ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proust

P R AW1 S T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proust-, *proust*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Plato, Proust, Pinter, Poe, Pound?พลาโต เพล้าสท์ พินเตอร์ โพ พาวน์เหรอ The Time Machine (2002)
- Larry Sugarman is, perhaps... the second most highly regarded Proust scholar in the U.S.นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิอันดับ 2 ของ U.S. Little Miss Sunshine (2006)
I just want everyone here to know... that I am the preeminent Proust scholar in the United States.ฉันอยากบอกทุกคนที่นี่ให้รู้ว่า... ฉันเป็นนักวิชาการทรงคุณวุฒิที่สุดในอเมริกา Little Miss Sunshine (2006)
Did I mention that I am the preeminent Proust scholar in the U. S?ฉันเคยบอกหรือยังว่าฉันเป็นนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิของอเมริกา Little Miss Sunshine (2006)
You know Marcel Proust?เธอรู้จักมาร์เซล เพราซ์หรือเปล่า Little Miss Sunshine (2006)
A room that has been a home away from home for Marcel Proust and Honor? de Balzacห้องนี้เปรียบเหมือนบ้านไกลของ Marcel Proust และ Honor de Balzac The Tourist (2010)
Marcel Proust wrote,มาเซล เพราส์ ได้เขียนไว้ว่า Remembrance of Things Past (2010)
I don't see you sitting quietly... while he bloviates on his postgrad thesis about Proust.ขณะที่เขาคุยโม้โอ้อวดวิทยานิพนธ์ ป.โท ของเขาที่ทำเรื่องของ มาร์แซล พรูสต์ Gone Girl (2014)
You can discuss 18th-century symphonies... 19th-century Impressionists, quote Proust in French.quote proust in French. Gone Girl (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROUST    P R AW1 S T
PROUST    P R UW1 S T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Proust
      n 1: French novelist (1871-1922) [syn: {Proust}, {Marcel
           Proust}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top