ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pontiff

P AA1 N T AH0 F   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pontiff-, *pontiff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pontiff[N] สังฆราช, See also: บิชอป, สันตะปาปา, Syn. cardinal, prelate, pope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pontiff(พอน'ทิฟ) n. สังฆราช,บิชอพ,สันตะปาปา, Syn. bishop,Pope

English-Thai: Nontri Dictionary
pontiff(n) สังฆราช,สันตะปาปา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But not- not this little porcelain pontiff right here.แต่ไม่ใช่ตรงนี้ ที่นี่พวกเครื่องชามสังฆโลกนี่อยู่แน่นอน Marley & Me (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันตะปาปา[N] pope, See also: pontiff, Example: องค์สันตะปาปาจะเสด็จเยือนประเทศไทยกลางเดือนสิงหาคมนี้, Count unit: องค์, Thai definition: ผู้เป็นประมุขคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระสันตะปาปา[n. exp.] (Phra Santa Pāpā) EN: Pope ; Pontiff   FR: Sa sainteté le Pape
สันตะปาปา[n.] (santa pāpā) EN: Pope ; pontiff   FR: pape [m] ; pontife [m] ; souverain pontife [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PONTIFF    P AA1 N T AH0 F
PONTIFF    P AA1 N T IH0 F
PONTIFF'S    P AA1 N T AH0 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pontiff    (n) pˈɒntɪf (p o1 n t i f)
pontiffs    (n) pˈɒntɪfs (p o1 n t i f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hohepriester {m} | Hohepriester {pl}pontiff | pontiffs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pontiff \Pon"tiff\, n. [F. pontife, L. pontifex, -ficis; pons,
   pontis, a bridge (perhaps originally, a way, path) + facere
   to make. Cf. {Pontoon}.]
   A high priest. Especially:
   (a) One of the sacred college, in ancient Rome, which had the
     supreme jurisdiction over all matters of religion, at the
     head of which was the Pontifex Maximus. --Dr. W. Smith.
   (b) (Jewish Antiq.) The chief priest.
   (c) (R. C. Ch.) The pope.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pontiff
   n 1: the head of the Roman Catholic Church [syn: {pope},
      {Catholic Pope}, {Roman Catholic Pope}, {pontiff}, {Holy
      Father}, {Vicar of Christ}, {Bishop of Rome}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top