ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

likeable

L AY1 K AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -likeable-, *likeable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
likeable(adj) น่าพอใจ, See also: น่าชื่นชอบ, Syn. likable, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
likeable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก, ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก, ความน่าชื่นชอบ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a likeable boy, Merlin.เขาเป็นคนที่น่าคบหา เมอร์ลิน The Disir (2012)
It just means the more others like you, the more likeable you can make others.ยิ่งเค้าชอบเราเท่าไหร่ ก็ทำให้เค้าเป็นที่ชื่นชอบขึ้นเท่านั้น App Development and Condiments (2014)
I was visualizing ways of turning the most hated agrochemical company in the world into the most likeable miracle pig-rearing company.ฉันนึกภาพวิธีการต่างๆ ที่จะเปลี่ยน บริษัทสารเคมีเกษตรที่คนเกลียดที่สุด ให้เป็นบริษัทเลี้ยงหมูมหัศจรรย์ ที่คนชอบที่สุด Okja (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าคบหา(adj) likable, See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable, Syn. น่าคบ, Example: เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดน่าคบหาแต่ทว่าดูจะชอบสนุกมากกว่าชอบทำงาน
น่าคบหา(adj) likable, See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable, Syn. น่าคบ, Example: เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดน่าคบหาแต่ทว่าดูจะชอบสนุกมากกว่าชอบทำงาน
น่าคบหา(adj) likable, See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable, Syn. น่าคบ, Example: เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดน่าคบหาแต่ทว่าดูจะชอบสนุกมากกว่าชอบทำงาน

CMU English Pronouncing Dictionary
LIKEABLE L AY1 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
likeable (j) lˈaɪkəbl (l ai1 k @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
好ましい[このましい, konomashii] (adj-i) nice; likeable; desirable; (P) [Add to Longdo]
大嫌い[だいきらい, daikirai] (adj-na,n) very dislikeable; hate, loathe, abhor; (P) [Add to Longdo]
大好き[だいすき, daisuki] (adj-na,n) loveable; very likeable; like very much; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Likeable \Like"a*ble\ (l[imac]k"[.a]*b'l), a.
   See {Likable.}
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 likeable
   adj 1: (of characters in literature or drama) evoking empathic
       or sympathetic feelings; "the sympathetic characters in
       the play" [syn: {sympathetic}, {appealing}, {likeable},
       {likable}] [ant: {unappealing}, {unlikable},
       {unlikeable}, {unsympathetic}]
   2: easy to like; agreeable; "an attractive and likable young
     man" [syn: {likable}, {likeable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top