ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

addressee

AE2 D R EH0 S IY1   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addressee-, *addressee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addressee[N] ผู้รับ

English-Thai: Nontri Dictionary
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
addresseeThey confused the names of the sender and the addressee.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับ[n.] (phūrap) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee   FR: destinataire [m] ; bénéficiaire [m] ; accepteur [m]
ผู้รับจดหมาย [n.] (phūrap jotmāi) EN: addressee   FR: destinataire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDRESSEE AE2 D R EH0 S IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addressee (n) ˌædrɛsˈiː (a2 d r e s ii1)
addressees (n) ˌædrɛsˈiːz (a2 d r e s ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] addressee; person receiving mail, #72,783 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宛名(P);宛て名;あて名[あてな, atena] (n) (addressee's) name; (recipient's) name and address; (P) [Add to Longdo]
案下[あんか, anka] (n) under the table; word of respect added to the addressee's name on a letter [Add to Longdo]
机下;几下[きか, kika] (n) (1) word of respect added to the addressee's name on a letter; (2) under the desk [Add to Longdo]
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (fem) (pol) (See 脇付) word used after an addressee's name in a formal letter [Add to Longdo]
受信人[じゅしんにん, jushinnin] (n) addressee [Add to Longdo]
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] (n) {comp} registered mail to addressee in person; PD PR [Add to Longdo]
清穆[せいぼく, seiboku] (n,adj-no) gentle and pure (used in letters to celebrate the health and happiness of the addressee) [Add to Longdo]
相手[あいて, aite] (n) (1) companion; partner; company; (2) other party; addressee; (3) opponent (sports, etc.); (P) [Add to Longdo]
送付先[そうふさき, soufusaki] (n) addressee [Add to Longdo]
名宛人[なあてにん, naatenin] (n) addressee [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Addressee \Ad`dress*ee"\, n.
     One to whom anything is addressed.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  addressee
      n 1: one to whom something is addressed

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top