปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative discretionดุลยพินิจทางการปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative lawกฎหมายปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative procedureวิธีพิจารณาคดีปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative remediesการอุทธรณ์ทางการปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative responsibilityความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ [TU Subject Heading]
Admiraltyศาลพาณิชยนาวี [TU Subject Heading]
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]
Admissionการรับนักเรียน [TU Subject Heading]
Admissionการรับนักศึกษา [TU Subject Heading]
Admission and dischargeการรับและการจำหน่ายผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Admission of nonimmigrantsการอนุญาตคนเข้าเมืองประเภทชั่วคราว [TU Subject Heading]
Admissions (Law)การรับฟัง (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Agricultural administrationการบริหารเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Badminton (Game)แบดมินตัน [TU Subject Heading]
Badminton playersนักแบดมินตัน [TU Subject Heading]
Cadmiumแคดเมี่ยม [TU Subject Heading]
Cadmium contentปริมาณแคดเมี่ยม [TU Subject Heading]
Cadmium poisoningแคดเมี่ยมเป็นพิษ [TU Subject Heading]
College administratorsผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Communication in library administrationการสื่อสารในการบริหารห้องสมุด [TU Subject Heading]
Communication in police administrationการสื่อสารในการบริหารงานตำรวจ [TU Subject Heading]
Communication in public administrationการสื่อสารในการบริหารรัฐกิจ [TU Subject Heading]
Complaints (Administrative procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาคดีปกครอง) [TU Subject Heading]
Court administrationการบริหารงานศาล [TU Subject Heading]
Criminal justice, Administration ofการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา [TU Subject Heading]
Customs administrationศุลกากร [TU Subject Heading]
Elementary school administrationการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Executors and administratorsผู้จัดการมรดก [TU Subject Heading]
Exhaustion of administrative remediesการแก้ไขความเสียหายให้ครบขั้นตอนก่อนฟ้องคดีปกครอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
administration [administration ] administration
Administrative Organization of the State (uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
administratrixผู้ดูแลมรดก (หญิง)
Department of Provincial Administrationกรมการปกครอง
letter of administration (n) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล
public admistration (n ) การบริหารการปกครอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Admir...Admir... Pretty Village, Pretty Flame (1996)
- Admiral.- Admiral. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Admiral!Admiral! A Disquiet Follows My Soul (2009)
Is that what you told headmistress Queller, that you don't care about all the school you've missed?นั่นคือสิ่งที่ลูกบอกกับอาจารย์ใหญ่งั้นหรอ ว่าลูกไม่สนเรื่องโดดเรียนไปมากแค่ไหน? The Serena Also Rises (2008)
Is that what you told headmistress Queller,// นั่นคือสิ่งที่ลูกบอกครูใหญ่งั้นหรอ New Haven Can Wait (2008)
The Dean of admissions' private reception, of course.การตอบรับจาก Yale ซึ่งแน่นอน New Haven Can Wait (2008)
Actually, Chuck, I think the Dean of admissions at yaleชัด ฉันคิดว่าอาจารย์ใหญ่ที่ Yale New Haven Can Wait (2008)
Past the first round of admissions at yale,เธอไม่มีทางจะผ่านรอบแรกของการคัดเลือก New Haven Can Wait (2008)
Well, I'll admit, I came to punish youโอเค ฉันยอมรับว่าฉันมาเพื่อตอกกลับ New Haven Can Wait (2008)
It's gets you on the short list for early admission,จะทำให้เธอได้เข้าเรียนง่ายๆเลยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
And while your efforts were admirable,และความพยายามของคุณก็น่าชื่นชมมาก Pret-a-Poor-J (2008)
Blair loves chuck. she's just been too scared to admit it.แบลร์รักชัค เธอเพิ่งจะสารภาพมัน Pret-a-Poor-J (2008)
You have to admit, the licorice ring was sweet.เธอต้องยอมรับว่า ลูกอม ชะเอม หวานจริงๆ There Might be Blood (2008)
Here. I do have to admire her determinationฉันนับถือความมุ่งมั่นของเธอจริง ๆ There Might be Blood (2008)
A good soldier never admits defeat, even when it's staring you in the face.ทหารที่ดีต้องไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ แม้มันจะมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็เถอะ Dead Space: Downfall (2008)
Think that i'm wrong even though i'll never admit it?ซึ่งมันอาจทำให้ฉันคิดว่าฉันผิด ถึงแม้ฉันจะไม่เคยยอมรับมัน? Not Cancer (2008)
Admirable.น่าเลื่อมใส Adverse Events (2008)
You've been symptom-Free since your admission,คุณปกติตั้งแต่คุณเข้าโรงพยาบาลมา Adverse Events (2008)
Shockingly, none of the nurses volunteered to administer yours.น่าตกใจมาก ไม่มีทั้งนางพยาบาล อาสาสมัคร สมัครกับคุณเลย Birthmarks (2008)
This man you're eager to pay homage to, he was incapable of admitting any point of view but his own.ชายคนนี้มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจงรักภักดี เขาทำร้ายการยอมรับจุดบางจุดที่เห็นแต่ของเขาเอง Birthmarks (2008)
Admit it, you're angry and you're scared of losing me.ยอมรับความจริงนายโกรธและกลัวที่จะเสียฉันไป Birthmarks (2008)
- I'm not scared. - Admit it.ฉันไม่ได้โกรธฉันไม่ได้กลัว Birthmarks (2008)
- Admit it.ฉันเสียคนอื่นๆไป.. Birthmarks (2008)
- Admit it. Admit it!ยอมรับความจริง Birthmarks (2008)
