ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perjured

P ER1 JH ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perjured-, *perjured*, perjur, perjure
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
PERJURED P ER1 JH ER0 D
PERJURE P ER1 JH ER0
PERJURY P ER1 JH ER0 IY0
PERJURER P ER1 JH ER0 ER0
PERJURES P ER1 JH ER0 Z
PERJURING P ER1 JH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perjured (v) pˈɜːʳʤəd (p @@1 jh @ d)
perjure (v) pˈɜːʳʤər (p @@1 jh @ r)
perjury (n) pˈɜːʳʤəriː (p @@1 jh @ r ii)
perjurer (n) pˈɜːʳʤərər (p @@1 jh @ r @ r)
perjures (v) pˈɜːʳʤəz (p @@1 jh @ z)
perjurers (n) pˈɜːʳʤərəz (p @@1 jh @ r @ z)
perjuries (n) pˈɜːʳʤərɪz (p @@1 jh @ r i z)
perjuring (v) pˈɜːʳʤərɪŋ (p @@1 jh @ r i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perjure(vt) ให้การเท็จ, See also: เบิกความเท็จ, Syn. misrepresent, falsify, forswear
perjury(n) การให้การเป็นพยานเท็จ, See also: การเบิกความเท็จ, การสาบานเท็จ, Syn. untruthfulness, misrepresentation, Ant. truthfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perjure(เพอ'เจอะ) vt. ให้การเป็นพยานเท็จ,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ., See also: perjurer n.
perjury(เพอ'จะรี) n. การให้การเป็นพยานเท็จ,การเบิกความเท็จ,การสาบานเท็จ, See also: perjurious adj., Syn. lie

English-Thai: Nontri Dictionary
perjure(vt) เบิกความเท็จ,ทวนสาบาน,ให้การเท็จ
perjury(n) การเบิกความเท็จ,การทวนสาบาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perjury๑. การเบิกความเท็จ๒. ความผิดฐานเบิกความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subornation of perjuryการสร้างพยานเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perjuryความผิดฐานให้การเท็จ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
penalty of perjuryบทลงโทษการให้การเท็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้การเท็จ[haikān thet] (v, exp) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
การให้การเท็จ[kān hai kān thet] (n, exp) EN: perjury  FR: faux témoignage [m]
เป็นพยานเท็จ[pen phayān thet] (v, exp) EN: perjure

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伪证[wěi zhèng, ㄨㄟˇ ㄓㄥˋ, / ] perjury, #50,473 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eidbrecher {m}perjurer [Add to Longdo]
Eidbruch {m}; Meineid {m}perjury [Add to Longdo]
Meineid {m} | Meineide {pl} | einen Meineid leisten | einen Meineid leistendperjury | perjuries | to perjure | perjuring [Add to Longdo]
eidbrüchig; meineidigperjured [Add to Longdo]
falsch schwörendperjuring [Add to Longdo]
falsch schwören | falsch geschworento perjure | perjured [Add to Longdo]
leistet einen Meineidperjures [Add to Longdo]
schwört falschperjures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽証[ぎしょう, gishou] (n,vs,adj-no) false evidence; perjury; false testimony; (P) [Add to Longdo]
偽証罪[ぎしょうざい, gishouzai] (n) crime of perjury [Add to Longdo]
偽証者[ぎしょうしゃ, gishousha] (n) perjurer; false witness [Add to Longdo]
偽誓[ぎせい, gisei] (n,adj-no) perjury; false oath [Add to Longdo]
参考人招致[さんこうにんしょうち, sankouninshouchi] (n) requesting the testimony of an unsworn witness (who is not bound by perjury law) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perjured \Per"jured\, a.
   Guilty of perjury; having sworn falsely; forsworn. --Shak.
   "Perjured persons." --1 Tim. i. 10. "Their perjured oath."
   --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perjure \Per"jure\, v. t. [imp. & p. p. {Perjured}; p. pr. & vb.
   n. {Perjuring}.] [F. parjurer, L. perjurare, perjerare; per
   through, over + jurare to swear. See {Jury}.]
   1. To cause to violate an oath or a vow; to cause to make
    oath knowingly to what is untrue; to make guilty of
    perjury; to forswear; to corrupt; -- often used
    reflexively; as, he perjured himself.
    [1913 Webster]
 
       Want will perjure
       The ne'er-touched vestal.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a false oath to; to deceive by oaths and
    protestations. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And with a virgin innocence did pray
       For me, that perjured her.      --J. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Perjure}, {Forswear}.
 
   Usage: These words have been used interchangeably; but there
      is a tendency to restrict perjure to that species of
      forswearing which constitutes the crime of perjury at
      law, namely, the willful violation of an oath
      administered by a magistrate or according to law.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top