ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sadism

S EY1 D IH0 Z AH0 M   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sadism-, *sadism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sadism[N] การมีความสุขจากการทรมานผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์, See also: ซาดิสม์, ความวิปริตทางเพศ, Syn. perversion, cruelty, malice, Ant. masochism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น,การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sadismการกระทำทารุณทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Escalating to sadism maybe?อาจจะเพิ่มระดับความซาดิสท์? 52 Pickup (2008)
Your sadism's historic where i come from.จากที่ๆฉันมา ความซาดิสต์ของแกนี่มันตำนานเลยนะ Legion (2009)
Keeping women in a conscious paralysis reads as sadism.เก็บผู้หญิงไว้ให้มีสติแต่อัมพาต เรียกได้ว่าเป็นพวกซาดิสม์ The Uncanny Valley (2010)
It's very rare for sexual sadism to be an inherited trait.มันเกิดขึ้นได้ยากมากที่พวกเซ็กซาดิสม์/Nจะเป็นสายเลือดเดียวกัน Remembrance of Things Past (2010)
Most likely a local fisherman, definitely an alcoholic, and based on this unsub's level of sadism, violently abusive.เหมือนชาวประมงทั่วๆไป,ที่แน่นอนว่าติดสุราเรื้อรัง และโดยพื้นฐานแล้วคนร้ายเป็นพวกซาดิสม์ ที่พฤติกรรมรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกที Big Sea (2011)
He'll escalate his sadism and he'll kill uncontrollably until he finds another spot in the ocean to replace this one.ความซาดิสม์ที่เพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ จนกว่าเขาจะพบจุดในท้องทะเลที่จะมาแทนที่กันได้. Big Sea (2011)
They are evil, cloaking themselves in Lilith to justify their sadism, their greed, their lust.พวกเขาเป็นปีศาจร้าย หลบซ่อนตัวในนามของลิลิธ เพื่อสนองความซาดิสม์ ความโลภ กิเลศตัณหา Hopeless (2012)
This is about mercy instead of sadism.สิ่งนี้คือความเมตตา ไม่ใช่ความโหดร้ายทารุณ Hopeless (2012)
No sadism, no torture.ไม่ซาดิสม์ ไม่มีการทรมาน Trou Normand (2013)
This is sadism.นี่มันทารุณกันชัดๆ The Name Game (2013)
His sadism is evolving.ความซาดิสต์ของเขากำลังเพิ่มขึ้น Magnum Opus (2013)
Physical and psychological sadism.ซาดิสต์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ #6 (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาดิสม์[N] sadism, Example: จากร่องรอยการถูกข่มขืนทำให้รู้ว่าคนทำนี่เป็นซาดิสม์ชัดๆ, Thai definition: ความวิปริตทางเพศ มีลักษณะอาการที่ชอบการทารุณในการร่วมเพศ

CMU English Pronouncing Dictionary
SADISM    S EY1 D IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sadism    (n) sˈɛɪdɪzəm (s ei1 d i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sadismus {m}sadism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サディズム[, sadeizumu] (n) sadism [Add to Longdo]
サド[, sado] (n) (1) (abbr) (See サディスト) sadist; (2) (See サディズム) sadism; (P) [Add to Longdo]
加虐[かぎゃく, kagyaku] (n,vs,adj-no) causing pain; sadism [Add to Longdo]
加虐愛[かぎゃくあい, kagyakuai] (n) sadism [Add to Longdo]
加虐性愛[かぎゃくせいあい, kagyakuseiai] (n,adj-no) sadism [Add to Longdo]
嗜虐[しぎゃく, shigyaku] (n) (See 嗜虐性,加虐) sadism [Add to Longdo]
嗜虐性[しぎゃくせい, shigyakusei] (n) sadism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sadism
      n 1: sexual pleasure obtained by inflicting harm (physical or
           psychological) on others

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top