ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnetized

M AE1 G N IH0 T AY2 Z D   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnetized-, *magnetized*, magnetiz, magnetize
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnetizedทำให้เป็นแม่เหล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's gotta be magnetized or something.-มันต้องมีแม่เหล็กแน่ ๆ เลย Jumanji (1995)
# When it's time to get loose # # Magnetized by the mic while I kick my juice ## สงบเงียบเข้าไว้ พอจับไมค์ก็ใส่ให้เต็มๆ # Bad Reputation (2010)
A magnet was not simply the magnetized bar of iron that you could see.เป็นที่เต็มไปด้วยเส้น ที่มองไม่เห็นของแรง แม่เหล็กไม่ได้เป็นเพียงแค่ แถบแม่เหล็กของธาตุเหล็ก ที่คุณจะได้เห็น The Electric Boy (2014)
! It's in the magnetized box, by the pool filter.มันอยู่ในกล่องแม่เหล็ก ตรงเครื่องกรองน้ำสระไง Before We Go (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGNETIZED M AE1 G N IH0 T AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnetized (v) mˈægnɪtaɪzd (m a1 g n i t ai z d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magnetize \Mag"net*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Magnetized}; prep.
   & adv. {Magnetizing}.] [Cf. F. magn['e]tiser.]
   1. To communicate magnetic properties to; to make magnetic;
    as, to magnetize a needle.
    [1913 Webster]
 
   2. To attract as a magnet attracts, or like a magnet; to
    move; to influence.
    [1913 Webster]
 
       Fascinated, magnetized, as it were, by his
       character.              --Motley.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring under the influence of animal magnetism.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnetized
   adj 1: having the properties of a magnet; i.e. of attracting
       iron or steel; "the hard disk is covered with a thin coat
       of magnetic material" [syn: {magnetic}, {magnetized},
       {magnetised}] [ant: {antimagnetic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top