ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outrageously

AW2 T R EY1 JH AH0 S L IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outrageously-, *outrageously*, outrageous
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outrageously[ADV] โดยฝ่าฝืน, Syn. horribly, shamefully

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, it was an outrageously leading question the first time around, and now you want us to hear it twice?ไม่ได้ ฟังคำถามที่รุนแรงแบบนั้น ไปหนนึงแล้ว แล้วจะมาให้ฟังอีกหนงั้นเหรอ The Social Network (2010)
It's outrageously attractive, isn't it?มีเสน่ห์มหาศาลเลยว่ามั้ย Beauty and the Beast (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุกอาจ[ADV] outrageously, See also: offensively, aggressively, Syn. เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Example: การก่อคดีปล้นอย่างอุกอาจยังไม่จางหายไปจากสังคมเมืองกรุง, Thai definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTRAGEOUSLY AW2 T R EY1 JH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outrageously (a) ˈautrˈɛɪʤəsliː (au1 t r ei1 jh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outrageous \Out*ra"geous\ (out*r[=a]"j[u^]s), a. [OF. outrageus,
   F. outrageux. See {Outrage}, n.]
   Of the nature of an outrage; exceeding the limits of right,
   reason, or decency; such as to cause outrage; involving or
   doing an outrage; furious; violent; atrocious. "Outrageous
   weeping." --Chaucer. "The most outrageous villainies." --Sir
   P. Sidney. "The vile, outrageous crimes." --Shak. "Outrageous
   panegyric." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Violent; furious; exorbitant; excessive; atrocious;
     monstrous; wanton; nefarious; heinous.
     [1913 Webster] -- {Out*ra"geous*ly}
     (out*r[=a]"j[u^]s*l[y^]), adv. -- {Out*ra"geous*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outrageously
   adv 1: in a very offensive manner; "he behaved outrageously"
   2: to an extravagant or immoderate degree; "atrociously
     expensive" [syn: {outrageously}, {atrociously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top