ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stomp

S T AA1 M P   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stomp-, *stomp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stomp[VI] กระทืบ, See also: เหยียบ, Syn. tread
stomp[VT] กระทืบ, See also: เหยียบ, Syn. tread
stomp[N] การเต้นรำจังหวะดนตรีแจ๊ส, Syn. jazz dance
stomp[N] ดนตรีแจ๊ส, Syn. jazz music

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What we gotta do is snag that tall dude... and stomp the shit out of him... and we'll find out what the hell is going on up there.เราต้องจับไอ้โย่งนั่นมา แล้วล่อมันซะให้น่วม แล้วค่อยถามมันว่ามันทำอะไรที่นั่น Phantasm (1979)
Stomp those grapes and stomp some more!ตบเท้า ขะเย่ง ก้าว แล้วตบอีกครั้ง! Dirty Dancing (1987)
Don't stomp your little last-season Prada shoes at me.อย่ามาทำเป็นเคาะรองเท้าปราด้าตกรุ่นใส่ฉัน นังหนู Legally Blonde (2001)
"Why should Caesar get to stomp around like a giant"ทำไมซีซ่าร์ถึงได้เอาแต่ทำกร่าง Mean Girls (2004)
I should stomp a mud hole in your little bald head.เดี๋ยวปั๊ดเบิ๊ดเหม่งให้ดิ้นพราดเลย Big Momma's House 2 (2006)
I ought to stomp your ass, pointing this thing at me.ฉันควรจะเหยียบย่ำก้นของคุณ,\การชี้สิ่งนี้ที่ฉัน. Black Snake Moan (2006)
Boy, you so green you couldn't stomp a baby duck.เด็ก, คุณดังนั้นสีเขียว\คุณไม่สามารถเหยียบย่ำเป็ดเล็ก Black Snake Moan (2006)
And we need to stomp the yard... figuratively.และเราต้องการเต้น เป็นรูปเป็นร่าง American Duos (2007)
If you fight when those cuffs are off, the guards will stomp the life out of you.ถ้าคุณสู้ เมื่อนั้นกุญแจมือก็จะหลุดออก หน่วยรักษาความปลอดภัยก็จะฆ่าคุณ The Sunshine State (2008)
Stomp his face,brad!ซัดหน้ามันเลย แบรด! Dirt Nap (2008)
I'm gonna stomp you till you can't stand.ไม่งั้นฉันจะกระทืบนายจนจมดิน Five the Hard Way (2008)
You stomp 'em down.นายเหยียบพวกมันจนตายคาเท้า Breakage (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
จางไป[v. exp.] (jāng pai) FR: s'estomper
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct   FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim   FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[adj.] (lopleūoen) EN: dim ; uncertain   FR: flou ; estompé ; vague ; effacé
มัว[X] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague   FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
พร่า[adj.] (phrā) EN: blurred ; unsharp ; indistinct   FR: flou ; estompé
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred   FR: flou ; estompé ; vague
ตบเท้า[v.] (topthāo) EN: march (into/out of) ; stomp (out) ; goose-step   

CMU English Pronouncing Dictionary
STOMP S T AA1 M P
STOMPED S T AA1 M P T
STOMPING S T AA1 M P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stomp (v) stˈɒmp (s t o1 m p)
stomps (v) stˈɒmps (s t o1 m p s)
stomped (v) stˈɒmpt (s t o1 m p t)
stomping (v) stˈɒmpɪŋ (s t o1 m p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
三役揃い踏み[さんやくそろいぶみ, sanyakusoroibumi] (n) ritual stomping in unison on the final day of sumo tournament [Add to Longdo]
四股[しこ, shiko] (n) sumo wrestler ceremonial leg raising and stomping [Add to Longdo]
席を蹴る[せきをける, sekiwokeru] (exp,v5r) to stomp out (of a room, etc.); to storm out [Add to Longdo]
踏み破る[ふみやぶる, fumiyaburu] (v5r,vt) (1) to break by stepping on; to trample; to stomp on; to stamp through; (v5r) (2) (See 踏破・とうは・1) to walk across; to travel on foot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stomp \Stomp\, v. i. [See {Stamp}.]
   To stamp with the foot. [Colloq.] "In gallant procession, the
   priests mean to stomp." --R. Browning.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stomp
   n 1: a dance involving a rhythmical stamping step
   v 1: walk heavily; "The men stomped through the snow in their
      heavy boots" [syn: {stomp}, {stamp}, {stump}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 stomp /stɔmp/
  1. blunt
  2. dull; obtuse
  3. blunt

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top