Search result for

stuffed

(53 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stuffed-, *stuffed*, stuff, stuffe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stuffed[SL] มีปัญหา
stuffed shirt[N] คนอวดหยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนอวดรู้, คนวางมาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stuffed foods (Cookery)อาหารยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It says, "muffy's muff gets stuffed." does that mean--มันบอกว่า มัฟฟี่ยัดไส้ ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะ There Might be Blood (2008)
It's gotta be stuffed and treated, you idiot.มันต้องยุ่งยากกับการรักษา นายมันโง่บรม Pilot (2008)
Stuffed with what? - Get up! - Whoo!มันจะยุ่งยากกันตรงไหน ลุกขึ้น โรเซ่น ได้หาที่ดินสำหรับสร้างโกดังใหม่ได้รัยัง Pilot (2008)
And get this! I found some styrofoam and I stuffed it inside which I thought both kind of creative and ironic.ฉันยัดโฟมใยสังเคราะห์ให้นายด้วย Bolt (2008)
Anyone can see I'm a stuffed olive.ใครๆก็ดูออกว่าฉันเป็นมะกอกยัดไส้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Stuffed is right.ยัดไส้น่ะใช่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Stuffed olive?มะกอกยัดไส้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And then I was trussing the poulet rôti à la normande, which is roast chicken stuffed with chicken livers and cream cheese, and it fell on the floor and the stuffing fell out into a big gooey mess.และฉันก็หวังมากกับ พูเลต์ เรติ ลา นอร์มองเด ซึ่งก็คือไก่ยัดตับไก่ผสมครีมชีส แล้วมันก็ตกลงบนพื้นและไส้ในกระจัดกระจาย Julie & Julia (2009)
Since you left I never prepared meat balls... nor stuffed wine leaves.ตั้งแต่ลูกไป.. แม่ไม่เคยทำมีทบอล อีกเลย หรือข้าวหมกไก่.. The Breath (2009)
Danny stuffed plane parts down Kyle's throat.แดนนียัดชิ้นส่วนเครื่องบินลงไปในคอของไคล์ A Shade of Gray (2009)
So this was his bonus? A salad and a stuffed chicken breast?แสดงว่านี่คือโบนัสของเขาเหรอ สลัดกับอกไก่ยัดไส้เนี่ยนะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Why do you think your bonus jumped from a stuffed chicken breast to 30 grand in a day?คุณคิดว่าทำไมเงินโบนัสคุณถึงได้กระโดด จากแค่อกไก่ยัดไส้มาเป็นเงิน 30,000 เหรียญล่ะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stuffedI have a stuffed-up nose.
stuffedI wanted to buy a huge stuffed bear at Ken's but it was not for sale.
stuffedMy clothes have an oily smell because I ate at a stuffed crepe place/shop.
stuffedMy nose is stuffed up.
stuffedNever mind that. After all up till now he's stuffed himself on huge profit selling high brand-name goods of no real worth. From now on he can just try his best at honest trade.
stuffedThe boy stuffed cake into his mouth.
stuffedThe drawer is stuffed full of odds and ends.
stuffedThe mayor is a stuffed shirt.
stuffedThen he got dressed, stuffed his lecture notes into his briefcase, and ran down the stairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่ยัดไส้[N] stuffed omelette, Example: อาหารยอดนิยมของร้านนี้คือ เนื้อผัดกะเพรา ไข่ยัดไส้ ยำวุ้นเส้น และไก่ห่อใบเตย
เบื้องญวน[N] Vietnamese stuffed crispy omelette, See also: stuffed crispy egg crepe, Syn. ขนมเบื้องญวน, Example: แม่ชอบกินขนมเบื้องญวนที่ร้านตรงท่าพระอาทิตย์มาก, Count unit: อัน, Thai definition: อาหารว่างแบบญวนชนิดหนึ่ง ใช้วิธีกรอกแป้งลงบนกระทะให้บางกรอบ ใส่ไส้กุ้งแล้วพับสอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency   FR: gonflé ; enflé
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full   FR: être saturé ; être rempli
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair   FR: fauteuil [m]
ไข่ยัดไส้[n. exp.] (khai yatsai) EN: stuffed omelette   FR: omelette garnie [f] ; omelette farcie [f]
ขนมเบื้องญวน[n. exp.] (khanom beūangyūan) EN: Vietnamese stuffed crispy omelette   
มะตะบะ[n.] (mataba) EN: mataba ; Indian pancake stuffed with savouries   
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed   FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
ยัดไส้[adj.] (yatsai) EN: stuffed   FR: farci ; fourré ; garni

