ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talking

T AO1 K IH0 NG   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talking-, *talking*, talk
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talking-to[N] การกล่าวหา (คำไม่เป็นทางการ), See also: การตำหนิ, การประณาม
talking head[SL] ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์
talking-shop[IDM] ที่ประชุม (คำไม่เป็นทางการ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talking birdsนกพูดได้ [TU Subject Heading]
Talking bookหนังสือแถบเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Ohh! You're talking!คุณกำลังพูดถึง! Pinocchio (1940)
What on Earth are you talking about?นี่คุณพูดเรื่องอะไรกัน Rebecca (1940)
What are you talking about?คุณพูดเรื่องอะไร Rebecca (1940)
- What are you talking about?- คุณพูดถึงเรื่องอะไร Rebecca (1940)
I'm sure I don't know what you're talking about.ผมไม่ทราบว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไร Rebecca (1940)
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก 12 Angry Men (1957)
The vote is ten to two. I'm talking!การออกเสียงลงคะแนนเป็น 10-2 ผมพูด! 12 Angry Men (1957)
You're talking about little details and forgetting the important stuff.คุณกำลังพูดเกี่ยวกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ และลืมสิ่งที่สำคัญ 12 Angry Men (1957)
- I'm talking here!- ผมพูดนี่! 12 Angry Men (1957)
Now you have changed your vote because you say you're sick of all the talking?Now you have changed your vote because you say you're sick of all the talking12 Angry Men (1957)
At this point I happen to be talking to the gentleman sitting next to you.At this point I happen to be talking to the gentleman sitting next to you. 12 Angry Men (1957)
They're talking about your finger, you know.พวกเขากำลังพูดคุยเกี่ยวกับนิ้วของ คุณคุณจะรู้ว่า Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talkingA bird is known by its song and a man by his way of talking.
talkingAfter we finished working, we enjoyed talking together.
talkingAll the students began talking at once.
talkingAnd had spent hours talking together.
talkingA police officer is talking to her.
talkingA reporter is interviewing Dr. Patterson about Koko, a talking gorilla.
talkingAre you talking to me?
talkingA talking dictionary is no longer a fantasy.
talkingBeth has a strong habit of interrupting people while they are talking.
talkingCut the talking and listen.
talkingDon't be shy about talking to the teacher; if you don't understand, use some initiative!
talkingDon't cut in when others are talking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาสน์[N] speaking, See also: talking, saying, speech, Syn. การพูด, การกล่าว, การบอก, Notes: (บาลี)
ภาษณ์[N] speaking, See also: talking, declaring, Syn. การพูด, Notes: (สันสกฤต)
การคุย[N] chatting, See also: talking, Example: การคุยเสียงดังในห้องเรียนทำให้อาจารย์ไม่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty   FR: bavard ; babillard
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   
คุยสนุก[v. exp.] (khui sanuk) EN: enjoy talking ; be a good speaker   
ขุนทอง[n.] (khunthøng) EN: talking myna   
ลอยหน้า[v. exp.] (løi nā) EN: waggle one's head ; move the head from side to side while talking   FR: agiter la tête
ลอยหน้าลอยตา[v. exp.] (løi nā løi tā) EN: move the head from side to side while talking   
ปากแข็ง[v. exp.] (pāk khaēng) EN: not to say what one thinks or feels ; not talking ; racalcitrant ; obdurate   FR: ne pas divulguer ses sentiments ; taiseux
พูดนอกเรื่อง[v. exp.] (phūt nøk reūang) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked   
ซะอีก[X] (sa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected]   
เสียอีก[X] (sīa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected]   

CMU English Pronouncing Dictionary
TALKING    T AO1 K IH0 NG
TALKING'S    T AO1 K IH0 NG Z
TALKINGTON    T AO1 K IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talking    (v) tˈɔːkɪŋ (t oo1 k i ng)
talking-to    (n) tˈɔːkɪŋ-tuː (t oo1 k i ng - t uu)
talking-tos    (n) tˈɔːkɪŋ-tuːz (t oo1 k i ng - t uu z)
talking-point    (n) tˈɔːkɪŋ-pɔɪnt (t oo1 k i ng - p oi n t)
talking-points    (n) tˈɔːkɪŋ-pɔɪnts (t oo1 k i ng - p oi n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笑语[xiào yǔ, ㄒㄧㄠˋ ㄩˇ, / ] talking and laughing; cheerful talk, #40,297 [Add to Longdo]
梦呓[mèng yì, ㄇㄥˋ ㄧˋ, / ] talking in one's sleep; delirious ravings; nonsense; sheer fantasy, #66,354 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
こちらの話;此方の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]
こっちの話[こっちのはなし, kocchinohanashi] (exp) (col) (See こちらの話) talking to oneself [Add to Longdo]
ざわざわ[, zawazawa] (adv,n,vs) (on-mim) noisy; sound of people talking; (P) [Add to Longdo]
ざわつく;ザワつく[, zawatsuku ; zawa tsuku] (v5k,vi) (See ざわざわ) to be noisy (e.g. from people talking) [Add to Longdo]
そう来なくっちゃ[そうこなくっちゃ, soukonakuccha] (exp) (col) I thought so; I suspected as much; Just as I thought; Now you are talking [Add to Longdo]
ふにゃふにゃ[, funyafunya] (n,vs) (1) limpness; (adj-na,adj-no) (2) soft; limp; flabby; (3) (sometimes instead of むにゃむにゃ) mumbling; talking with food in one's mouth [Add to Longdo]
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 talk \talk\ (t[add]k), v. i. [imp. & p. p. {talked} (t[add]kt);
   p. pr. & vb. n. {talking}.] [Cf. LG. talk talk, gabble, Prov.
   G. talken to speak indistinctly; or OD. tolken to interpret,
   MHG. tolkan to interpret, to tell, to speak indistinctly,
   Dan. tolke to interpret, Sw. tolka, Icel. t[=u]lka to
   interpret, t[=u]lkr an interpreter, Lith. tulkas an
   interpreter, tulkanti, tulk[=o]ti, to interpret, Russ.
   tolkovate to interpret, to talk about; or perhaps fr. OE.
   talien to speak (see {tale}, v. i. & n.).]
   1. To utter words; esp., to converse familiarly; to speak, as
    in familiar discourse, when two or more persons
    interchange thoughts.
    [1913 Webster]
 
       I will buy with you, sell with you, talk with you,
       walk with you, and so following, but I will not eat
       with you.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To confer; to reason; to consult.
    [1913 Webster]
 
       Let me talk with thee of thy judgments. --Jer. xii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   3. To prate; to speak impertinently. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To talk of}, to relate; to tell; to give an account of; as,
    authors talk of the wonderful remains of Palmyra. "The
    natural histories of Switzerland talk much of the fall of
    these rocks, and the great damage done." --Addison.
 
   {To talk to}, to advise or exhort, or to reprove gently; as,
    I will talk to my son respecting his conduct. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talking \Talk"ing\, a.
   1. That talks; able to utter words; as, a talking parrot.
    [1913 Webster]
 
   2. Given to talk; loquacious.
    [1913 Webster]
 
       The hawthorn bush, with seats beneath the shade,
       For talking age and whispering lovers made.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talking
   n 1: an exchange of ideas via conversation; "let's have more
      work and less talk around here" [syn: {talk}, {talking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top