หรือคุณหมายถึง roughneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roughness

R AH1 F N AH0 S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roughness-, *roughness*, roughnes
English-Thai: Nontri Dictionary
roughness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความกระด้าง,ความเอะอะโวยวาย
thoroughness(n) ความละเอียด,ความสมบูรณ์,ความถี่ถ้วน,ความครบถ้วน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
roughness coefficientroughness coefficient, สัมประสิทธิ์ความขรุขระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหยาบ[N] roughness, See also: crudeness, rudeness, Example: ผ้าฝ้ายของอินเดียมักจะมีความหยาบมากกว่าผ้าฝ้ายของไทย, Thai definition: ความไม่ละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROUGHNESS    R AH1 F N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roughness    (n) rˈʌfnəs (r uh1 f n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
凹凸[おうとつ, outotsu] (n,adj-na,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
渋皮がむける;渋皮が剥ける[しぶかわがむける, shibukawagamukeru] (v1,vi) (a woman) to lose her roughness and become urbane and good-looking; to become experienced in worldly affairs [Add to Longdo]
精粗[せいそ, seiso] (n) fineness or coarseness; minuteness or roughness [Add to Longdo]
徹底[てってい, tettei] (n,vs) thoroughness; completeness; consistency; (P) [Add to Longdo]
凸凹[でこぼこ(P);とつおう, dekoboko (P); totsuou] (adj-na,n,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
飽くまでも(P);飽く迄も[あくまでも, akumademo] (adv) (uk) to the last; persistency; thoroughness; (P) [Add to Longdo]
罅(P);皹;皸[ひび(P);あかぎれ(皹;皸), hibi (P); akagire ( kun ; kun )] (n,adj-no) (1) (ひび only) (uk) crack; (skin) fissure; flaw or roughness (esp. in skin); (n) (2) chaps; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roughness \Rough"ness\, n.
   The quality or state of being rough.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roughness
   n 1: a texture of a surface or edge that is not smooth but is
      irregular and uneven [syn: {roughness}, {raggedness}] [ant:
      {smoothness}]
   2: the quality of being unpleasant (harsh or rough or grating)
     to the senses [syn: {harshness}, {roughness}]
   3: an unpolished unrefined quality; "the crudeness of frontier
     dwellings depressed her" [syn: {crudeness}, {roughness}]
   4: used of the sea during inclement or stormy weather [syn:
     {choppiness}, {roughness}, {rough water}]
   5: rowdy behavior [syn: {rowdiness}, {rowdyism}, {roughness},
     {disorderliness}]
   6: the formation of small pits in a surface as a consequence of
     corrosion [syn: {pitting}, {roughness}, {indentation}]
   7: harsh or severe speech or behavior; "men associate the
     roughness of nonstandard working-class speech with
     masculinity"; "the roughness of her voice was a signal to
     keep quiet"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top