ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

permeated

P ER1 M IY0 EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permeated-, *permeated*, permeat, permeate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Water permeated the ashes to create lye. This is lye.เป็นช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของแกเลยเพื่อนเอ๋ย! Fight Club (1999)
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birth defectsข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
With his level of obsession with these numbers, the ratio will have permeated his entire life.เขาหลงใหลมันมากขนาดนี้ ทั้งตัวเลข ทั้งสัดส่วน จะต้องแทรกอยู่ทุกอนูชีวิตเขา Masterpiece (2008)
And in private, fear and confusion permeated even the most sacred sanctuaries.ฉันรู้ว่าการพูดต่อต้านผู้มาเยือน ขัดคำสั่งโดยตรงจากวาติกัน V (2009)
Fabric softener has permeated the soft tissue;ส่วนผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ซึมผ่าน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
That fake apology of his has permeated my subconscious and haunts me even when I sleep.คำขอโทษหลอกๆของเขาอยู่ภายในจิตใต้สำนึกของฉัน และตามหลอกหลอนฉันแม้กระทั้งตอนหลับ The Big Sleep No More (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permeatedA bad smell permeated the room.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เต็มไปด้วย[tem pai dūay] (v) EN: be full of ; be permeated with ; be filled with

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERMEATED P ER1 M IY0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permeated (v) pˈɜːʳmɪɛɪtɪd (p @@1 m i ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含商咀征[hán shāng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄕㄤ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
含宫咀征[hán gōng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r, vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permeate \Per"me*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Permeated}; p. pr. &
   vb. n. {Permeating}.] [L. permeatus, p. p. of permeare to
   permeate; per + meare to go, pass.]
   1. To pass through the pores or interstices of; to penetrate
    and pass through without causing rupture or displacement;
    -- applied especially to fluids which pass through
    substances of loose texture; as, water permeates sand.
    --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter and spread through; to pervade; as, after the
    first setback, the team became permeated with pessimism.
    [1913 Webster]
 
       God was conceived to be diffused throughout the
       whole world, to permeate and pervade all things.
                          --Cudworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 permeated \permeated\ adj.
   p. p. of {permeate}; as, Her poems are permeated with sorrow.
   [WordNet 1.5] permeating

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top