Search result for

zaster

(52 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zaster-, *zaster*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zaster มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zaster*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell them that everyone had forgotten about the money?- Hier spricht keiner mehr vom ZasterLe guignolo (1980)
The choice was not between order and money and between the Order and the prison.- Sie haben da etwas missverstanden. Sie hatten nicht die Wahl zwischen Orden und Zaster, sondern zwischen Orden und Knast. Le guignolo (1980)
So, what you gonna do with all the moola?Und was machst du mit dem ganzen ZasterThe Big Red One (1980)
- You give me back my dough.- Gib mir meinen Zaster wieder. Brubaker (1980)
Well, the thing is, Billy, there's plenty of money for everybody,Die Sache ist die, dabei springt für jeden ordentlich Zaster raus. The Long Good Friday (1980)
All this loot, hundreds of, no no, thousands, millions of dollars.Dieser ganze Zaster... Hundert... nein, Tausende... Millionen Dollar. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
Listen, about this loot, you really sure?Wegen dem Zaster... Bist du dir wirklich sicher? Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
Geetus.ZasterStarman (1984)
Geetus, bread, an arm and a leg?Zaster, Knete, Kohle? Ein Arm und ein Bein? Starman (1984)
- That's a lot of shekels.Das ist 'ne Menge ZasterForged Steele (1985)
All right. Deal!Dann her mit dem Zaster, los. My Lucky Stars (1985)
Okay, monkey face, give me the loot.OK, Affenfresse, her mit dem ZasterMiami Supercops (1985)
Spread it around.Ab unter die Leute mit dem ZasterKeep Smiling (1986)
They don't give up the green until they see it in 3-D.Die machen den Zaster erst locker, wenn sie es in 3D sehen. Steele, Inc. (1986)
- When do we get the dough? - The dough?Wann bekommen wir den ZasterSteele Hanging in There: Part 2 (1987)
- The million pounds.- Den Zaster? - Die Million Pfund. Steele Hanging in There: Part 2 (1987)
Think hard, Stanley.Haben Sie den Zaster? - Ich besorg ihn mir. Hard Knocks (1989)
Look at all this dosh...Oh dieser Zaster! Dieser ZasterHiver 54, l'abbé Pierre (1989)
To think of all this dough, in there!Wenn ich an diesen Zaster denke... Hiver 54, l'abbé Pierre (1989)
Fifty-fifty on the dough?Fifty-fifty bei dem ZasterMiller's Crossing (1990)
With you as chief, we'll make a lot of money.Mit dir als Kommissar machen wir 'ne Menge ZasterMy New Partner at the Races (1990)
I have no future and no dough.Ich hab weder Zukunft noch ZasterMy New Partner at the Races (1990)
I never got the money because I lost the piece of paper.Ich bekam nie den Zaster, da ich Idiot den Schein verloren hatte. My New Partner at the Races (1990)
I thought your guilty consciences were keeping you awake, but it's about money.Ich dachte, euer schlechtes Gewissen raubt euch den Schlaf, aber es ist der ZasterMy New Partner at the Races (1990)
Isn't this what you wanted?Knarre und Zaster auf dem Tisch. My New Partner at the Races (1990)
You saved my ass, now you'll win me money.Jetzt komme ich auch noch zu ZasterState of Grace (1990)
Let's kick some booty.Holen wir uns den ZasterYou Gotta Know When to Fold Them: Part 2 (1990)
- And you gave him the beans you were supposed to use to buy a cow?- Und Sie gaben ihm den Zaster, mit dem Sie eine Kuh kaufen wollten? Episode #2.3 (1990)
I need cash, moolah, wampum. Dead presidents, Michael Jackson, Gerald Ford.Ich brauche Cash, Zaster, Mäuse, tote Präsidenten, Michael Jackson, Gerald Ford. The Adventures of Ford Fairlane (1990)
Give me the money, cocksucker. [PHONE RINGING]Rück den Zaster raus! Goodfellas (1990)
I want my money! I've had it up to here!Ich will meinen ZasterGoodfellas (1990)
Let's hit the jackpot.Suchen wir den ZasterMan Bites Dog (1992)
The money began to appear like magic.Dann sprudelte das Geld nur so aus dem Zasterkasten, bis mir die Sache zu heiß wurde. The Smile of the Fox (1992)
Hand over the cash, and don't try any funny stuff!Her mit dem Zaster, und keine dummen Witzchen. Homer and Apu (1994)
It's identical to the one where he hides his loot.In genauso einen legt er seinen ganzen ZasterThe City of Lost Children (1995)
Hand me the dough, clown, or the kid's dead.Gib mir den Zaster, du Clown, oder der Junge ist tot! The Quest (1996)
Hand it over.Rück den Zaster raus! The Quest (1996)
Pay up.Her mit dem ZasterSgt. Bilko (1996)
There's no way you're getting your grubby little mitts on my loot.Aber den Zaster streiche ich schön ganz allein ein. Requiem for a Chevyweight: Part 2 (1996)
So, cousin, what are we gonna do with all Dutch's money?Also, Cousin, was machen wir nun mit dem ganzen Zaster von Dutch? Hoodlum (1997)
With the loot I've saved and the extra I'll clock this weekend, I can pay off on that "Grande Pinoche" and sail around the world.Ich denke, mit meinen Ersparnissen und dem Zaster vom Wochenende kann ich die "Grande Pinoche" abbezahlen und um die Welt segeln. The Big Hit (1998)
With this bonus hit and what I clock this weekend, I can take a year off.Mit der Kopfprämie und dem Zaster vom Wochenende haue ich ein Jahr ab. The Big Hit (1998)
Throw us your coins, young men!Her mit eurem Zaster, Jungs! Lautrec (1998)
I know people with dough.Ich kenne Leute mit ZasterBadda-Bing, Badda-Bang (1999)
What good's having dough unless you spend it, huh?Wozu ist zaster gut, wenn man ihn nicht ausgibt? Small Time Crooks (2000)
I'm hemorrhaging spondulicks here.Ich horte hier ZasterThe Knight in White Satin Armor (2000)
How the hell am I gonna get that kind of cash in the next five minutes, huh?Wie soll ich denn in fünf Minuten so viel Zaster auftreiben? Proof of Purchase (2001)
The lady raking' in the chipsDie Lady, die Zaster scheffelt Chicago (2002)
- There's no cash in this house.- Es ist kein Zaster im Haus. For All Debts Public and Private (2002)
At the end of every shift, pit boss brings the cash down to the hold of the ship in a locked cashbox, and once a day all the cash is moved down to the counting' room.Nach jeder Schicht bringt der Boss die Knete in einer Geldkassette in den Frachtraum. Und einmal am Tag wird der ganze Zaster in den Tresorraum gebracht. The Ladykillers (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zaster {m}; Pinkepinke (Geld)dough [Am.] [slang] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top