ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mime

M AY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mime-, *mime*
Possible hiragana form: みめ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mime(n) การแสดงโดยไม่ใช้คำพูด, See also: ละครใบ้, Syn. pantomime
mime(vi) แสดงท่าทางโดยไม่ใช้คำพูด, See also: แสดงละครใบ้
mime(vt) แสดงล้อเลียน, See also: ล้อเลียน, Syn. mimic, imitate
mime(n) นักแสดงที่ใช้ท่าทางและสีหน้าแทนคำพูด, See also: คนแสดงละครใบ้, Syn. mime artist
mime(n) นักแสดงล้อเลียน, Syn. mimic
mime(n) ตัวตลก, See also: นักแสดงละครตลก, Syn. jester, comedian, clown
mimer(n) ผู้แสดงละครใบ้
mimesis(n) การทำสำเนา
mimetic(adj) ซึ่งล้อเลียน
mimeograph(n) เครื่องโรเนียว, See also: เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mime(ไมม, ฺ มิม) n. ละครใบ้, โขน, การแสดงท่าทางล้อเลียน, ผู้แสดงท่าทางหรือละครดังกล่าว. vt. ล้อเลียน, จำลอง., See also: mimer n., Syn. mummery
mimeo(มิม'มีโอ) n., vt. =mimeograph (ดู)
mimeograph(มิม'มีอะกราฟ) n. เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข. vt. อัดสำเนา
mimesis(มิมี`ชิส) n.การจำลอง การอัดสำเนา
mimetic(มิเมท`ทิค) adj. ชึ่งล้อเลียน
pantomime(แพน'ทะไมม) n. ละครใบ้, See also: pantomimic, adj. mime

English-Thai: Nontri Dictionary
mime(n) การแสดงละครตลก, ละครใบ้
mimeograph(n) เครื่องอัดสำเนา, เครื่องโรเนียว
mimeograph(vt) อัดสำเนา, ทำสำเนา, โรเนียว
pantomime(n) โขน, ละครใบ้, วิจิตรทัศนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mimeละครไมม์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions)ไมม์ (ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions)ไมม์ (ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mimesisการจำลอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mimetic labour; labour, falseการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimeละครไมม์ [TU Subject Heading]
Mimeographเครื่องอัดสำเนา [TU Subject Heading]
Mimetic wordsคำเลียนแบบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can mime words too. Watch.คุณสามารถใบ้คำเกินไป นาฬิกาข้อมือ Showtime (2002)
- There are mimes in the next room.- มีพวกละครใบ้อยู่นอกห้อง The Nanny Diaries (2007)
Just stand there, look at him and do a mime show?งั้นเข้าไปยืนมองหน้าเค้า แล้วก็เล่นละครใบ้ให้เค้าดูดีมั้ย You Don't Know Jack (2010)
He can mime your movements and store them in memory.มันเลียนแบบท่าทางเรา แล้วก็จำไว้ในเมมโมรี่ Real Steel (2011)
You go out there and you show them how frightening mimes can be.ลุยให้มันรู้ว่า ละครใบ้น่ากลัวแค่ไหน The Angry Birds Movie (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรเนียว(n) duplicator, See also: mimeograph, Example: คำบรรยายของผมยังไม่ได้พิมพ์โรเนียว, Thai Definition: เครื่องพิมพ์สำเนาที่ใช้กระดาษไขเป็นแม่พิมพ์
กระดาษโรเนียว(n) duplicating paper, See also: mimeographing paper, Example: ครั้งนี้โรงพิมพ์สั่งซื้อกระดาษโรเนียวมาก, Count Unit: แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพรางตัวของสัตว์[kān phrāng tūa khøng sat] (n, exp) FR: mimétisme animal [ m ]
ละครใบ้[lakhøn bai] (n) EN: mime  FR: mime [ m ]
ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา[phīseūa choēng lāi thammadā] (n, exp) EN: Common Mime

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MIME M AY1 M
MIMEOGRAPH M IH1 M IY0 AH0 G R AE2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mime (v) mˈaɪm (m ai1 m)
mimed (v) mˈaɪmd (m ai1 m d)
mimes (v) mˈaɪmz (m ai1 m z)
mimetic (j) mˈɪmˈɛtɪk (m i1 m e1 t i k)
mimeograph (v) mˈɪmɪəʳgraːf (m i1 m i@ g r aa f)
mimeographs (v) mˈɪmɪəʳgraːfs (m i1 m i@ g r aa f s)
mimeographed (v) mˈɪmɪəʳgraːft (m i1 m i@ g r aa f t)
mimeographing (v) mˈɪmɪəʳgraːfɪŋ (m i1 m i@ g r aa f i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mimen | den Unschuldigen mimento play; to act | to act the innocent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
未明[みめい, mimei] (n-adv, n-t) early dawn; grey of morning; gray of morning; (P) #9,451 [Add to Longdo]
がり;ガリ[gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof #10,471 [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) { comp } Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
がり版[がりばん, gariban] (n) mimeograph [Add to Longdo]
やか[yaka] (suf, adj-na) (See しめやか, 華やか) (after a noun, adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) seeming very ... [Add to Longdo]
らか[raka] (suf, adj-na) (See 高らか, 清らか) (after an adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) being ... [Add to Longdo]
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
パントマイム[pantomaimu] (n) pantomime; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
網目状ネットワーク[あみめじょうネットワーク, amimejou nettowa-ku] mesh network [Add to Longdo]
網目状網[あみめじょうもう, amimejoumou] mesh network [Add to Longdo]
マイム[まいむ, maimu] MIME [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
未明[みめい, mimei] Morgendaemmerung [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mime \Mime\, n. [L. mimus, Gr. ?, akin to ? to imitate, to
   mimic: cf. F. mime. Cf. {Mimosa}.]
   1. A kind of drama in which real persons and events were
    generally represented in a ridiculous manner; an ancient
    Greek or Roman form of farce.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. An actor in such representations.
    [1913 Webster]
 
   3. The art of representing actions, events, situations, or
    stories solely by gestures and body movements, without
    speaking; pantomime[3].
    [PJC]
 
   4. An actor who performs or specializes in mime[3]; an actor
    who communicates entirely by gesture and facial
    expression; a pantomime[2]; a pantomimist; a mimer.
 
   Syn: mummer, pantomimer, pantomimist.
     [PJC]
 
   5. A mimic.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mime \Mime\, v. i.
   To mimic. [Obs.] -- {Mim"er}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mime
   n 1: an actor who communicates entirely by gesture and facial
      expression [syn: {mime}, {mimer}, {mummer}, {pantomimer},
      {pantomimist}]
   2: a performance using gestures and body movements without words
     [syn: {mime}, {pantomime}, {dumb show}]
   v 1: imitate (a person or manner), especially for satirical
      effect; "The actor mimicked the President very accurately"
      [syn: {mimic}, {mime}]
   2: act out without words but with gestures and bodily movements
     only; "The acting students mimed eating an apple" [syn:
     {mime}, {pantomime}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MIME
     Multipurpose Internet Mail Extensions (RFC
 2045/2046/2047/2048/2049, IETF)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top