Search result for

skepticism

(28 entries)
(0.0414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skepticism-, *skepticism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skepticism[N] ความสงสัย, See also: ความกังขา, Syn. doubtfulness, dubiousness, Ant. confidence, trust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skepticism(สเคพ'ทิซซึม) n. ความสงสัย,ความขี้สงสัย, Syn. scepticism

English-Thai: Nontri Dictionary
skepticism(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความกังขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skepticism; scepticismวิมตินิยม, กังขาคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skepticismกังขาคติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, just suspend the skepticism, at least until you meet him.เก็บข้อสงสัยไว้ก่อนแล้วเอาไว้ถามกับเขาเองดีกว่า Chapter Four 'Collision' (2006)
The default scientific position is skepticism.วิทยาศาสตร์แก้ข้อสงสัยได้เสมอ Chapter Four 'Collision' (2006)
I have a feeling we're going to meet up with a Iot of skepticism from these people.เดินทางคนเดียวมันเหงา ผมดีใจที่มีเพื่อนเดินทาง Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
I'm gonna put my money on healthy skepticism.ฉันจะไปใช้เงินเพื่อ คลายความสงสัย Unearthed (2010)
It was met with a great deal of skepticism, and the science community actually published articles saying, "that can't be done."แสดงให้เห็นว่าใช่ คุณสามารถทำเช่นนั้น คุณสามารถสร้างทุ่งกว้าง ของกล้องโทรทรรศน์ของคุณ ที่มีจำนวนมากของพิกเซล Are We Alone? (2010)
Now, I know there's a very high degree of skepticism about my ability to lead.ตอนนี้ฉันรู้ว่ามีระดับที่สูงมากของความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของผมที่จะนำไปสู่ The Beaver (2011)
A Degas appearing after all this time is going to be greeted with a healthy amount of skepticism.ภาพเดกาส์โผล่ขึ้นมาหลังจากหายไปนาน จะต้องมีคนสงสัยเยอะแน่ Countdown (2011)
I understand your skepticism, Nora. It's just that--ฉันเข้าใจความสงสัยของเธอ นอร่า มันก็แค่... Addicted to Love (2012)
Call it healthy skepticism.เรียกว่าการมองอะไรในแง่ดี นับว่าเป็นสิ่งที่ดี Citizen Fang (2012)
It's called a healthy skepticism.ฉันเรียกมันว่า ความสงสัยที่เป็นมิตรกับสุขภาพน่ะ A View to a Kill (2013)
Virginity and skepticism.ความบริสุทธิ์และความไม่เชื่อ The Sin Eater (2013)
Do I sense skepticism in your question, Doctor?ฟังดูคุณเคลือบแคลงใช่ไหม หมอ Stonehearst Asylum (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
SKEPTICISM    S K EH1 P T AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skepticism    (n) (s k e1 p t i s i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スケプチシズム[, sukepuchishizumu] (n) skepticism; scepticism [Add to Longdo]
懐疑[かいぎ, kaigi] (n,vs) doubt; skepticism; scepticism; disbelief; (P) [Add to Longdo]
懐疑主義[かいぎしゅぎ, kaigishugi] (n) skepticism; scepticism [Add to Longdo]
懐疑心[かいぎしん, kaigishin] (n) skepticism; scepticism; doubt [Add to Longdo]
懐疑論[かいぎろん, kaigiron] (n) skepticism; scepticism [Add to Longdo]
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) [Add to Longdo]
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skepticism \Skep"ti*cism\, n. [Cf. F. scepticisme.] [Written
   also {scepticism}.]
   1. An undecided, inquiring state of mind; doubt; uncertainty.
    [1913 Webster]
 
       That momentary amazement, and irresolution, and
       confusion, which is the result of skepticism.
                          --Hune.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metaph.) The doctrine that no fact or principle can be
    certainly known; the tenet that all knowledge is
    uncertain; Pyrrohonism; universal doubt; the position that
    no fact or truth, however worthy of confidence, can be
    established on philosophical grounds; critical
    investigation or inquiry, as opposed to the positive
    assumption or assertion of certain principles.
    [1913 Webster]
 
   3. (Theol.) A doubting of the truth of revelation, or a
    denial of the divine origin of the Christian religion, or
    of the being, perfections, or truth of God.
    [1913 Webster]
 
       Let no . . . secret skepticism lead any one to doubt
       whether this blessed prospect will be realized. --S.
                          Miller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skepticism
   n 1: doubt about the truth of something [syn: {incredulity},
      {disbelief}, {skepticism}, {mental rejection}]
   2: the disbelief in any claims of ultimate knowledge [syn:
     {agnosticism}, {skepticism}, {scepticism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top