ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seashore

S IY1 SH AO2 R   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seashore-, *seashore*
Possible hiragana form: せあしょれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seashore[N] ชายฝั่งทะเล, See also: ชายฝั่ง, หาดทราย, ชายทะเล, ริมหาด, ริมทะเล, Syn. coast, beach, seaboard, seaside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seashore(ซี'ชอร์) n. ฝั่งทะเล,ชายทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
seashore(n) ชายทะเล,ฝั่งทะเล,ชายหาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seashoreชายทะเล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seashoreAnother ten minutes drive will take you to the seashore.
seashoreI like to take my pad and pencil and drive to the seashore to sketch.
seashoreThe village is many kilometers away from the seashore.
seashoreThey made for the seashore.
seashoreWe often took a walk along the seashore together in the morning.
seashoreWhen I was a child, I used to go to the seashore every summer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริมทะเล[N] seaside, See also: seashore, shore, coast, sands, beach, strand, Syn. ชายทะเล, Example: ”วัดริมหาด” ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล โต้คลื่นลมมาเป็นเวลากว่าหนึ่งพันปี, Count unit: แห่ง
ฝั่งทะเล[N] seashore, See also: coast, coastline, seaside, shore, Syn. ชายฝั่ง, หาด, ฝั่ง, Example: ตำรวจปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเล, Count unit: ฝั่ง, Thai definition: ที่ดินริมทะเล
ตะกาด[N] low land near the seashore, See also: seashore land where salt water can be let into evaporate (as salt field or salt pans), Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ดินซึ่งอยู่หลังหาดชายทะเลขึ้นไป แต่มีน้ำเค็มซึมขึ้นไปถึงได้
ชายทะเล[N] seaside, See also: seashore, beach, Syn. ชายหาด, ทะเล, Example: ใครๆ ก็รู้จักชื่อ หัวหิน แหล่งตากอากาศชายทะเลอันเก่าแก่ที่สงบมาช้านาน, Thai definition: เขตระหว่างแนวน้ำทะเลลงต่ำสุดกับแนวน้ำทะเลขึ้นสูงสุด
ชายหาด[N] beach, See also: seashore, seaside, Syn. หาดทราย, ริมหาด, หาด, Example: ภูเก็ตมีชายหาดที่สวยงามตามธรรมชาติอยู่จำนวนมาก
หาด[N] beach, See also: seashore, seaside, shore, Syn. หาดทราย, ชายหาด, Example: นกพันธุ์นี้คงจะเจาะโพรงทำรังตามหาดหรือเกาะแก่งกลางน้ำ, Thai definition: เนินที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ ส่วนมากเป็นเนินทราย
หาดทราย[N] beach, See also: seashore, seaside, shore, Syn. ชายหาด, หาด, Example: หัวหินนั้นเป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุด มีหาดทรายที่ขาวสะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อน, Thai definition: เนินที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ ส่วนมากเป็นเนินทราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝั่งทะเล[n. prop.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside   FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal   FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEASHORE    S IY1 SH AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seashore    (n) sˈiːʃɔːr (s ii1 sh oo r)
seashores    (n) sˈiːʃɔːz (s ii1 sh oo z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
磯(P);礒[いそ, iso] (n,adj-na) (rocky) beach; seashore; (P) [Add to Longdo]
磯辺[いそべ, isobe] (n) (1) seashore; beach; (2) (See 磯辺揚げ) food wrapped in nori [Add to Longdo]
海辺(P);海邊(oK)[うみべ(P);かいへん, umibe (P); kaihen] (n,adj-no) beach; seashore; (P) [Add to Longdo]
東岸沿いに[とうがんぞいに, touganzoini] (adv) along the east coast; along the eastern seashore [Add to Longdo]
南岸沿いに[なんがんぞいに, nanganzoini] (adv) along the southern coast; along the southern seashore [Add to Longdo]
[はま, hama] (n) beach; seashore; (P) [Add to Longdo]
浜昼顔[はまひるがお;ハマヒルガオ, hamahirugao ; hamahirugao] (n) (uk) seashore false bindweed (Calystegia soldanella) [Add to Longdo]
裏山[うらやま, urayama] (n) the hill back of one's home; hill back from the seashore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seashore \Sea"shore`\, n.
   1. The coast of the sea; the land that lies adjacent to the
    sea or ocean.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) All the ground between the ordinary high-water and
    low-water marks.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seashore
   n 1: the shore of a sea or ocean [syn: {seashore}, {coast},
      {seacoast}, {sea-coast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top