ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abecedarian

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abecedarian-, *abecedarian*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abecedarian มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abecedarian*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abc-Schütze {m}abecedarian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abecedarian \A`be*ce*da"ri*an\, n. [L. abecedarius. A word from
   the first four letters of the alphabet.]
   1. One who is learning the alphabet; hence, a tyro.
    [1913 Webster]
 
   2. One engaged in teaching the alphabet. --Wood.
    [1913 Webster] Abecedarian

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abecedarian \A`be*ce*da"ri*an\, Abecedary \A`be*ce"da*ry\, a.
   Pertaining to, or formed by, the letters of the alphabet;
   alphabetic; hence, rudimentary.
   [1913 Webster]
 
   {Abecedarian psalms}, {hymns}, etc., compositions in which
    (like the 119th psalm in Hebrew) distinct portions or
    verses commence with successive letters of the alphabet.
    --Hook.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abecedarian
   adj 1: alphabetically arranged (as for beginning readers)
   n 1: a novice learning the rudiments of some subject
   2: a 16th century sect of Anabaptists centered in Germany who
     had an absolute disdain for human knowledge

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top