- Admit it. Admit it. Admit it.ยอมรับมัน ยอมรับมัน ยอมรับมัน ยอมรับมัน ยอมรับมัน ยอมรับมัน มาเลย, ยอมรับมัน ยอมรับมัน Birthmarks (2008)
House admitted me.เฮ้าส์แอดมิทฉันนะ Lucky Thirteen (2008)
Stick Thirteen's carpet cleaner on a treadmill, methacholine challenge.เอาพรทของ 13 มาตรวจด้วยเครื่องปั่น หาเมธาครอไลน์ Lucky Thirteen (2008)
Films are clean, we ruled out hypertension, the guys have her on a treadmill running a methacholine challenge.ฟิลม์ดูดี เราบำบัดอาการเกร็ง หนุ่มๆเอาเธอเข้าเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
The treadmill test isn't gonna close her airway, it'll make her lungs explode.เครื่องปั่นไม่ได้ปิดทางเดินหายใจเธอ มันทำให้ปอดเธอแตก Lucky Thirteen (2008)
Chest CT confirmed multiple lung cysts, one of which burst during the treadmill test.เชสทำ ซี.ที.ยืนยัน ซีสจำนวนหนึ่งที่ปอด หนึ่งในนั้นแตก ระหว่างทดสอบในเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
I'm admitting her.ฉันจะ"แอดมิท"เธอ Joy (2008)
You're an administrator. Administrate.คุณเป็นเจ้าของไข้ ดูแลคนไข้ Joy (2008)
You want her to admit that all he has to do is ignore us for a few minutes and we'll take off?คุณอยากให้เธอนอนที่โรงพยาบาล เขาทำได้แค่นั้น ไม่สนใจเราสักครู่นึง และเราจะเริ่ม เขาโดนยิง The Itch (2008)
Hey, you remember that idea that Cameron had about trying to torture the patient into admitting himself?เฮ้.คุณจำได้ไหม นั่นเป็นความคิดของคาเมรอน เกี่ยวกับการทรมานคนไข้ เพื่อให้เขายอมไปโรงพยาบาล The Itch (2008)
He'll okay admission.เขาตกลงไปโรงพยาบาลแล้ว The Itch (2008)
I'm just back for the week to wrap up my clinical and administrative duties.ฉันแค่กลับมาอาทิตย์นึงเพื่อเก็บของแล้วก็จัดการพวกเอกสาร Dying Changes Everything (2008)
Admiral.ท่านพลเรือ Rising Malevolence (2008)
- Admiral, status report.-ท่านพลเรือ รายงานสถานการณ์มา Destroy Malevolence (2008)
Admiral, order our ships to stop firing.ท่านพลเรือ สั่งให้ยานทุกลำหยุดยิง Destroy Malevolence (2008)
Right. Admiral, let me know if you hear from Rex.ก็ได้ ท่านพลเรือ ถ้าได้ข่าวจากเร็กซ์แล้วรายงานข้าด้วย Rookies (2008)
Thank you, Admiral.ขอบคุณ ท่านพลเรือ Shadow of Malevolence (2008)
I admire your confidence, pilot.ข้าชื่นชมในความเชื่อมั่นของพวกเจ้า เหล่านักบิน Shadow of Malevolence (2008)
Just admit it. You don't like my flying.ยอมรับมาเถอะ ท่านไม่อยากให้ข้าบินใช่มั้ย Shadow of Malevolence (2008)
Admiral, warn that station what's coming.พลเรือเอก เตือนสถานีนั่นว่าเกิดอะไรขึ้น Shadow of Malevolence (2008)
This is Admiral Yularan. You are cleared for hyperspace jump.นี่คือพลเรือเอกยูลาราน ตอนนี้ พร้อมเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซแล้วครับ Shadow of Malevolence (2008)
- Thanks, Admiral.- ขอบใจมาก ท่านพลเรือเอก Shadow of Malevolence (2008)
But none of this evidence will be admissible.แต่หลักฐานพวกนี้เอาไปใช้อะไรไม่ได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Problem is none of this is admissible.ปัญหาคือกระดาษพวกนี้ใช้อะไรไม่ได้เลย And How Does That Make You Kill? (2008)
You're too proud to admit you were saved by a girl.เรื่องที่เธอจะยอมรับว่า โดนช่วยโดยผู้หญิง Valiant (2008)
He admitted it.-เขายอมรับเอง The Mark of Nimueh (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admiPlease tell me the requirements for admission to the college.
admiAdmission to students only.
admiHe is not a man to admit his mistakes easily.
admiThe gate admits to the garden.
admiAdmitting what you say, I still think you are mistaken.
admiAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
admiShe frankly admitted her guilt.
admiThe admission is ten dollars a person.
admiI admire him, in spite of his faults.
admiShe never forgets to admire our baby.
admiMail your application for admission directly to the school office.
admiI admire your courage.
admiThat life is mysterious, I admit.
admiWhen he was faced with the evidence, he had to admit that he was guilty.
admiI feel admiration for his talent.
admiThey admired the lovely scenery.
admiThis fault admits of no excuse.
admiShe admitted to having heroin.
admiThe thief admitted his guilt.
admiAdmission to the show is $5.
admiThis ticket admits two persons.
admiIt's hard to admit that you are a failure.
admiShe was admitted to Waseda University.
admiThe passage admits of no other interpretation.
admiHe is such a great artist that we all admire.
admiHe will never admit his fault.
admiYou motive was admirable, but your action was not.
admiGeneral admission is $7 for adults.
admiI admit it to be true.
admiHi, Fred, how about badminton on Thursday?
admiThe courts administer the law.
admiI admire his aristocratic manners.
admiWe cannot help but admire his courage.
admiThe argument lasted a long time because nobody would admit to being in the wrong.
admiDid he admit that he was wrong?
admiThe single-minded way he gets on with his life is admirable.
admiTo do her justice, we must admit her talent as a writer.
admiHe has a great admiration for actor Olivier.
admiSilence is an admission of guilt.
admiThese facts admit of no contradiction.
admiHe didn't have the decency to admit that he was wrong.
admiShe is just such a teacher as we all admire.
admiThe University Administration decided to set up a branch campus in New York.
admiYes. Everyone admires the pictures painted by him.
admiThe ministry administers the internal affairs.
admiLatecomers weren't admitted to the show.
admiMy father is too stubborn to admit his faults.
admiMost boys admire baseball heroes.
admiAdmission to the museum is thirty dollars.
