ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

therein

DH EH0 R IH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -therein-, *therein*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
therein(adv) ในที่นี้ (ศัพท์ทางกฎหมาย), See also: ณ ที่นี้, Syn. internally
therein(adv) ซึ่งในเรื่องนั้น, Syn. within
thereinto(adv) โดยเข้าไปในสถานการณ์นั้น
thereinafter(adv) ตั้งแต่นั้นต่อมา, See also: ภายหลังจากนั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
therein(แธร์อิน') adv. ในเรื่องนั้น,ในนั้น,ในที่นั้น
thereinafteradv. ตั้งแต่นั้นต่อมา,ภายหลังจากนั้น, Syn. afterward
thereinbeforeadv. อยู่ในภาคต้น,อยู่ในตอนต้น
thereintoadv. เข้าไปในที่นั้น,เข้าไปในสิ่งนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
therein(adv) ในที่นั้น,ในเรื่องนั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her mutation is seated in the unconscious part of her mind and therein lay the danger.ตอนที่เธอยังเป็นเด็ก ผมได้สร้างเกราะพลังจิตขึ้นมาหลายส่วน X-Men: The Last Stand (2006)
They're just keeping us numbso we don't know it's--it's better out therein the real world.มันก็แค่ทำให้เรามึนงง เราเลยไม่รู้ไงหล่ะ ในโลกแห่งความจริงมันดีกว่านะ Bad News Blair (2007)
And therein lies my problem.และนั่นหล่ะ ปัญหาของชั้น Death Race (2008)
Therein lies the great quest of our lives.ดังนั้นมันจึงเป็นภารกิจยิ่งใหญ่ของชีวิตเรา Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
"Go about living my life." See, therein lies your eternal struggle.นายตายไปแล้ว เพื่อนเอ๋ย Family Ties (2009)
And therein lies the problem.และนั่นล่ะปัญหาของเรา The Pact (2012)
And therein lies the journey to true redemption.การเดินทางสู่การไถ่บาปอันแท้จริง The Coat Hanger (2012)
And therein lies our conflict.และความขัดแย้งของเรานั้นอยู่. Now You See Me (2013)
"Refusal to perform tasks listed therein will result in Mr. Norburg's removal from the company..."ปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ มีผลให้คุณนอร์เบิร์ก พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรในบริษัทนี้ Event Horizon (2013)
And therein lies the paradox of insanity and the great peril of our profession.ในที่นี้ มีความขัดแย้งในความวิกลจริต และอันตรายใหญ่หลวงในอาชีพของเรา Stonehearst Asylum (2014)
- Therein lies the problem.Ride this out... Gone Girl (2014)
Therein lies the rub.เขามาแล้ว Urge (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภายในนั้น[phāinai nan] (adv) EN: therein

CMU English Pronouncing Dictionary
THEREIN DH EH0 R IH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
therein (a) ðˈɛəʳrˈɪn (dh e@1 r i1 n)
thereinafter (a) ðˌɛəʳrɪnˈaːftər (dh e@2 r i n aa1 f t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个中[gè zhōng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ, / ] therein; in this, #21,980 [Add to Longdo]
在其中[zài qí zhōng, ㄗㄞˋ ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ, ] therein; wherein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Therein \There*in"\, adv.
   In that or this place, time, or thing; in that particular or
   respect. --Wyclif.
   [1913 Webster]
 
      He pricketh through a fair forest,
      Therein is many a wild beast.      --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Bring forth abundantly in the earth, and multiply
      therein.                 --Gen. ix. 7.
   [1913 Webster]
 
      Therein our letters do not well agree.  --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 therein
   adv 1: (formal) in or into that thing or place; "they can read
       therein what our plans are" [syn: {therein}, {in this},
       {in that}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top