ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snap.

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snap.-, *snap.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The oars are about to snap. You just piss in your pants. You're cryin' for the harbor.คุณกลัวจนฉี่ราดกางเกง Good Will Hunting (1997)
No need to snap. Just a question.อย่าโกรธน่า ก็แค่ถาม Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Brett Favre takes the snap. He's looking. It's a great pass.Brett Favre รับลูกมา , เขากำลังมอง มันเป็นการส่งที่ยอดเยี่ยมมาก Zathura: A Space Adventure (2005)
I didn't mean to snap. Good morning.อรุณสวัสดิ์ Pilot (2009)
Snap. Snap! Snap!เธอจะไม่มีวันทำได้ อาเบด เธอเป็นอะไรมั้ย? Aerodynamics of Gender (2010)
Snip, snap. Chip, chap. What are you talking about?ฉันพร้อมแล้ว Just Go with It (2011)
You're going to lose your head. Snap. Snap.เดี๋ยวได้หัวหลุดนะ ฉับๆ The Dinner Party (2011)
He could snap. He could...disappear.เขาอาจสติแตก หรือหายตัวไป The Born-Again Identity (2012)
Snap. Hi.เก่งมาก หวัดดีจ้ะ Dance with Somebody (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snap.Mother closed her purse with a snap.
snap.The rubber band broke with a vicious snap.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snap \Snap\, v. i.
   1. To break short, or at once; to part asunder suddenly; as,
    a mast snaps; a needle snaps.
    [1913 Webster]
 
       But this weapon will snap short, unfaithful to the
       hand that employs it.         --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To give forth, or produce, a sharp, cracking noise; to
    crack; as, blazing firewood snaps.
    [1913 Webster]
 
   3. To make an effort to bite; to aim to seize with the teeth;
    to catch eagerly (at anything); -- often with at; as, a
    dog snapsat a passenger; a fish snaps at the bait.
    [1913 Webster]
 
   4. To utter sharp, harsh, angry words; -- often with at; as,
    to snap at a child.
    [1913 Webster]
 
   5. To miss fire; as, the gun snapped.
    [1913 Webster]
 
   6. Of the eyes, to emit sudden, brief sparkles like those of
    a snapping fire, as sometimes in anger.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snap \Snap\, v. t. [imp. & p. p. {Snapped}; p. pr. & vb. n.
   {Snapping}.] [LG. or D. snappen to snap up, to snatch; akin
   to G. schnappen, MHG. snaben, Dan. snappe, and to D. snavel
   beak, bill. Cf. {Neb}, {Snaffle}, n.]
   1. To break at once; to break short, as substances that are
    brittle.
    [1913 Webster]
 
       Breaks the doors open, snaps the locks. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike, to hit, or to shut, with a sharp sound.
    [1913 Webster]
 
   3. To bite or seize suddenly, especially with the teeth.
    [1913 Webster]
 
       He, by playing too often at the mouth of death, has
       been snapped by it at last.      --South.
    [1913 Webster]
 
   4. To break upon suddenly with sharp, angry words; to treat
    snappishly; -- usually with up. --Granville.
    [1913 Webster]
 
   5. To crack; to cause to make a sharp, cracking noise; as, to
    snap a whip.
    [1913 Webster]
 
       MacMorian snapped his fingers repeatedly. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. To project with a snap.
    [1913 Webster]
 
   7. (Cricket) To catch out sharply (a batsman who has just
    snicked a bowled ball).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To snap back} (Football), to roll the ball back with the
    foot; -- done only by the center rush, who thus delivers
    the ball to the quarter back on his own side when both
    sides are ranged in line.
 
   {To snap off}.
    (a) To break suddenly.
    (b) To bite off suddenly.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snap \Snap\, a.
   Done, performed, made, executed, carried through, or the
   like, quickly and without deliberation; as, a snap judgment
   or decision; a snap political convention. [Colloq.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snap \Snap\, n. [Cf. D. snap a snatching. See {Snap}, v. t.]
   1. A sudden breaking or rupture of any substance.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden, eager bite; a sudden seizing, or effort to
    seize, as with the teeth.
    [1913 Webster]
 
   3. A sudden, sharp motion or blow, as with the finger sprung
    from the thumb, or the thumb from the finger.
    [1913 Webster]
 
   4. A sharp, abrupt sound, as that made by the crack of a
    whip; as, the snap of the trigger of a gun.
    [1913 Webster]
 
   5. A greedy fellow. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is, or may be, snapped up; something bitten
    off, seized, or obtained by a single quick movement;
    hence, a bite, morsel, or fragment; a scrap.
    [1913 Webster]
 
       He's a nimble fellow,
       And alike skilled in every liberal science,
       As having certain snaps of all.    --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   7. A sudden severe interval or spell; -- applied to the
    weather; as, a cold snap. --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   8. A small catch or fastening held or closed by means of a
    spring, or one which closes with a snapping sound, as the
    catch of a bracelet, necklace, clasp of a book, etc.
    [1913 Webster]
 
   9. (Zool.) A snap beetle.
    [1913 Webster]
 
   10. A thin, crisp cake, usually small, and flavored with
     ginger; -- used chiefly in the plural.
     [1913 Webster]
 
   11. Briskness; vigor; energy; decision. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
   12. Any circumstance out of which money may be made or an
     advantage gained. [Slang]
     [1913 Webster]
 
   13. Any task, labor, set of circumstances, or the like, that
     yields satisfactory results or gives pleasure with little
     trouble or effort, as an easy course of study, a job
     where work is light, a bargain, etc. [Slang, Chiefly U.
     S.]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. A snap shot with a firearm.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   15. (Photog.) A snapshot.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   16. Something of no value; as, not worth a snap. [Colloq.]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   17. (Football) The action of snapping the ball back, from the
     center usu. to the quarterback, which commences the play
     (down), and, if the clock had stopped, restarts the timer
     clock; a {snap back}.
     [PJC]
 
   {Snap back} (Football), the act of snapping back the ball.
 
   {Snap beetle}, or {Snap bug} (Zool.), any beetle of the
    family {Elateridae}, which, when laid on its back, is able
    to leap to a considerable height by means of a thoracic
    spring; -- called also {snapping beetle}.
 
   {Snap flask} (Molding), a flask for small work, having its
    sides separable and held together by latches, so that the
    flask may be removed from around the sand mold.
 
   {Snap judgment}, a judgment formed on the instant without
    deliberation.
 
   {Snap lock}, a lock shutting with a catch or snap.
 
   {Snap riveting}, riveting in which the rivets have snapheads
    formed by a die or swaging tool.
 
   {Snap shot}, a quick offhand shot, without deliberately
    taking aim.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SNAP
     SubNetwork Access Protocol (LAN, ethernet)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SNAP
     SubNetwork Attachment Point (IEEE 802.1a)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SNAP
     System and Network Administration Program
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SNAP
     System Neutral Access Protocol (SciTech)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top