admiOur principal wanted to admit Bob to our school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริหารงาน[N] executive, See also: administrator, Example: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
ผู้บริหารประเทศ[N] government administrator, See also: government official, Example: ประชาชนพอใจผู้บริหารประเทศที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในประเทศ
รับผิด[V] admit one's mistake, See also: confess, own up, plead guilty, Syn. ยอมรับผิด, ยอมสารภาพ, รับสารภาพ, Ant. รับชอบ, Example: ผู้มีใจเป็นนักกีฬาคือผู้ที่ทำอะไรผิดไป ก็กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้พลาดไป, Thai definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
เปิดรับ[V] admit, Example: รัฐได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่โดยเพิ่งเปิดรับผู้ป่วยเมื่อต้นดือนกันยายนที่ผ่านมา, Thai definition: เริ่มดำเนินงาน
แพ้ใจ[V] admit defeat, See also: surrender, give up, Syn. ถอดใจ, ใจไม่สู้, ยอมแพ้, Example: คนเราถ้าแพ้ใจเสียตั้งแต่ยกแรกก็ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้, Thai definition: ใจไม่สู้
นาซา[N] NASA, See also: National Aeronautics and Space Administration, Syn. องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา)
พล.ร.ต.[N] Rear Admiral, See also: R.A., R.Adm., Rear Adm., Radm, Syn. พลเรือตรี
พล.ร.ท.[N] Vice Admiral, See also: V.Adm., Vice Adm., V.A., Vadm, Syn. พลเรือโท
พล.อ.อ.[N] Admiral, See also: Adm., Syn. พลเรือเอก
ร.บ.[N] bachelor of public administration, Syn. รัฐศาสตรบัณฑิต
อย.[N] The Food and Drug Administration, Syn. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัตรผ่านประตู[N] admission ticket, See also: theatre ticket
ยอมรับผิด[V] confess, See also: admit/acknowledge one's mistake, Syn. รับผิด, Ant. ปฏิเสธ, Example: เขายอมรับผิดว่าเขาได้ให้ข่าวนี้แก่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง, Thai definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
ด้านการบริหาร[ADJ] administrative, Example: พ่ออยากให้เขาเรียนวิชาด้านการบริหารมากกว่าทางศิลปะอย่างที่เขาชอบ, Thai definition: ที่เกี่ยวกับทางการดำเนินการและการจัดการภายในงาน
การบริหาร[N] administration, Syn. การปกครอง, การดำเนินการ, การจัดการ, Example: นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารประเทศสูงสุด
ฝ่ายปกครอง[N] administration, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้รับรายงานว่า จะมีคนร้ายลักลอบข้ามชายแดนไทยเข้ามาก่อความไม่สงบในประเทศ, Thai definition: ส่วนที่ทำหน้าที่บริหาร
งานบริหาร[N] administrative work, Example: ทีมงานบริหารของบริษัทนี้ค่อนข้างแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทได้เป็นอย่างมาก
ศาลปกครอง[N] administrative court, Thai definition: ศาลที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง
รับ[V] accept, See also: agree to, admit, approve, consent to, concur with, Syn. เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่, Thai definition: มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย
รับ[V] confess, See also: admit, plead guilty, acknowledge, come clean, concede, Syn. ยอมรับ, รับผิด, ยอม, สารภาพ, Example: เขารับว่าเขาเป็นผู้วางแผนและกระทำเองทั้งหมด, Thai definition: ให้คำตอบที่ไม่ปฏิเสธ, ยอมสารภาพ
เขตการปกครอง[N] administrative district, See also: administrative district, Example: ในแผ่นดินจีนก่อนสมัยใหม่จะมีการแบ่งเขตการปกครองทั้งในระดับมณฑลและอำเภออย่างชัดเจน, Count unit: เขต
รับได้[V] accept, See also: admit, Syn. ยอมรับได้, Example: แม้ว่าลูกจะเกเรเพียงใด พ่อแม่ก็รับได้
ผู้อำนวยการ[N] director, See also: chief, head, leader, administrator, Ant. พนักงาน, ลูกน้อง, Example: ตอนนั้นผมทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการวิจัยภาษาธรรมชาติอยู่ที่ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์, Count unit: คน
โบแดง[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Example: โครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงและชิ้นแรกที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ, Thai definition: ที่เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ
การปกครอง[N] administration, See also: rule, government, Example: เมื่อ พ.ศ.2475 หลังการฉลองกรุงไม่กี่วันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในประเทศไทย โดยทหารและพลเรือน
เทิดทูน[V] admire, See also: esteem, respect, worship, Syn. ยกย่อง, เชิดชู, เชิดชูยกย่อง, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, Example: ประชาชาติไทยเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นวีรกษัตริย์ เนื่องจากทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย, Thai definition: เชิดชูไว้เป็นที่เคารพ
บัตรผ่านประตู[N] entrance ticket, See also: pass, admission ticket, Example: การละเล่นและการแสดงต่างๆ ในงาน ล้วนต้องซื้อบัตรผ่านประตูทั้งสิ้น, Count unit: ใบ, Thai definition: เอกสารอนุญาตที่ให้เข้าชมการแสดงได้
ยกย่องชมเชย[V] praise, See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ, Example: เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี
วางยาพิษ[V] poison, See also: give/administer poison to, Syn. วางยา, Example: เขาคิดตลอดเวลาว่า มีผู้คอยจับจ้องสะกดรอยตามล่าหรือหาทางวางยาพิษตน, Thai definition: ลอบเอายาพิษให้กิน
ว่าราชการ[V] administer (the official, public or civil affairs), Example: ในวันธรรมดาพระองค์เสด็จออกว่าราชการ และให้ราษฎรเข้าเฝ้าอยู่ใกล้ชิด และทรงอบรมศีลธรรมจรรยาแก่ราษฎร
ส่วนผสม[N] component, See also: ingredient, admixture, composition, Syn. ส่วนประกอบ, Example: ไอน้ำเป็นส่วนผสมสำคัญยิ่งของอากาศ เพราะไอน้ำเป็นต้นเหตุของการเกิดฝน ลมพายุ ฟ้าแลบและฟ้าร้อง, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่ผสมกันให้เกิดเป็นสิ่งรวม
อำนวยการ[V] direct, See also: manage, administer, give orders, supervise, Syn. สั่งการงาน, สั่งงาน, Example: พระองค์ทรงเป็นทั้งบรรณาธิการและอำนวยการหนังสือพิมพ์ ที่ออกโดยคนไทยฉบับแรกนี้
