ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strut

S T R AH1 T   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strut-, *strut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strut[VI] เดินวางท่า, See also: เดินวางมาด, เดินทำท่าทำทาง, Syn. peacock, swagger
strut[VT] ค้ำด้วยแผ่นไม้, See also: ยัน, หนุน, Syn. brace, prop
strut[N] ไม้ค้ำ, See also: เสาค้ำ, ไม้ยัน, Syn. beam, brace, prop
strut[N] การเดินวางท่า, See also: การเดินวางมาด, การเดินทำท่าทำทาง, Syn. gait, swagger
strut about[PHRV] เดินวางมาด, See also: เดินเชิด, Syn. strut around
strut around[PHRV] เดินวางมาด, See also: เดินเชิด, Syn. strut about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strut(สทรัท) vi. เดินวางมาด vt. ค้ำ,ยัน,หนุน. n. การเดินวางมาด ,ไม้ค้ำ,ไม้เท้าแขน,ไม้ยัน,เสาค้ำ.
strut beamคานรับ

English-Thai: Nontri Dictionary
strut(n) ไม้ค้ำ,ที่รับรอง,ไม้เท้า
strut(vi) เดินวางมาด,เดินวางท่า,เดินอวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strutท่อนยึดปีกนกล่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Struthof, Oranienburg, Auschwitz,แคมป์สตรูชอฟ, โอราเนนเบิร์ก, ออชวิทช์ ... . Night and Fog (1956)
Just strut your nasty stuff Wiggle in the middle, yeahก็แค่ปล่อยวาง ปล่อยให้มันแกว่งไปมา ช่าย Labyrinth (1986)
This strutting martinet isn't letting any men on at all.ไอ้บ้านี่ไม่ยอมให้ผู้ชายลงเรือด้วย Titanic (1997)
Are you hooked on a handsome, charming, strutting peacock, who makes wonderful love, but keeps you hidden away in a small dark kitchen?คุณหลงรักผู้ชายรูปหล่อ เสน่ห์แรง ผู้เชี่ยวชาญในการทำรัก แต่เก็บคุณไว้... เป็นนางก้นครัวมอมแมมใช่มั้ย Woman on Top (2000)
Yeah, that was your struts and your shocks.ใช่ นั่นสทรัทและโช้ครถของคุณ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
What a high that was... strutting on the stage, rapping with a partner.มันดีจริงๆ... ที่ได้ยืนอยู่ยนเวที เต้นกับเพื่อน ๆ The King and the Clown (2005)
Kingly is he who struts for a while, then exits in style!เดินเข้าไปอย่างราชา และออกมาอย่างมีมาด The King and the Clown (2005)
you can seriously strut out there.ทำได้ดีจิงๆ Aqua (2005)
You think you can just strut back in here like nothing's ever happened?เธอคิดว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนไม่มีอาไรเกิดขึ้นหรอ Chapter Six 'Better Halves' (2006)
It wasn't his fault. If he hadn't been strutting around treating us like his personal army, this would never have happened!เจ้าฆ่าไปแล้วหนึ่งคน The Moment of Truth (2008)
- Struts. - Check.เสาค้ำ พร้อม! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Yeah. Strutting their stuff.-ใช่ คล้ายๆแบบนั้นแหละ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยื้องย่าง[V] sail, See also: strut, swagger, walk slowly with an air, Syn. ย่างเยื้อ, เยื้องกราย, กรุยกราย, ยุรยาตร, Example: ท่านผู้หญิงเยื้องย่างเข้ามาในห้องด้วยท่าทางสง่าผ่าเผย
ป๋อ[V] strut, See also: be swaggering, walk proudly, Example: ผู้หญิงคนนี้ป๋ออยู่ในงานสังคมอยู่บ่อยๆ, Thai definition: แสดงอาการโดยจงใจหรือไม่จงใจให้เห็นเด่น ผึ่งผาย องอาจ หรือคล้ายคลึงเช่นนั้น
รำแพน[V] spread tail-feathers, See also: strut about with tail-feathers spread (as a peacock), Example: นกยูงรำแพนอยู่ใต้โคนไม้ใหญ่, Thai definition: แผ่หางกระดกขึ้นแล้วเดินกรีดกรายไปมา (ใช้แก่นกยูง)
กร่าง[V] swagger, See also: strut, swank, Syn. วางโต, Ant. สงบเสงี่ยม, เจียมตัว, Example: ทหารกร่างเที่ยวบีบรัฐบาลทั้งที่ไม่มีสิทธิและอำนาจ
นวยนาด[V] stroll, See also: strut, serape lightly, ramble, saunter, gallivant, Syn. เดินทอดน่อง, เยื้องกราย, กรีดกราย, Example: อย่ามัวนวยนาดเลย รีบๆ เดินหน่อยซีเดี๋ยวไม่ทันรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กร่าง[v.] (krāng) EN: swagger ; strut ; swank   
ไม้เท้า[n.] (māithāo) EN: staff ; cane ; walking stick ; crutch ; strut   FR: canne [f] ; bâton [m]
เยื้องย่าง[v.] (yeūangyāng) EN: sail ; strut ; swagger ; walk slowly with an air   

