ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plowman

P L AW1 M AH0 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plowman-, *plowman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plowman[N] คนที่ไถนา, Syn. ploughman

English-Thai: Nontri Dictionary
plowman(n) คนไถนา,ชาวนา

CMU English Pronouncing Dictionary
PLOWMAN P L AW1 M AH0 N
PLOWMAN'S P L AW1 M AH0 N Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plowman \Plow"man\, Ploughman \Plough"man\, n.; pl. {-men}.
   1. One who plows, or who holds and guides a plow; hence, a
    husbandman. --Chaucer. Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A rustic; a countryman; a field laborer.
    [1913 Webster]
 
   {Plowman's spikenard} (Bot.), a European composite weed
    ({Conyza squarrosa}), having fragrant roots. --Dr. Prior.
    [1913 Webster] Plowpoint

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plowman
   n 1: a man who plows [syn: {plowman}, {ploughman}, {plower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top