อำนาจบริหาร[N] executive power, See also: administrative power, Example: กฎหมายมีการกำหนดอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ไว้อย่างชัดเจน, Notes: (กฎหมาย)
วางยา[V] apply a remedy, See also: give medicine, administer a remedy, Syn. ให้ยา, Example: หลังจากหมอวางยาให้แค่สองหม้อ อาการเขาก็ดีขึ้น, Thai definition: จัดยาให้กิน
ตอบรับ[V] accept, See also: acknowledge, admit, recognize, consent, Example: มหาวิทยาลัยชื่อดังตอบรับเขาให้เป็นนักเรียนของที่นั่นแล้ว, Thai definition: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่ายินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
ครองเมือง[V] govern a country, See also: be at the helm of the state, administer a country, rule (over) a country, be in power, Syn. ครองบ้านครองเมือง, Example: บ้านเมืองประสบปัญหาวิกฤติอีกครั้งในยุคคอมมิวนิสต์ครองเมือง
ไม่ยอมรับ[V] refuse to admit, See also: refuse to acknowledge, Syn. ไม่รับ, ไม่รับผิด, Example: จำเลยไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือสังหาร, Thai definition: ให้คำตอบปฏิเสธ, ไม่ยอมสารภาพ
ค่าผ่านประตู[N] admission charge, See also: gate fee, entrance fee, Example: ที่สนามแข่งมีการล้อมรั้วเก็บเงินค่าผ่านประตูคนละ 1 - 2 บาท, Thai definition: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมภาพยนตร์ เป็นต้น
ค่าตั๋ว[N] ticket fee, See also: admission fee, fare, Example: ค่าตั๋วในการเข้าชมคอนเสิร์ตนี้ราคาต่ำสุด 500 บาท, Thai definition: เงินที่จ่ายในการซื้อบัตร เช่น ค่าโดยสารพาหนะ บัตรเข้าชมต่างๆ
คำนิยม[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
คำสดุดี[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำยกย่อง, Example: ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา
คำชม[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำยกย่อง, คำเยินยอ, คำยกยอ, คำชื่นชม, Ant. คำด่า, คำว่า, Example: พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนี้ได้รับคำชมเสมอว่ามีพระพักตร์และศิลปะที่งดงามอย่างยิ่ง
คำชมเชย[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ, Example: รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
คำยกยอ[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำเยินยอ, คำชม, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: คำยกยอนั้นมิได้ทำให้เขาขวยแก่ใจ
คำยกย่อง[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำสดุดี, คำชม, คำเยินยอ, คำยกยอ, Example: เราเรียกเขาว่า หลีซื่อฝู่ ซึ่งเป็นคำยกย่องอาชีพคนรถว่ามีเกียรติเท่าช่างชำนาญงาน
คำเยินยอ[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำชม, คำยกยอ, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้รับคำเยินยอมากมาย
คอ[N] popularity, See also: fondness, admiration, taste, Syn. ความนิยม, Example: ผมเป็นคอหนังสืออยู่แล้ว เมื่อสิ้นกระบวนการชมจึงต้องแวะเข้าไปอุดหนุนตามธรรมเนียม, Thai definition: ความมีใจชอบ
แฟน[N] fan, See also: aficionado, supporter, admirer, follower, Example: นักมวยออกหมัดรุกไล่คู่ชกเรียกเสียงโห่ฮาจากแฟนมวยรอบสนามได้ทุกระยะ, Thai definition: ผู้นิยมชมชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ฟุตบอล ภาพยนตร์ ดารานักร้อง
แคดเมียม[N] cadmium, Example: สีผสมอาหารต่างๆ เหล่านี้มีสารพิษผสมเป็นส่วนประกอบเช่น ปรอท แคดเมียม สารหนู
ปลัด[N] deputy, See also: administrative assistant, deputy chief, Example: ลูกชายของปลัดวินัย สอบเข้าได้เป็นนายร้อยคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีตำแหน่งหน้าที่รองจากผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่เหนือตนโดยตรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจการปกครอง[n. exp.] (amnāt kān pokkhrøng) EN: administrative power   
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
แบด[n.] (baēt) EN: badminton   FR: badminton [m]
แบดมินตัน[n.] (baētmintan) EN: badminton   FR: badminton [m]
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pratū) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket   FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute   FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
บริหารศาสตร์[n. exp.] (børihānsāt) EN: administrative science   FR: sciences administratives [fpl]
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thurakit) EN: business administration   
บริหารธุรกิจบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit bandit) EN: Bachelor of Business Administration   
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit dutsadībandit) EN: Doctor of Business Administration   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit mahābandit) EN: Master of Business Administration   
บุ๋น[adj.] (bun) EN: civil ; administratif   
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
เชิดชูยกย่อง[v. exp.] (choētchū yokyǿng) EN: admire   
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment   FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: admired   
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินการ[adj.] (damnoēnkān) EN: administrative ; executive   
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngān) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform   FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
เอกสารราชการ[n. exp.] (ēkkasān rātchakān) EN: government document ; official government papers   FR: document administratif [m] ; document officiel [m]
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee   FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
ฝ่ายปกครอง[n. exp.] (fāi pokkhrøng) EN: administration   
ให้ความยุติธรรม[v. exp.] (hai khwām yuttitham) EN: administer justice   
ห้ามเข้า[X] (hām khao) EN: no entry ! ; no admittance ; Keep out ; no admittance   FR: défense d'entrer ; entrée interdite ; on n'entre pas !
