ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whirlwind

W ER1 L W IH2 N D   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whirlwind-, *whirlwind*, whirlwin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whirlwind[N] ลมหมุน, See also: ลมกรด, ลมบ้าหมู, Syn. gale, twister, windstorm
whirlwind[N] สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว, See also: สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
whirlwind[ADJ] ซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whirlwind(เวิร์ล'วินดฺ) n. ลมวน,ลมบ้าหมู,ลมเพชรหึง,กระแสน้ำวน,ลมกรด,สิ่งหมุนวนที่มีอำนาจทำลายล้าง,reap the whirl wind รับโทษสำหรับความผิดที่ตนได้กระทำ, Syn. cyclone,tornado,typhoon,whirl

English-Thai: Nontri Dictionary
whirlwind(n) ลมบ้าหมู,ลมกรด,ลมวน,พายุหมุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whirlwindลมบ้าหมู ลมหมุน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Here, as soon as possible. A whirlwind romance.- ที่นี่ครับ เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ Rebecca (1940)
A whirlwind of looting a firestorm of fear.การฉกชิงปล้นฆ่าเกิดขึ้นทุกที่.. ...พายุเพลิงแห่งความกลัว The Road Warrior (1981)
Four-step Whirlwind Kick Attack Ride:ลูกแตะพายุหมุน - Attack Ride: Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
For what can only be described as a whirlwind romance.นิยามความรักของเรา คือความรักที่เหมือนสายลม One Day (2011)
I lost weight in the whirlwind romance, so, um, would you mind if I take a rain check for tea?น้ำหนักหม่อมฉันลดลงเพราะความวุ่นวายเรื่องรักๆ งั้น อืม คุณคงไม่ว่าอะไร\ ถ้าจะขอผ่านการดื่มชา Shattered Bass (2011)
This whole whirlwind of royalty and tiaras, and it seemed like my dream was coming true.ลมพายุทั้งหมดนี้ของราชวงศ์และมงกุฏ และมันดูเหมือนว่า ความฝันของฉันมันกำลังจะเป็นจริง It Girl, Interrupted (2012)
No. It was just a whirlwind thing for us.ไม่หรอก เราแต่งงานกันเร็วเกินไป The Sign of Three (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมบ้าหมู[N] whirlwind, See also: eddy, circular blowing wind, Syn. ลมหมุน, ลมเหียน, ลมหวน, Thai definition: ลมหมุนที่เกิดในบริเวณแคบๆ มีความรุนแรงไม่มากนัก มักหอบเอาของเป็นวงขึ้นไปในอากาศ
บ้าหมู[N] whirlwind, Syn. ลมบ้าหมู, Example: ฉันมองเห็นลมบ้าหมูที่สนามฟุตบอลประมาณ 15 วินาทีเห็นจะได้, Thai definition: ลมหมุนที่เกิดในบริเวณแคบๆ มีความรุนแรงไม่มากนัก มักหอบเอาของเป็นวงขึ้นไปในอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าหมู[n.] (bāmū) EN: whirlwind   
ลมบ้าหมู[n.] (lombāmū) EN: whirlwind ; eddy ; circular blowing wind   FR: vent tournant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHIRLWIND W ER1 L W IH2 N D
WHIRLWIND HH W ER1 L W IH2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whirlwind (n) wˈɜːʳlwɪnd (w @@1 l w i n d)
whirlwinds (n) wˈɜːʳlwɪndz (w @@1 l w i n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] whirlwind, #7,563 [Add to Longdo]
旋风[xuàn fēng, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ, / ] whirlwind; tornado, #14,569 [Add to Longdo]
飙车[biāo chē, ㄅㄧㄠ ㄔㄜ, / ] whirlwind drive, #32,127 [Add to Longdo]
飙风[biāo fēng, ㄅㄧㄠ ㄈㄥ, / ] whirlwind, #125,293 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] whirlwind, #127,751 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] whirlwind, #147,536 [Add to Longdo]
旋风脚[xuàn fēng jiǎo, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] whirlwind kick (martial arts) [Add to Longdo]
飘风[piāo fēng, ㄆㄧㄠ ㄈㄥ, / ] whirlwind; stormy wind [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirbelwind {m} | Wirbelwinde {pl}whirlwind | whirlwinds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪雨[かいう, kaiu] (n) rainfall of a strange, dark color (colour); whirlwinds accompanied by rain which also drops strange objects such as fish [Add to Longdo]
鎌鼬[かまいたち, kamaitachi] (n) (1) type Japanese folkloric monster (yokai), thought to be a trio of weasels who appear in a whirlwind to cut their victim; (2) cut caused by whirlwind [Add to Longdo]
旋風(P);辻風;つむじ風;つじ風[せんぷう(旋風)(P);つむじかぜ(旋風;つむじ風);つじかぜ(旋風;辻風;つじ風), senpuu ( senpuu )(P); tsumujikaze ( senpuu ; tsumuji kaze ); tsujikaze ( senpuu ; t] (n) (1) whirlwind; (2) (せんぷう only) commotion; sensation; hullabaloo; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whirlwind \Whirl"wind`\, n. [Cf. Icel. hvirfilvindr, Sw.
   hvirfvelvind, Dan. hvirvelvind, G. wirbelwind. See {Whirl},
   and {Wind}, n.]
   [1913 Webster]
   1. A violent windstorm of limited extent, as the tornado,
    characterized by an inward spiral motion of the air with
    an upward current in the center; a vortex of air. It
    usually has a rapid progressive motion.
    [1913 Webster]
 
       The swift dark whirlwind that uproots the woods.
       And drowns the villages.       --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   Note: Some meteorologists apply the word whirlwind to the
      larger rotary storm also, such as cyclones.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: A body of objects sweeping violently onward. "The
    whirlwind of hounds and hunters." --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whirlwind
   n 1: a more or less vertical column of air whirling around
      itself as it moves over the surface of the Earth

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top