ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sars

S AA1 R Z   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sars-, *sars*, sar
English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sarsaparilla[N] รากของพืชจำพวก Smilax เป็นยาบำรุงและขับปัสสาวะ, See also: รากของพืชไม้เลื้อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
SARS virusไวรัสโรคซาร์ส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be warned, Sarse, this is non-compliance.นี้คือการไม่ปฏิบัติตาม กำลังหลักจะไม่ยอมให้การ กระทำดังกล่าว Mad Max (1979)
Hey, Sarse, what's the form on this thing?เฮ้ ซาส อะไรแบบฟอร์มในสิ่ง นี้หรือไม่? Mad Max (1979)
Center for Disease Control, which confirmed that the creature from the Han River, as with the Chinese civet wild cat and SARS, is THE HOST of this deadly new virus.หน่วยควรคุมโรคติดต่อที่สหรัฐ, ที่ยืนยันว่า สัตว์ประหลาดจากแม่น้ำฮาน, คล้ายกับตัวชะมดในประเทศจีนที่เป็นพาหะ ของโรคซาร์ส, The Host (2006)
And a Iot of them, Iike SARS, have caused tremendous problems.หลายโรคเช่นซาร์สได้สร้างปัญหาอันใหญ่หลวง An Inconvenient Truth (2006)
They were treating her for SARS?พวกเขารักษาเธอ เพราะโรคซาร์ Birthmarks (2008)
But SARS explains the cough, causes hypoperfusion, which explain ischemic balance, it's perfect.แต่ว่าโรคซาร์ น่าจะมีไอ แต่การมีเลือดไหลเลี้ยงอวัยวะไม่เพียงพอ น่าจะเกิดจากโรคลำไส้ขาดเลือด สมบูรณ์แบบ Birthmarks (2008)
You have SARS.คุณเป็นโรคซาร์ Birthmarks (2008)
Her liver's failing. It's not SARS.ตับเธอวายมันไม่ใช่โรคซาร์ Birthmarks (2008)
They're using the same protocols established for SARS.พวกเขากำลังใช้โปรโตคอลเดียวกัน จัดทำขึ้นสำหรับโรคซาร์ส Contagion (2011)
And he'll have a sarsaparilla.ส่วนหมอนี่ขอซาสี่ Frontierland (2011)
Sarsaparilla ain't half bad. You okay, sheriff?ซาสี่นี่รสชาติไม่เลว Frontierland (2011)
This--this isn't the avian flu, is it? Or SARS?คงไม่ใช่ไข้หวัดนกหรือซาร์นะ Personal Effects (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SARS    S AA1 R Z
SARSFIELD    S AA1 R S F IY0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sarsaparilla    (n) sˌaːspərˈɪlə (s aa2 s p @ r i1 l @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萨斯[sà sī, ㄙㄚˋ ㄙ, / ] SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome, #120,320 [Add to Longdo]
萨斯病[sà sī bìng, ㄙㄚˋ ㄙ ㄅㄧㄥˋ, / ] SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
猿捕茨;菝葜(oK)[さるとりいばら;サルトリイバラ, sarutoriibara ; sarutoriibara] (n) (uk) Smilax china (species of sarsaparilla) [Add to Longdo]
山帰来;山奇量[さんきらい;サンキライ, sankirai ; sankirai] (n) (1) (uk) Smilax glabra (species of sarsaparilla); (2) (col) (See 猿捕茨) Smilax china (species of sarsaparilla) [Add to Longdo]
撒爾沙(ateji);撒児沙(ateji)[さるさ;サルサ, sarusa ; sarusa] (n) (uk) sarsaparilla (Smilax regelii) (lit [Add to Longdo]
重症急性呼吸器症候群[じゅうしょうきゅうせいこきゅうきしょうこうぐん, juushoukyuuseikokyuukishoukougun] (n) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
新型肺炎[しんがたはいえん, shingatahaien] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
土茯苓[どぶくりょう, dobukuryou] (n) (obsc) (See 山帰来) Smilax glabra (species of sarsaparilla, used esp. to refer to its dried rhizome, used in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 SARS
   n 1: a respiratory disease of unknown etiology that apparently
      originated in mainland China in 2003; characterized by
      fever and coughing or difficulty breathing or hypoxia; can
      be fatal [syn: {severe acute respiratory syndrome}, {SARS}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top