ห้องประชุมคณะกรรมการ[n. exp.] (hǿng prachum khanakammakān) EN: boardroom   FR: salle de conférence du conseil d'administration [f]
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope   FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
การ[n.] (kān ...) EN: authority (government agency)   FR: autorité (administrative)
การอนุญาตให้เข้า[n. exp.] (kān anuyāt hai khao) EN: admittance   FR: droit d'entrée [m] ; admission [f]
การบริหาร[n.] (kān børihān) EN: administration ; management   FR: administration [f] ; gestion [f]
การบริหารการคลัง[n. exp.] (kān børihān kānkhlang) EN: financial administration   
การบริหารการศึกษา[n. exp.] (kān børihān kān seuksā) EN: education administration   
การบริหารงานบุคคล[n. exp.] (kān børihān ngān bukkhon) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration   FR: gestion des ressources humaines [f]
การบริหารธุรกิจ[n. exp.] (kān børihān thurakit) EN: business administration   
การชื่นชม[n.] (kān cheūnchom) EN: admiration   FR: admiration [f]
การดำเนินการ[n.] (kān damnoēnkān) EN: administration ; execution ; action   FR: action [f]
การดำเนินคดีในด้านการปกครอง[n. exp.] (kān damnoēnkhadī nai dān kān pokkhrøng) EN: administrative court   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIT    AH0 D M IH1 T
ADMIRE    AE0 D M AY1 R
ADMIRA    AE0 D M AY1 R AH0
ADMITS    AH0 D M IH1 T S
READMIT    R IY2 AH0 D M IH1 T
ADMIRER    AE0 D M AY1 R ER0
ADMIRAL    AE1 D M ER0 AH0 L
ADMIRED    AH0 D M AY1 ER0 D
CADMIUM    K AE1 D M IY0 AH0 M
ADMIRES    AE0 D M AY1 R Z
ADMIRALS    AE1 D M ER0 AH0 L Z
ADMIRA'S    AE0 D M AY1 R AH0 Z
ADMIRERS    AH0 D M AY1 R ER0 Z
ADMIRING    AE0 D M AY1 R IH0 NG
RADMILLA    R AE2 D M IH1 L AH0
ADMITTED    AH0 D M IH1 T AH0 D
ADMISSION    AE0 D M IH1 SH AH0 N
ADMISSION    AH0 D M IH1 SH AH0 N
ADMIRAL'S    AE1 D M ER0 AH0 L Z
ADMITTING    AE0 D M IH1 T IH0 NG
ADMITTING    AH0 D M IH1 T IH0 NG
BADMINTON    B AE1 D M IH2 N T AH0 N
ADMIRALTY    AE1 D M ER0 AH0 L T IY0
ADMIRABLY    AE1 D M ER0 AH0 B L IY0
ADMIRABLE    AE1 D M ER0 AH0 B AH0 L
TREADMILL    T R EH1 D M IH2 L
ADMIRATION    AE2 D M ER0 EY1 SH AH0 N
ADMISSIONS    AE0 D M IH1 SH AH0 N Z
ADMISSIONS    AH0 D M IH1 SH AH0 N Z
ADMITTANCE    AH0 D M IH1 T AH0 N S
ADMITTEDLY    AE0 D M IH1 T AH0 D L IY0
BADMINTONS    B AE1 D M IH2 N T AH0 N Z
READMITTED    R IY2 AH0 D M IH1 T AH0 D
ADMISSIBLE    AH0 D M IH1 S AH0 B AH0 L
ADMINISTER    AH0 D M IH1 N AH0 S T ER0
TREADMILLS    T R EH1 D M IH2 L Z
ADMIRINGLY    AE0 D M AY1 R IH0 NG L IY0
ADMINISTERS    AE0 D M IH1 N AH0 S T ER0 Z
ADMIRATIONS    AE2 D M ER0 EY1 SH AH0 N S
INADMISSIBLE    IH2 N AE0 D M IH1 S AH0 B AH0 L
INADMISSIBLE    IH2 N AH0 D M IH1 S AH0 B AH0 L
ADMINISTRATE    AE0 D M IH1 N AH0 S T R EY2 T
HEADMISTRESS    HH EH1 D M IH2 S T R AH0 S
ADMINISTERED    AH0 D M IH1 N AH0 S T ER0 D
ADMINISTRATOR    AH0 D M IH1 N AH0 S T R EY2 T ER0
ADMINISTERING    AE0 D M IH1 N AH0 S T ER0 IH0 NG
ADMISSIBILITY    AH0 D M IH2 S AH0 B IH1 L AH0 T IY0
ADMINISTRATIVE    AH0 D M IH1 N AH0 S T R EY2 T IH0 V
ADMINISTRATORS    AE0 D M IH1 N AH0 S T R EY2 T ER0 Z
ADMINISTRATING    AH0 D M IH1 N AH0 S T R EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admit    (v) (@1 d m i1 t)
admix    (v) (a1 d m i1 k s)
admire    (v) (@1 d m ai1 @ r)
admits    (v) (@1 d m i1 t s)
admiral    (n) (a1 d m @ r @ l)
admired    (v) (@1 d m ai1 @ d)
admirer    (n) (@1 d m ai1 r @ r)
admires    (v) (@1 d m ai1 @ z)
admixed    (v) (a1 d m i1 k s t)
admixes    (v) (a1 d m i1 k s i z)
cadmium    (n) (k a1 d m i@ m)
readmit    (v) (r ii2 @ d m i1 t)
admirals    (n) (a1 d m @ r @ l z)
admirers    (n) (@1 d m ai1 r @ z)
admiring    (v) (@1 d m ai1 @ r i ng)
admitted    (v) (@1 d m i1 t i d)
admixing    (v) (a1 d m i1 k s i ng)
readmits    (v) (r ii2 @ d m i1 t s)
admirable    (j) (a1 d m @ r @ b l)
admirably    (a) (a1 d m i r @ b l ii)
admiralty    (n) (a1 d m @ r @ l t ii)
admission    (n) (@1 d m i1 sh @ n)
admitting    (v) (@1 d m i1 t i ng)
admixture    (n) (a1 d m i1 k s ch @ r)
badminton    (n) (b a1 d m i n t @ n)
treadmill    (n) (t r e1 d m i l)
administer    (v) (@1 d m i1 n i s t @ r)
admiration    (n) (a2 d m @ r ei1 sh @ n)
admiringly    (a) (@1 d m ai1 @ r i ng l ii)
admissible    (j) (@1 d m i1 s @ b l)
admissions    (n) (@1 d m i1 sh @ n z)
admittance    (n) (@1 d m i1 t n s)
admittedly    (a) (@1 d m i1 t i d l ii)
admixtures    (n) (a1 d m i1 k s ch @ z)
readmitted    (v) (r ii2 @ d m i1 t i d)
treadmills    (n) (t r e1 d m i l z)
administers    (v) (@1 d m i1 n i s t @ z)
admiralties    (n) (a1 d m @ r @ l t i z)
readmission    (n) (r ii2 @ d m i1 sh @ n)
readmitting    (v) (r ii2 @ d m i1 t i ng)
administered    (v) (@1 d m i1 n i s t @ d)
headmistress    (n) (h e1 d m i1 s t r i s)
inadmissible    (j) (i2 n @ d m i1 s @ b l)
readmissions    (n) (r ii2 @ d m i1 sh @ n z)
rear-admiral    (n) - (r i@2 r - a1 d m @ r @ l)
administering    (v) (@1 d m i1 n i s t @ r i ng)
administrator    (n) (@1 d m i1 n i s t r ei t @ r)
admissibility    (n) (@1 d m i2 s @ b i1 l i t ii)
rear-admirals    (n) - (r i@2 r - a1 d m @ r @ l z)
administration    (n) (@1 d m i2 n i s t r ei1 sh @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見上げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire
