ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

renounced

R IH0 N AW1 N S T   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renounced-, *renounced*, renounc, renounce
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She has renounced her claim on the Son of Adam's blood.นางประกาศว่าจะไม่ใช้เลือดของบุตรแห่งอดัมส์ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
And renounced his love of him, and will not let him return to the throneและทิ้งความรักสำหรับเขา\และจะไม่ยอมให้เขากลับสู่บัลลังก์ The Last Airbender (2010)
I've renounced spirits.ดิฉันไม่ดื่มของมึนเมาค่ะ Welcome to Briarcliff (2012)
He has not renounced his false God.เขาไม่ได้ล่ะทิ้งพระเจ้าของเขา Sacrifice (2013)
Monica Penny has completely renounced her former existence and reinvented herself as a performance artist.โมนิก้า แพนนี่ ละทิ้งทุกอย่างในอดีต และอัตชีวประวัติด้วยตัวเธอเอง เพื่อเป็นผลงานทางศิลปะ Read Before Use (2013)
That would be ironic, considering that he renounced his debauchery before becoming a saint, and you, Father, living your life in complete reversal.มันช่างประชดประชันจริงเลย เมื่อดูว่าเขาละทิ้ง ความประพฤติผิดศีลธรรมก่อนที่จะเป็นนักบุญ The Name Game (2013)
I renounced my vows. You mean, you're a fugitive?เคยเป็น ข้าถอนคำปฏิญาณแล้ว Warcraft (2016)
Guardian, I renounced my vow.ผู้พิทักษ์ ข้าถอนคำปฏิญาณแล้ว Warcraft (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
renouncedHe renounced smoking and drinking.
renouncedHe renounced the ownership of the land.
renouncedThe Japanese people have renounced war.
renouncedThey renounced their son.

CMU English Pronouncing Dictionary
RENOUNCED R IH0 N AW1 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renounced (v) rˈɪnˈaunst (r i1 n au1 n s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
人間宣言[にんげんせんげん, ningensengen] (n) Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946) [Add to Longdo]
天皇人間宣言[てんのうにんげんせんげん, tennouningensengen] (n) Imperial Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renounce \Re*nounce"\ (r[-e]*nouns"), v. t. [imp. & p. p.
   {Renounced} (-nounst"); p. pr. & vb. n. {Renouncing}
   (-noun"s?ng).] [F. renoncer, L. renuntiare to bring back
   word, announce, revoke, retract, renounce; pref. re- re- +
   nuntiare to announce, fr. nuncius, a messenger. See {Nuncio},
   and cf. {Renunciation}.]
   1. To declare against; to reject or decline formally; to
    refuse to own or acknowledge as belonging to one; to
    disclaim; as, to renounce a title to land or to a throne.
    [1913 Webster]
 
   2. To cast off or reject deliberately; to disown; to dismiss;
    to forswear.
    [1913 Webster]
 
       This world I do renounce, and in your sights
       Shake patiently my great affliction off. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Card Playing) To disclaim having a card of (the suit led)
    by playing a card of another suit.
    [1913 Webster]
 
   {To renounce probate} (Law), to decline to act as the
    executor of a will. --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To cast off; disavow; disown; disclaim; deny; abjure;
     recant; abandon; forsake; quit; forego; resign;
     relinquish; give up; abdicate.
 
   Usage: {Renounce}, {Abjure}, {Recant}. -- To renounce is to
      make an affirmative declaration of abandonment. To
      abjure is to renounce with, or as with, the solemnity
      of an oath. To recant is to renounce or abjure some
      proposition previously affirmed and maintained.
      [1913 Webster]
 
         From Thebes my birth I own; . . . since no
         disgrace
         Can force me to renounce the honor of my race.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Either to die the death, or to abjure
         Forever the society of man.    --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Ease would recant
         Vows made in pain, as violent and void.
                          --Milton.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top