ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precondition

P R IY2 K AH0 N D IH1 SH AH0 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precondition-, *precondition*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preconditionเงื่อนไขก่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงื่อนไขเบื้องต้น[n. exp.] (ngeūoenkhai beūangton) EN: precondition   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECONDITION P R IY2 K AH0 N D IH1 SH AH0 N
PRECONDITIONS P R IY2 K AH0 N D IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precondition (n) prˌiːkəndˈɪʃən (p r ii2 k @ n d i1 sh @ n)
preconditions (n) prˌiːkəndˈɪʃənz (p r ii2 k @ n d i1 sh @ n z)
preconditioned (j) prˌiːkəndˈɪʃənd (p r ii2 k @ n d i1 sh @ n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先决条件[xiān jué tiáo jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] precondition; prerequisite, #27,234 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
事前条件[じぜんじょうけん, jizenjouken] (n) {comp} precondition [Add to Longdo]
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] (n) precondition; prerequisite [Add to Longdo]
立件[りっけん, rikken] (n,adj-no) (1) assembling a case (for prosecution); (2) precondition or prerequisite for prosecution; (vs) (3) to build a criminal case against someone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
事前条件[じぜんじょうけん, jizenjouken] precondition [Add to Longdo]
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] prerequisite, precondition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precondition \Pre`con*di"tion\, n.
   A previous or antecedent condition; a preliminary condition.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precondition
   n 1: an assumption on which rests the validity or effect of
      something else [syn: {condition}, {precondition},
      {stipulation}]
   2: an assumption that is taken for granted [syn: {given},
     {presumption}, {precondition}]
   3: a condition that is a prerequisite
   v 1: put into the required condition beforehand

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top