CMU English Pronouncing Dictionary
STRUT    S T R AH1 T
STRUTS    S T R AH1 T S
STRUTZ    S T R AH1 T S
STRUTTON    S T R AH1 T AH0 N
STRUTHERS    S T R AH1 DH ER0 Z
STRUTTING    S T R AH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strut    (v) strˈʌt (s t r uh1 t)
struth    (uh) strˈuːθ (s t r uu1 th)
struts    (v) strˈʌts (s t r uh1 t s)
strutted    (v) strˈʌtɪd (s t r uh1 t i d)
strutting    (v) strˈʌtɪŋ (s t r uh1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
草蘇鉄[くさそてつ;クサソテツ, kusasotetsu ; kusasotetsu] (n) (uk) Ostrich fern; Matteuccia struthiopteris [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See 束・そく) handbreadth; bundle [Add to Longdo]
突っ張り(P);突張り[つっぱり, tsuppari] (n) (1) prop; strut; support; bar; (2) becoming taut; bracing; (3) thrust (sumo); slapping attacks; (4) (juvenile) delinquent; punk; (P) [Add to Longdo]
反り身[そりみ, sorimi] (n) strutting; sticking out the chest [Add to Longdo]
反身[はんしん, hanshin] (n) bending backward; strutting [Add to Longdo]
闊歩;濶歩[かっぽ, kappo] (n,vs) striding; swaggering; strutting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strut \Strut\, v. t.
   To hold apart. Cf. {Strut}, n., 3.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strut \Strut\, a.
   Protuberant. [Obs.] --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strut \Strut\, v. t. [imp. & p. p. {Strutted}; p. pr. & vb. n.
   {Strutting}.] [OE. struten, strouten, to swell; akin to G.
   strozen to be swelled, to be puffed up, to strut, Dan.
   strutte.]
   1. To swell; to bulge out. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The bellying canvas strutted with the gale.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To walk with a lofty, proud gait, and erect head; to walk
    with affected dignity.
    [1913 Webster]
 
       Does he not hold up his head, . . . and strut in his
       gait?                 --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strut \Strut\, n. [For senses 2 & 3 cf. LG. strutt rigid.]
   1. The act of strutting; a pompous step or walk.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) In general, any piece of a frame which resists
    thrust or pressure in the direction of its own length. See
    {Brace}, and Illust. of {Frame}, and {Roof}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Engin.) Any part of a machine or structure, of which the
    principal function is to hold things apart; a brace
    subjected to compressive stress; -- the opposite of stay,
    and tie.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strut
   n 1: a proud stiff pompous gait [syn: {strut}, {prance},
      {swagger}]
   2: brace consisting of a bar or rod used to resist longitudinal
     compression
   v 1: to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to
      impress others; "He struts around like a rooster in a hen
      house" [syn: {tittup}, {swagger}, {ruffle}, {prance},
      {strut}, {sashay}, {cock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top