経営[けいえい, keiei] Thai: การบริหาร English: administration
運営[うんえい, un'ei] Thai: การบริหาร English: administration

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendmahl {n} [relig.] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [Am.] [Add to Longdo]
Administrationsbefehl {m}administration command [Add to Longdo]
Administrationsprogramm {n}administrative program [Add to Longdo]
Administrator {m}administrator [Add to Longdo]
Admiral {m}admiral [Add to Longdo]
Admiralstab {m}naval staff [Add to Longdo]
Admittanz {f}admittance [Add to Longdo]
Amt {n} (Dienststelle) | Ämter {pl} | ein Amt übernehmen | im Amt | von Amts wegen(administrative) office; agency; department | administrative bodies | to assume an office | in office | ex officio; officially [Add to Longdo]
Amtsbezirk {m}administrative district [Add to Longdo]
Amtsführung {f}; Verwaltung {f}administration [Add to Longdo]
Amtshilfe {f}administrative cooperation [Add to Longdo]
Anspruch {m}; Anrecht {n}; Recht {n} | Ansprüche {pl} | verjährter Anspruch | abhängiger Anspruch | unabhängiger Anspruch | Anspruch geltend machen; Forderung geltend machen | Anspruch anerkennen | Ansprüche anmelden | Anspruch aufgeben | Anspruch erheben aufclaim | claims | outlawed claim | dependent claim | independent claim | to assert a claim | to admit a claim | to stake out a claim | to abandon a claim | to lay claim to [Add to Longdo]
Anwalt vor Gericht sein | als Anwalt vor Gericht zugelassen werdento be a member at the bar | to be admitted to the bar [Add to Longdo]
Anwendungsdatei {f}application for admission [Add to Longdo]
Aufnahmeantrag {m}apply for admission [Add to Longdo]
Aufnahmebedingungen {pl}terms of admission [Add to Longdo]
Aufnahmegebühr {f} | Aufnahmegebühren {pl}admission fee | admission fees [Add to Longdo]
Basis {f} [math.] | zulässige Basisbasis | admissible basis [Add to Longdo]
Beaufschlagung {f}admission flow [Add to Longdo]
Bebauung {f} | rückwärtige Bebauung {f} | unzulässige Bebauung {f} | vorhandene Bebauung {f}development | rear development | inadmissible development | existing development [Add to Longdo]
Beeidigung {f}administration of oath [Add to Longdo]
Behörde {f}; Behörden {pl} | nächsthöhere Behörde {f} | zuständige Behörde {f}authority; authorities; administrative bodies | superior authority | responsible authority; appropriate authority [Add to Longdo]
Beimengung {f}; Beimischung {f}; Zusatzstoff {m} | Beimengungen {pl}; Beimischungen {pl}; Zusatzstoffe {pl}admixture | admixtures [Add to Longdo]
Beschwerde {f}administrative appeal [Add to Longdo]
Beurlaubung {f}; Suspendierung {f} | zeitweise Beurlaubung {f}suspension | administrative suspension [Add to Longdo]
Bewunderung {f}; Hochachtung {f}admiration [Add to Longdo]
Börseneinführungskosten {pl}stock exchange admission fee [Add to Longdo]
Direktorin {f} | Direktorinnen {pl}headmistress | headmistresses [Add to Longdo]
Dokumentenprüfung {f}administrative checking [Add to Longdo]
Durchführungsverzögerung {f}administrative lag [Add to Longdo]
Eid {m}; Schwur {m} | Eide {pl}; Schwüre {pl} | der hippokratische Eid | unter Eid | Aussage unter Eid | jdm. den Eid abnehmen | jdm. einen Eid abnehmen | einen Eid schwören (auf) | jdn. einen Eid zuschieben | unter Eid aussagen | unter Eid stehen | seinen Schwur brechen | Eid auf die Bibeloath | oaths | hippocratic oath | under oath | sworn evidence | to put someone upon his oath | to administer an oath to sb. | to take an oath (on; to) | to tender an oath to someone | to depose | to be under oath | to break one's oath | gospel oath [Add to Longdo]
Eingeständnis {n}admission [Add to Longdo]
Einlagerung {f}admission into warehouse [Add to Longdo]
Einlass {m}admission [Add to Longdo]
Einlieferung {f} (ins Krankenhaus)admission (to hospital) [Add to Longdo]
Einreise {f} (in; nach) | bei der Einreise | jdm. die Einreise verweigernentry (into) | on arrival; when entering | to refuse someone entry (admission) [Add to Longdo]
Eintritt {m}admittance [Add to Longdo]
Eintrittskarte {f}; Einlasskarte {f}admission ticket [Add to Longdo]
Eintrittspreis {m}admission fee [Add to Longdo]
Erlaubnis {f}admission [Add to Longdo]
Ermessensspielraum {m}scope of (administrative) discretion [Add to Longdo]
Federball {m}; Federballspiel {n}; Badminton {n} [sport]badminton [Add to Longdo]
Finanzbuchhaltung {f}; Geschäftsbuchhaltung {f}administrative accounting [Add to Longdo]
Flottillenadmiral {m} [naut.]commodore [Add to Longdo]
Gefallsucht {f}craving for admiration [Add to Longdo]
Gemeindeverwaltung {f}municipal administration [Add to Longdo]
Geschäftsführung {f} | mit der Geschäftsführung beauftragt (m.d.G.b.)management; executives | in charge of administration [Add to Longdo]
Geschäftsstelle {f}offices; administrative office [Add to Longdo]
Großadmiral {m}Admiral of the Fleet [Br.] [Add to Longdo]
Großartigkeit {f}admirability [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
たの[, tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [Add to Longdo]
まあね[, maane] (exp) well, I must admit ... [Add to Longdo]
[, wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P) [Add to Longdo]