CMU English Pronouncing Dictionary
STUFFED    S T AH1 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stuffed    (v) (s t uh1 f t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palatschinke {f} [Ös.] | Palatschinken {pl} [Ös.]stuffed pancake | stuffed pancakes [Add to Longdo]
Saumagen {m} [cook.]stuffed pig's stomach [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female [Add to Longdo]
スタッフドエッグ[, sutaffudoeggu] (n) stuffed egg [Add to Longdo]
スタッフドオリーブ[, sutaffudoori-bu] (n) stuffed olives [Add to Longdo]
ファルシ;ファルシー[, farushi ; farushi-] (n) stuffed food (e.g. eggs, tomatoes) (fre [Add to Longdo]
ヲタ車[ヲタしゃ, wota sha] (n) (col) (See オタ車,ヲタク,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
括り枕;括枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material [Add to Longdo]
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches) [Add to Longdo]
巾着[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden [Add to Longdo]
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夹馅[jiā xiàn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffed (of food); with filling [Add to Longdo]
[wèng, ˋ, ] stuffed nose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stuff \Stuff\, v. t. [imp. & p. p. {Stuffed}; p. pr. & vb. n.
   {Stuffing}.] [OE. stoffen; cf. OF. estoffer, F. ['e]toffer,
   to put stuff in, to stuff, to line, also, OF. estouffer to
   stifle, F. ['e]touffer; both perhaps of Teutonic origin, and
   akin to E. stop. Cf. {Stop}, v. t., {Stuff}, n.]
   1. To fill by crowding something into; to cram with
    something; to load to excess; as, to stuff a bedtick.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes this crook drew hazel bought adown,
       And stuffed her apron wide with nuts so brown.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
       Lest the gods, for sin,
       Should with a swelling dropsy stuff thy skin.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust or crowd; to press; to pack.
    [1913 Webster]
 
       Put roses into a glass with a narrow mouth, stuffing
       them close together . . . and they retain smell and
       color.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill by being pressed or packed into.
    [1913 Webster]
 
       With inward arms the dire machine they load,
       And iron bowels stuff the dark abode. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Cookery) To fill with a seasoning composition of bread,
    meat, condiments, etc.; as, to stuff a turkey.
    [1913 Webster]
 
   5. To obstruct, as any of the organs; to affect with some
    obstruction in the organs of sense or respiration.
    [1913 Webster]
 
       I'm stuffed, cousin; I can not smell. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To fill the skin of, for the purpose of preserving as a
    specimen; -- said of birds or other animals.
    [1913 Webster]
 
   7. To form or fashion by packing with the necessary material.
    [1913 Webster]
 
       An Eastern king put a judge to death for an
       iniquitous sentence, and ordered his hide to be
       stuffed into a cushion, and placed upon the
       tribunal.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   8. To crowd with facts; to cram the mind of; sometimes, to
    crowd or fill with false or idle tales or fancies.
    [1913 Webster]
 
   9. To put fraudulent votes into (a ballot box). [U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 filled \filled\ adj.
   1. containing as much or as many as is possible or normal;
    as, filled to overflowing. Opposite of {empty}. [Narrower
    terms: {abounding in(predicate), abounding
    with(predicate), bristling with(predicate), full
    of(predicate), overflowing, overflowing with(predicate),
    rich in(predicate), rife with(predicate), thick
    with(predicate)}; {brimful, brimful of(predicate),
    brimfull, brimfull of(predicate), brimming, brimming
    with(predicate)}; {chockablock(predicate),
    chock-full(predicate), chockfull(predicate),
    chockful(predicate), choke-full(predicate),
    chuck-full(predicate), cram full}; {congested, engorged};
    {crawling with(predicate), overrun with, swarming,
    swarming with(predicate), teeming, teeming
    with(predicate)}; {flooded, inundated, swamped ; {glutted,
    overfull}; {heavy with(predicate) ; {laden, loaded ;
    {overladen, overloaded ; {stuffed ; {stuffed}; {well-lined
    ]
 
   Syn: full.
     [WordNet 1.5]
 
   2. entirely of one substance with no holes inside. Opposite
    of {hollow}.
 
   Syn: solid.
     [WordNet 1.5]
 
   3. having appointments throughout the course of a period; --
    of an appointment schedule; as, My calendar is filled for
    the week. Opposite of {unoccupied} and {free}
 
   Syn: occupied.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stuffed
   adj 1: filled with something; "a stuffed turkey"
   2: crammed with food; "a full stomach"; "I feel stuffed"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top