ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rapids

R AE1 P AH0 D Z   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rapids-, *rapids*, rapid
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapids[N] ส่วนของแม่น้ำที่มีน้ำไหลแรงและเร็ว

English-Thai: Nontri Dictionary
rapids(n) น้ำเชี่ยว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rapids แก่ง
ในภาษาไทยมีความหมาย 2 อย่าง คือ 1. แก่ง หมายถึง เกาะที่มีขนาดเล็กมากๆ และหมายความรวมไปถึงโขดหิน ในทะเลที่ไม่ค่อยจะมีความสำคัญเหมือนเกาะซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า 2. แก่ง หมายถึง น้ำตกหรือแก่งในแม่น้ำ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ มีสาระสำคัญ เช่นเดียวกับเกาะ แต่น้อยกว่ามาก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They move to Cedar Rapids and she punches out a couple of kids.ย้ายไปอยู่กับซีดาร์ แร็พพิท ให้กำเนิดลูก 2 คน Titanic (1997)
Now Calvert's dead, and from what I hear, Cedar Rapids is dead.ตอนนี้แคลเวิร์ทตายแล้ว ซีดาร์ แร็พพิทก็ตายแล้วด้วย Titanic (1997)
- Jack, we don't know where the rapids go.- แจ๊ค พวกเราไม่รู้สถานที่ไป แม่น้ำไหลแรงมาก The Cave (2005)
You know, I got to see a patient in Cedar Rapids on Monday..คุณก็รู้ ฉันต้องไปพบคนไข้ ที่ Cedar Rapids ในวันจันทร์ The Crazies (2010)
Actually, for Cedar Rapids on a Tuesday that is, like, amazing.ที่จริงไปเล่นที่ซีดาร์เรพิดส์ นี่มัน ใช่เลย เยี่ยมเลย Table for Fae (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rapidsIt is very imprudent to swim in the rapids.

CMU English Pronouncing Dictionary
RAPIDS R AE1 P AH0 D Z
RAPIDS R AE1 P IH0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rapids (n) rˈæpɪdz (r a1 p i d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] rapids; waterfall; torrential (rain), #51,009 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stromschnelle {f} | Stromschnellen {pl}rapids {pl} | rapids [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
急流[きゅうりゅう, kyuuryuu] (n,adj-no) swift current; rapids [Add to Longdo]
激流[げきりゅう, gekiryuu] (n) raging stream; rapids; (P) [Add to Longdo]
瀬を下る[せをくだる, sewokudaru] (exp,v5r) to descend the rapids [Add to Longdo]
川瀬[かわせ, kawase] (n) rapids; shallows of a river [Add to Longdo]
早瀬[はやせ, hayase] (n) swift current; rapids; (P) [Add to Longdo]
滝(P);瀧(oK)[たき, taki] (n) (1) waterfall; (2) (arch) rapids; (P) [Add to Longdo]
滝川[たきがわ, takigawa] (n) rapids; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rapid \Rap"id\, Rapids \Rap"ids\(r[a^]p"[i^]dz), n. [Cf. F.
   rapide. See {Rapid}, a.]
   The part of a river where the current moves with great
   swiftness, but without actual waterfall or cascade; sometimes
   called {whitewater}; -- usually used in the plural; as, the
   Lachine rapids in the St. Lawrence. For boaters on the river,
   it is a place that can be hazardous, with danger of capsizing
   or crashing into large rocks.
   [1913 Webster +PJC]
 
      Row, brothers, row, the stream runs fast,
      The rapids are near, and the daylight's past. --Moore.
   [1913 Webster] Rapid-fire

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top