アドミタンス[, adomitansu] (n) admittance [Add to Longdo]
アドミッション[, adomisshon] (n) admission [Add to Longdo]
アドミッションオフィス[, adomisshon'ofisu] (n) admission office [Add to Longdo]
アドミッションフリー[, adomisshonfuri-] (n) free admission (wasei [Add to Longdo]
アドミッションポリシー[, adomisshonporishi-] (n) admission policy [Add to Longdo]
アドミッタンス[, adomittansu] (n) admittance [Add to Longdo]
アドミニストレーション[, adominisutore-shon] (n) {comp} administration [Add to Longdo]
アドミニストレータ;アドミニストレーター[, adominisutore-ta ; adominisutore-ta-] (n) administrator [Add to Longdo]
アドミラル[, adomiraru] (n) admiral [Add to Longdo]
アドミン[, adomin] (n) admin [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] (n) {comp} address administration [Add to Longdo]
カドミウム[, kadomiumu] (n) cadmium (Cd); (P) [Add to Longdo]
カドミウムイエロー[, kadomiumuiero-] (n) cadmium yellow [Add to Longdo]
カドミウムオレンジ[, kadomiumuorenji] (n) cadmium orange [Add to Longdo]
カドミウムレッド[, kadomiumureddo] (n) cadmium red [Add to Longdo]
カドミウム赤[カドミウムあか, kadomiumu aka] (n) cadmium red [Add to Longdo]
カドミウム中毒[カドミウムちゅうどく, kadomiumu chuudoku] (n) cadmium poisoning [Add to Longdo]
カドミウム標準電池[カドミウムひょうじゅんでんち, kadomiumu hyoujundenchi] (n) cadmium standard cell [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] (n) {comp} connection admission control; CAC [Add to Longdo]
シスアド[, shisuado] (n) (abbr) {comp} (computer) systems administrator [Add to Longdo]
システムアドミニストレータ[, shisutemuadominisutore-ta] (n) {comp} system administrator [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] (n) {comp} system administrator [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] (n) {comp} Data Base Administrator; DBA [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] (n) {comp} data administrator [Add to Longdo]
トマスカップ[, tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship) [Add to Longdo]
トレッドミル[, toreddomiru] (n) treadmill [Add to Longdo]
ニッカド[, nikkado] (n) {comp} nickel cadmium (NiCad) [Add to Longdo]
ニッカドバッテリ[, nikkadobatteri] (n) {comp} nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッケルカドミウム[, nikkerukadomiumu] (n) nickel-cadmium [Add to Longdo]
ニッケルカドミウムバッテリ[, nikkerukadomiumubatteri] (n) {comp} (See ニッケルカドミウム電池) nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッケルカドミウム電池[ニッケルカドミウムでんち, nikkerukadomiumu denchi] (n) nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ネットワークアドミニストレータ[, nettowa-kuadominisutore-ta] (n) {comp} network administrator [Add to Longdo]
ネットワークアドミン[, nettowa-kuadomin] (n) {comp} network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] (n) {comp} network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理者[ネットワークかんりしゃ, nettowa-ku kanrisha] (n) {comp} network administrator [Add to Longdo]
バド[, bado] (n,vs) (abbr) (See バドミントン) badminton [Add to Longdo]
バドミントン[, badominton] (n) badminton; (P) [Add to Longdo]
バドミントン部[バドミントンぶ, badominton bu] (n) badminton club [Add to Longdo]
リモート管理[リモートかんり, rimo-to kanri] (n) {comp} remote administration [Add to Longdo]
ルームランナー[, ru-muranna-] (n) treadmill (wasei [Add to Longdo]
愛でる[めでる, mederu] (v1,vt) to love; to admire [Add to Longdo]
愛読者[あいどくしゃ, aidokusha] (n) subscriber; reader; admirer [Add to Longdo]
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure [Add to Longdo]
安全管理[あんぜんかんり, anzenkanri] (n) safety administration; safety control; safety management [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
上将[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] general; admiral; air chief marshal [Add to Longdo]
下辖[xià xiá, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] administered by; under the rule of [Add to Longdo]
不容[bù róng, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] not tolerate; not allow; not brook; not admit [Add to Longdo]
不认账[bù rèn zhàng, ㄅㄨˋ ㄖㄣˋ ㄓㄤˋ, / ] not to own up; not to admit a fault [Add to Longdo]
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国国家环保局[zhōng guó guó jiā huán bǎo jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, / ] PRC State Environmental Protection Administration (SEPA) [Add to Longdo]
中国国家环境保护总局[zhōng guó guó jiā huán jìng bǎo hù zǒng jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] PRC State Environmental Protection Administration (SEPA) [Add to Longdo]
中国地震台[Zhōng guó dì zhèn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄊㄞˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国地震局[Zhōng guó dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国民航[zhōng guó mín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] General Administration of Civil Aviation of China (CAAC) [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
中将[zhōng jiàng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, / ] lieutenant general; vice admiral; air marshal [Add to Longdo]
中兴新村[Zhōng xīng Xīn cūn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄘㄨㄣ, / ] Chung-hsing New Village, model town in Nantou County, west-central Taiwan, administrative seat of the Taiwan Provincial Government [Add to Longdo]
五体投地[wǔ tǐ tóu dì, ˇ ㄊㄧˇ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] (set phrase) to prostrate oneself on the ground (in admiration); to deeply admire [Add to Longdo]
令人钦佩[lìng rén qīn pèi, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄑㄧㄣ ㄆㄟˋ, / ] admirable [Add to Longdo]
