Search result for

leadership

(68 entries)
(0.1689 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leadership-, *leadership*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leadership[N] ความสามารถในการเป็นผู้นำ, See also: ความเป็นผู้นำ
leadership[N] ตำแหน่งผู้นำ, See also: ตำแหน่งหัวหน้า
leadership[N] ผู้นำของกลุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leadership(ลี'เดอะชิพ) n. ตำแหน่งผู้นำ,ความเป็นผู้นำ,ความสามารถในการนำ,การนำ

English-Thai: Nontri Dictionary
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leadershipภาวะผู้นำ, ประมุขภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leadership principleหลักการเป็นผู้นำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leadershipความเป็นผู้นำ [TU Subject Heading]
Leadershipประมุขศิลป [การแพทย์]
Leadership in childrenความเป็นผู้นำในเด็ก [TU Subject Heading]
Leadership in womenความเป็นผู้นำในสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your leadership skills are most impressive.ความเป็นผู้นำของเจ้าน่าประทับใจมาก Shadow of Malevolence (2008)
That we go after their leadership. -Here in Spain?ให้เด็ดหัวแกนนำซะ ในสเปนเนี่ยนะ... Vantage Point (2008)
The leadership of our forces should never be belittledเป็นผู้นำคน อย่าทำตัวเหลวไหล Three Kingdoms (2008)
I will not forget to repay you for your outstanding leadershipข้าขอทดแทนที่ท่านเป็นผู้นำที่ดี Three Kingdoms (2008)
- It's small unit leadership.มันก็แค่ Scylla (2008)
I have no doubt in your leadershipฉันไม่สงสัยถึงความเป็นผู้นำของคุณ Eagles and Angels (2008)
What it needs is unification, leadership.ที่ต้องการ คือการเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นผู้นำ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The only way to activate it is with a legendary key called the Matrix of Leadership.ทางเดียวที่จะปลุกมันให้ตื่น คือใช้กุญแจในตำนาน ที่เรียกว่า แมททริกซ์แห่งจิตพลังผู้นำ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The Matrix of Leadership is not found.แมททริกซ์แห่งจิตผู้นำตามหาไม่ได้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It gives the impression of autocratic leadership.จะทำให้ท่านดูเหมือน.. เป็นผู้นำที่ใช้อำนาจตามใจชอบนะคะ Invictus (2009)
Tell me, François what is your philosophy on leadership?บอกผมหน่อยสิ ฟรองซัวส์ คุณมีหลักปรัชญาอะไร.. ในการเป็นผู้นำหรือครับ? Invictus (2009)
Under the leadership Of prime minister ule motobo.ภายใต้ผู้นำ นายกรัฐมนตรีอูเล มาโทโบ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leadershipCertainly there are downsides to leadership by coercion and force.
leadershipChanges of leadership have a great effect on the international political economy.
leadershipHe assumed the leadership of the political party.
leadershipHe has a capacity for leadership.
leadershipHe took the leadership of the party.
leadershipLeadership by coercion would not produce the results we see.
leadershipLincoln is admired because of his leadership.
leadershipShe has consented to take the leadership of the party.
leadershipSpeaking with reporters in Montreal, Canada, Walesa says the change of leadership in East Germany came about because the old guard leaders missed the train of history.
leadershipThe teacher may say nothing, grading the students on how much they participate, what they add to the discussion, and their leadership of it.
leadershipWho has leadership?
leadershipYou must act under the leadership of your supervisor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะผู้นำ[N] leadership, Example: การที่เขายังสามารถกุมกลไกภายในพรรคได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการตอกย้ำภาวะผู้นำภายของเขาให้แน่นกระชับเข้ามาอีก, Thai definition: สภาพหรือสถานะที่เป็นหัวหน้าผู้อื่น
ความเป็นผู้นำ[N] leadership, See also: chiefdom, Syn. ความเป็นหัวหน้า, Ant. ความเป็นผู้ตาม, Example: ผู้บริหารระดับกลางควรผ่านการฝึกความเป็นผู้นำก่อน
ความเป็นหัวหน้า[N] headship, See also: leadership, command, Syn. ความเป็นผู้นำ, Ant. ความเป็นผู้ตาม, Example: ผู้นำควรมีความเป็นหัวหน้าสูงสามารถควบคุมลูกน้องได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
บุคลิกความเป็นผู้นำ[n. exp.] (bukkhalik khwām pen phūnam) EN: leadership qualities   
ชิงอำนาจการนำ[v. exp.] (ching amnāt kān nam) EN: contend for leadership   FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
การนำ[n.] (kān nam) EN: leadership ; direction   
การเป็นผู้นำ[n. exp.] (kān pen phūnam) EN: leadership   
ความเป็นผู้นำ[n. exp.] (khwām pen phūnam) EN: leadership   FR: leadership [m] (anglic.)
ภาวะผู้นำ[n. exp.] (phāwa phūnam) EN: leadership   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEADERSHIP    L IY1 D ER0 SH IH2 P
LEADERSHIPS    L IY1 D ER0 SH IH2 P S
LEADERSHIP'S    L IY1 D ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leadership    (n) (l ii1 d @ sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führungsqualitäten {pl}leadership qualities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビジネスリーダーシップ[, bijinesuri-da-shippu] (n) business leadership [Add to Longdo]
プライスリーダーシップ[, puraisuri-da-shippu] (n) price leadership [Add to Longdo]
リーダーシップ[, ri-da-shippu] (n) leadership; (P) [Add to Longdo]
リーダーシップ的地位[リーダーシップてきちい, ri-da-shippu tekichii] (n) leadership position [Add to Longdo]
リーダー交代[リーダーこうたい, ri-da-koutai] (n) leadership change [Add to Longdo]
リーダー制[リーダーせい, ri-da-sei] (n) leadership organization; leadership organisation [Add to Longdo]
幹部[かんぶ, kanbu] (n,adj-no) management; (executive) staff; leaders; leadership; top brass; upper echelons; (P) [Add to Longdo]
指導[しどう, shidou] (n,vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P) [Add to Longdo]
指導の下に[しどうのもとに, shidounomotoni] (adv) under the guidance of; under the leadership of [Add to Longdo]
指導部[しどうぶ, shidoubu] (n) leadership [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主导性[zhǔ dǎo xìng, ㄓㄨˇ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] leadership [Add to Longdo]
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, ] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money [Add to Longdo]
领导权[lǐng dǎo quán, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] leadership authority [Add to Longdo]
领导能力[lǐng dào néng lì, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] leadership [Add to Longdo]
首脑会晤[shǒu nǎo huì wù, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ˋ, / ] leadership meeting [Add to Longdo]
首脑会议[shǒu nǎo huì yì, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] leadership conference; summit meeting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leadership \Lead"er*ship\, n.
   1. The office, position or function of a leader; as, Gingrich
    held the House leadership for six years.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality of character and personality giving a person
    the ability to gain the confidence of and lead others; as,
    Washington's leadership was indispensible to success of
    the American Revolution.
    [PJC]
 
   3. The people who serve as leaders of a group; as, the party
    leadership was in disarray after the election.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leadership
   n 1: the activity of leading; "his leadership inspired the team"
      [syn: {leadership}, {leading}]
   2: the body of people who lead a group; "the national leadership
     adopted his plan" [syn: {leadership}, {leaders}]
   3: the status of a leader; "they challenged his leadership of
     the union"
   4: the ability to lead; "he believed that leadership can be
     taught"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top