仰慕[yǎng mù, ㄧㄤˇ ㄇㄨˋ, ] to admire [Add to Longdo]
企慕[qǐ mù, ㄑㄧˇ ㄇㄨˋ, ] to admire [Add to Longdo]
企业管理硕士[qǐ yè guǎn lǐ shuò shì, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] Master of Business Administration (MBA) [Add to Longdo]
伏罪[fú zuì, ㄈㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, ] to admit guilt; to plead guilty [Add to Longdo]
伏输[fú shū, ㄈㄨˊ ㄕㄨ, / ] to concede; to admit defeat; also written 服輸|服输 [Add to Longdo]
住持[zhù chí, ㄓㄨˋ ㄔˊ, ] to administer a monastery Buddhist or Daoist; abbott; head monk [Add to Longdo]
佩服[pèi fú, ㄆㄟˋ ㄈㄨˊ, ] admire [Add to Longdo]
保甲制度[bǎo jiǎ zhì dù, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚˇ ㄓˋ ㄉㄨˋ, ] the Bao-Jia system (an administrative system organized on basis of households) [Add to Longdo]
保送[bǎo sòng, ㄅㄠˇ ㄙㄨㄥˋ, ] recommend (for admission to school) [Add to Longdo]
备取[bèi qǔ, ㄅㄟˋ ㄑㄩˇ, / ] be on the waiting list (for admission to a school) [Add to Longdo]
倾佩[qīng pèi, ㄑㄧㄥ ㄆㄟˋ, / ] to admire greatly [Add to Longdo]
倾倒[qīng dǎo, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] to topple over; to greatly admire [Add to Longdo]
倾动[qīng dòng, ㄑㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] to admire [Add to Longdo]
倾心[qīng xīn, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] to admire whole-heartedly; to fall in love with [Add to Longdo]
倾慕[qīng mù, ㄑㄧㄥ ㄇㄨˋ, / ] to adore; to admire greatly [Add to Longdo]
倾服[qīng fú, ㄑㄧㄥ ㄈㄨˊ, / ] to admire [Add to Longdo]
倾羡[qīng xiàn, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] to admire; to adore [Add to Longdo]
入联[rù lián, ㄖㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] to join an alliance; admission to the United Nations [Add to Longdo]
公共行政[gōng gòng xíng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, ] public administration [Add to Longdo]
共管[gòng guǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˇ, ] to administer jointly [Add to Longdo]
制度[zhì dù, ㄓˋ ㄉㄨˋ, ] (political or administrative) system or institution [Add to Longdo]
副地级市[fù dì jí shì, ㄈㄨˋ ㄉㄧˋ ㄐㄧˊ ㄕˋ, / ] sub-prefecture level city (county level division, administered by province, not under a prefecture) [Add to Longdo]
划归[huà guī, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄟ, / ] to incorporate; to put under (external administration) [Add to Longdo]
口服[kǒu fú, ㄎㄡˇ ㄈㄨˊ, ] oral (administered by mouth); to profess conviction; to say that one is convinced [Add to Longdo]
司法[sī fǎ, ㄙ ㄈㄚˇ, ] judicial; (administration of) justice [Add to Longdo]
哎呀[āi yā, ㄞ ㄧㄚ, ] interjection of wonder, shock or admiration [Add to Longdo]
商业管理[shāng yè guǎn lǐ, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] business administration [Add to Longdo]
叹息[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration) [Add to Longdo]
叹惋观止[tàn wǎn guān zhǐ, ㄊㄢˋ ㄨㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] to admire as the greatest [Add to Longdo]
叹服[tàn fú, ㄊㄢˋ ㄈㄨˊ, / ] (to gasp) with admiration [Add to Longdo]
叹赏[tàn shǎng, ㄊㄢˋ ㄕㄤˇ, / ] to admire; to express admiration [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (interj. of admiration or of disgust); to click one's tongue; to attempt to (find an opportunity to) speak [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly [Add to Longdo]
固然[gù rán, ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ, ] admittedly (it's true that...) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] system administrator [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] data administrator [Add to Longdo]
ニッカド[にっかど, nikkado] nickel cadmium (NiCad) [Add to Longdo]
ネットワークアドミニストレータ[ねっとわーくあどみにすとれーた, nettowa-kuadominisutore-ta] network administrator [Add to Longdo]
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理者[ネットワークかんりしゃ, nettowa-ku kanrisha] network administrator [Add to Longdo]
管轄ポート[かんかつポート, kankatsu po-to] administration port [Add to Longdo]
管理機関[かんりきかん, kanrikikan] administrative authority [Add to Longdo]
管理業務[かんりぎょうむ, kanrigyoumu] management task, administrative task [Add to Longdo]
局所アドレス管理[きょくしょアドレスかんり, kyokusho adoresu kanri] local address administration [Add to Longdo]
事務管理データ処理[じむかんりデータしょり, jimukanri de-ta shori] administrative data processing [Add to Longdo]
主官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain [Add to Longdo]
主管機関[しゅかんきかん, shukankikan] administration [Add to Longdo]
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD) [Add to Longdo]
主管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD [Add to Longdo]
主管機関領域名[しゅかんきかんりょういきめい, shukankikanryouikimei] administration domain name [Add to Longdo]
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration [Add to Longdo]
入力制御[にゅうりょくせいぎょう, nyuuryokuseigyou] admission control [Add to Longdo]
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA) [Add to Longdo]
シスアド[しすあど, shisuado] (abbr) (computer) systems administrator [Add to Longdo]
アドミニストレータ[あどみにすとれーた, adominisutore-ta] administrator [Add to Longdo]
アドミン[あどみん, adomin] admin [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
行政[ぎょうせい, gyousei] Verwaltung, Administration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top